Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 137

Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɲrun naan Pantekɔtu’n w’a ju

Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɲrun naan Pantekɔtu’n w’a ju

MATIE 28:16-20 LIKI 24:50-52 SA NGA BE YOLI’N 1:1-12; 2:1-4

  • ZEZI FITELI I SƆNNZƆNFUƐ KPANNGBAN BE ƝRUN

  • ZEZI ƆLI ƝANMIƐN SU

  • ZEZI FALI ƝANMIƐN WAWƐ’N MƐNNIN I SƆNNZƆNFUƐ 120

Kɛ Zezi cɛnnin nguan’n, ɔ seli i akoto blu-nin-kun (11) mun kɛ be yia oka kun su Galile lɔ. I sɔnnzɔnfuɛ ya nnun (500) ekun be ɔli lɔ wie. I klikli nun’n, be nun wie’m be lafiman su kɛ Zezi w’a cɛn nguan. (Matie 28:17; 1 Korɛntifuɛ Mun 15:6) Sanngɛ ndɛ nga Zezi kan kleli be lɔ’n, ɔ ukali be naan b’a wun i wlɛ kpa kɛ w’a cɛn sakpa.

Zezi waan Ɲanmiɛn fali kwlalɛ’n kwlaa mɛnnin i naan ɔ sie ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa’n be kwlaa. Ɔ seli be kɛ: “I sɔ’n ti’n, amun wɔ, amun yo maan nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m be kaci min sɔnnzɔnfuɛ. Amun yo be batɛmun, Siɛ’n nin Ba’n nin Ɲanmiɛn i wawɛ’n be dunman nun. Like kwlaa nga n seli amun kɛ amun yo’n, amun kle be naan be kusu be nian su be yo wie.” (Matie 28:18-20) Zezi o nguan nun, yɛ ɔ te kunndɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be bo jasin fɛ’n titi.

Zezi seli kɛ maan i sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa, i yasua-o, i bla-o, i bakan-o, be kle sran’m be like naan be kaci i sɔnnzɔnfuɛ. Sran wie’m be kwla tanndan be ɲrun naan be yaci jasin fɛ’n i bolɛ nin sran’m be like klelɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ wlɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be fanngan. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn fali kwlalɛ’n kwlaa mannin min naan n sie ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su wa’n be kwlaa.” ?Ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n, ɔ kwla ukɛ i sɔnnzɔnfuɛ mun? Ɔ seli be kɛ: “E nin amun e o nun cɛn kwlaa lele mɛn’n fá wíe!” Zezi w’a seman kɛ be kwlaa nga bé wá bó jasin fɛ’n bé yí atrɛ. Sanngɛ i waan Ɲanmiɛn wawɛ’n súan be bo.

Kɛ Zezi cɛnnin’n, ɔ fiteli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun “cɛn ba ablanan (40).” I kwlaa sɔ nun’n, ɔ kacikaci, ɔ faman wunnɛn kunngba’n. “Ɔ yoli ninnge kpanngban kpa kleli be weiin kɛ ɔ o nguan nun.” Yɛ ɔ kannin “Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n” i ndɛ kleli be.​—Sa Nga Be Yoli’n 1:3; 1 Korɛntifuɛ Mun 15:7.

Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zezi i akoto’m be o Galile. Zezi seli be kɛ be sa be sin Zerizalɛmun lɔ. I sin’n, ɔ nin be yiali lɔ, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Nán amun tu amun bo Zerizalɛmun wa. Sanngɛ amun minndɛ like nga Siɛ’n tali nda kɛ ɔ́ fá mán amun mɔ n boli su n kleli amun’n. Afin Zan liɛ’n, nzue nun yɛ ɔ yoli sran’m be batɛmun-ɔn. Sanngɛ amun liɛ’n, ɔ ka kan’n bé fá Ɲanmiɛn wawɛ’n bé yó amun batɛmun.”​—Sa Nga Be Yoli’n 1:4, 5.

I sin’n, ɔ nin i akoto’m be yiali ekun. “Ɔ nin be ɔli Betanin.” Klɔ sɔ’n wo Olivie oka’n i wia afiliɛ lɔ. (Liki 24:50) Zezi kannin i ɲanmiɛn su kɔlɛ’n i su ndɛ kpanngban kleli be. Ɔ nin i sɔ ngba’n, be te bu i kɛ asiɛ’n su wa yɛ ɔ́ wá dí famiɛn’n niɔn.​—Liki 22:16, 18, 30; Zan 14:2, 3.

I sɔ’n ti’n, akoto’m be usɛli i kɛ: “?E Min, dɔ nga su yɛ á táka famiɛn dilɛ’n mán Izraɛli nvle’n niɔn?” Ɔ tɛli be su kɛ: “Cɛn annzɛ blɛ nga Siɛ’n bɔbɔ siesieli’n, nán amun ndɛ su-ɔ.” I sin’n, ɔ fali be ɲin sieli junman ng’ɔ fata kɛ be di’n su ekun. Ɔ seli be kɛ: “Kɛ Ɲanmiɛn wá fɛ́ i wawɛ’n mán amun’n, amún wá ɲán wunmiɛn. Ɔ maan amún kán min ndɛ Zerizalɛmun wa, ɔ nin Zide nin Samari mɛn’n be nun, lele fá jú asiɛ’n i tiwa lɔ.”​—Sa Nga Be Yoli’n 1:6-8.

Zezi nin i akoto’m be o Olivie oka’n su lɔ. Kpɛkun bé nían-ɔn, Zezi su fu kɔ ɲanmiɛn su. I sin’n, ɲanmiɛn ble kun katali be ɲin. Ɔ maan b’a wunmɛn i kun. Kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi’n, Zezi fali klɔ sran wunnɛn. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ ɲanmiɛn su’n, ɔ kacili aolia nun sran. (1 Korɛntifuɛ Mun 15:44, 50; 1 Piɛli 3:18) Kɛ Zezi kɔ́ mɔ i akoto’m be te nian ɲanmiɛn su lɔ’n, bé nían-ɔn, “sran nɲɔn be jinjin be wun lɛ, be wun tralɛ’n ti ufue.” Anzi mun-ɔn. Be usali akoto’m be kɛ: “?Galilefuɛ mun, ngue ti yɛ amun jinjin lɛ bé nían ɲanmiɛn su lɔ sɔ-ɔ? Zezi sɔ mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su amun afiɛn ɔli ɲanmiɛn su’n, ɔ́ wá bá kɛ nga amun wunnin kɛ ɔ fa ɔli’n sa.”​—Sa Nga Be Yoli’n 1:10, 11.

Kɛ Zezi kɔ́ ɲanmiɛn su’n, sran fi w’a wunman nun. Saan i sɔnnzɔnfuɛ kpa’m be ngunmin cɛ. Kɛ ɔ́ wá sɛ́ sin’n, “ɔ́ wá bá kɛ nga [...] ɔ fa ɔli’n sa.” Yɛle kɛ i sɔnnzɔnfuɛ kpa’m be ngunmin yɛ bé wá wún i wlɛ kɛ ɔ o lɛ naan ɔ ti Famiɛn-ɔn.

 I sin’n, akoto’m be sali be sin Zerizalɛmun lɔ. Be nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie’m be yiali kpɛ sunman. “Zezi i nin Mari nin i niaan bian’m be o be nun wie.” (Sa Nga Be Yoli’n 1:14) Be kwlaa be srɛli Ɲanmiɛn kpa titi. Like nga ti yɛ be srɛli Ɲanmiɛn’n, i kun yɛle kɛ be kunndɛ kɛ bé fá sran uflɛ naan ɔ sin Zida Iskariɔti i osu. I liɛ’n, akoto’m bé yó blu-nin-nɲɔn (12) kɛ laa’n sa. (Matie 19:28) Akoto’m be kunndɛli sran kun m’ɔ suli Zezi su titi yɛ ɔ wunnin i cɛnlɛ’n nun’n. I sɔ’n ti’n, be tuli fɔtɔ naan Ɲanmiɛn kle be i klun sa’n. Fɔtɔ nga be tu naan b’a si Ɲanmiɛn i klun sa’n mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n i kasiɛn’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. (Jue Mun 109:8; Nyanndra Mun 16:33) Fɔtɔ’n tɔli Matiasi su. Kɔlɛ’n, ɔ o Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ableso (70) ng’ɔ sunmannin be kɛ be ko bo jasin’n be nun wie. Ɔ maan “be fɛ i ukali akoto blu-nin-kun (11) mun be su.”​—Sa Nga Be Yoli’n 1:26.

Afuɛ 33 nun’n, kɛ Zezi ɔli ɲanmiɛn su’n, mɔ cɛn ba blu sinnin’n, Zuifu’m be dili Pantekɔtu’n. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ya kun ablaɔn (120) b’a yia Zerizalɛmun lɔ nglo sua ba kun nun. Kpɛkun be tili like kun ngan sua wunmuan’n nun. Ɔ kpla kɛ aunmuan dan wie sa. Yɛ be wunnin ninnge wie mun. Be ti kɛ sin taaman sa. Ninnge sɔ’m be kpacikpacili be wun nun ko trantrannin be tinuntinun be ti su. Kpɛkun Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be boli aniɛn wafawafa’m be kanlɛ bo. Kɛ Ɲanmiɛn wawɛ nga Zezi seli kɛ ɔ́ fá mɛ́n i sɔnnzɔnfuɛ mun’n, ɔ jrali be su kɛ ngalɛ’n sa.​—Zan 14:26.