Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 122

Ɲanmiɛn srɛlɛ kasiɛn nga Zezi srɛli i nglo sua’n nun lɔ’n

Ɲanmiɛn srɛlɛ kasiɛn nga Zezi srɛli i nglo sua’n nun lɔ’n

ZAN 17:1-26

  • LIKE NGA BE NGA BE SI ƝANMIƐN NIN I WA’N BÉ ƝƐ́N I’N

  • ZOOVA NIN ZEZI NIN ZEZI I SƆNNZƆNFUƐ’M BE BO TI KUN

Ɔ ka kaan sa’n, Zezi wá kɔ́ ɲanmiɛn su. Klolɛ m’ɔ klo i akoto mun’n ti’n, ɔ ukali be naan sɛ ɔ kɔ’n b’a kwla jran kekle. Ɔ maan ɔ mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛkun ɔ srɛli i Si Ɲanmiɛn seli kɛ: “Yo maan ɔ wa’n ɲan ɲrun naan ɔ wa’n kusu yo naan a ɲan ɲrun. Afin a mɛnnin i kwlalɛ sran kwlaa su naan be kwlaa nga a fali be mɛnnin i’n, ɔ man be nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”​—Zan 17:1, 2.

Zezi wunnin i wlɛ weiin kɛ Ɲanmiɛn i manmanlɛ’n ti cinnjin tra like kwlakwla. Sanngɛ ɔ kannin like kun ndɛ m’ɔ cici sran wla-ɔ. Like sɔ’n yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n! Ɲanmiɛn ‘mannin Zezi kwlalɛ sran kwlaa su.’ Ɔ maan Zezi kwla fa nguan m’ɔ leman awieliɛ’n man sran kwlakwla. Sanngɛ nán sran’m be ngba yɛ bé ɲán like sɔ’n niɔn. ?Ngue ti-ɔ? Afin ɔ fata kɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, ɔ yo like kun. Zezi kannin like sɔ’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ɔ ko yo naan b’a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, ɔ ti cinnjin kɛ be si wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn’n, ɔ nin sran nga a sunmɛnnin i’n mɔ yɛle Zezi Klisi’n.”​—Zan 17:3.

Ɔ ti cinnjin kɛ e Si Ɲanmiɛn nin i Wa’n be kpa, yɛ e nin be e bo yo kun. Ɔ fata kɛ e bu akunndan nga be bu’n wie. Asa ekun’n, e nin e wiengu mun e nantilɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin e nian Ɲanmiɛn nin i Wa’n be ajalɛ’n su. Asa kusu’n, ɔ fata kɛ e wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn i manmanlɛ’n ti cinnjin tra nguan m’ɔ leman awieliɛ’n i ɲanlɛ’n. Zezi kannin Ɲanmiɛn i manmanlɛ’n i ndɛ ekun. Ɔ seli kɛ:

“N yoli maan a ɲannin ɲrun asiɛ’n su wa, yɛ junman nga a mannin min kɛ n di’n, n wieli i di. Min Si, kwlaa naan mɛn’n w’a bo i bo’n, ɲrun nga n le i ɔ wun lɔ’n, yo maan n ɲan ɲrun kunngba sɔ’n ɔ wun lɔ ekun.” (Zan 17:4, 5) Ɔ maan Zezi su se Ɲanmiɛn kɛ ɔ cɛn i naan ɔ ɲan ɲrun kɛ laa’n sa ekun.

Zezi kannin Ɲanmiɛn junman ng’ɔ dili’n i ndɛ wie. Ɔ seli kɛ: “N yoli maan sran nga a fali be mɛn’n nun mannin min’n, be sili ɔ dunman’n. Be ti ɔ liɛ, yɛ a fali be mannin min, kpɛkun be fali ɔ ndɛ’n su.” (Zan 17:6) Kɛ Zezi dí Ɲanmiɛn i junman’n w’a boman Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n sa ngbɛn. Sanngɛ ɔ ukɛli i akoto mun naan be si Zoova i nzuɛn’n. Asa ekun’n, ɔ ukali be naan be wun i wlɛ kɛ Zoova ti sran klofuɛ naan ɔ yo sran’m be ye.

Akoto’m be sili Zoova, yɛ be wunnin junman nga i Wa’n dili’n i wlɛ. Asa ekun’n, be wunnin like nga Zezi kleli’n i wlɛ wie. Zezi seli kɛ: “Ndɛ nga a kan kleli min’n, kɛ n kan kleli be’n be sɔli nun, yɛ be si kɛ n ti ɔ janunfuɛ sakpa. Ɔ maan be lafili su kɛ a sunmannin min.”​—Zan 17:8.

I sin’n, Zezi seli kɛ ngbaciɛ o mɛn’n nunfuɛ mun nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be afiɛn. I waan: “Be ti yɛ n su srɛ-ɔ. Nán mɛn’n nunfuɛ’m be ti yɛ n srɛ-ɔ. Sanngɛ be nga a fa be mannin min’n be ti-ɔ, afin be ti ɔ liɛ. [...] Min Si, wɔ mɔ a ti sanwun’n, nian be nga a fali be mannin min’n be su, ɔ bɔbɔ ɔ dunman’n ti. I liɛ’n, be bo yó kun kɛ e bo ti kun’n sa. [...] N sasali be maan be nun kun sa w’a mlinman, saan sran ng’ɔ fata kɛ be nunnun i naan ɔ ndɛ’n kpɛn su’n i kunngba cɛ.” Sran nga Zezi su kɛn i ndɛ’n yɛle Zida Iskariɔti. Ɔ fite ɔli naan ɔ́ kó fá Zezi mán sran mun.​—Zan 17:9-12.

Zezi seli ekun kɛ: “Mɛn’n nunfuɛ’m be kpɔli be.” I sin’n, ɔ seli kɛ: “N srɛman wɔ kɛ a yi be mɛn’n nun, sanngɛ ń srɛ́ wɔ kɛ klunwifuɛ’n ti’n, a nian be su. Be timan mɛn’n nunfuɛ kɛ n kusu n timan mɛn’n nunfuɛ’n sa.” (Zan 17:14-16) Akoto mun nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ onga’m be o mɛn’n nun. Sanngɛ ɔ fataman kɛ be fa be wun wla mɛn’n ɔ nin i nun ninnge tɛtɛ’m be nun. Afin Satan yɛ ɔ sie mɛn’n niɔn. ?Bé yó sɛ naan b’a faman be wun b’a wlaman mɛn’n ɔ nin i nun ninnge’m be nun?

Ɔ fata kɛ be fa be wun man Ɲanmiɛn naan be su i kunngba cɛ. I sɔ yolɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ be nanti Ɲanmiɛn ndɛ nga laa be klɛli i Ebre nun’n, ɔ nin like nga Zezi kleli be’n, be su. Kɛ Zezi srɛ́ Ɲanmiɛn’n,  ɔ seli ekun kɛ: “Fa nanwlɛ’n yo be sanwun. Ɔ ndɛ’n ti nanwlɛ.” (Zan 17:17) Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Ɲanmiɛn wá fɛ́ i ndɛ’n wlá akoto wie’m be nuan. Ɔ maan bé klɛ́ fluwa wie mun. Fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n trán Ɲanmiɛn ndɛ m’ɔ ti ‘nanwlɛ’n’ i nun wie. Ndɛ sɔ’n kwla uka sran mun naan b’a yo sanwun.

Sran wie mun ekun bé wá fá ndɛ “nanwlɛ’n” su. I sɔ’n ti’n, Zezi srɛli be ti Ɲanmiɛn. Ɔ seli kɛ: “Nán be ngunmin [be nga be o lɛ blɛ sɔ’n nun’n] be liɛ ti yɛ n srɛ-ɔ. Sanngɛ be nga bé wá tí ndɛ nga bé kán’n, mɔ i ti’n bé wá láfi min su’n, be liɛ wie ti yɛ n srɛ-ɔ.” ?Ngue ti yɛ Zezi srɛli Ɲanmiɛn mannin be-ɔ? Zezi seli kɛ: “I liɛ’n, be kwlaa be bo yó kun kɛ wɔ min Si, a nin min e bo ti kun mɔ n kusu min nin wɔ e bo ti kun’n sa’n, naan be nin e e bo yo kun.” (Zan 17:20, 21) Zezi nin i Si Ɲanmiɛn be bo ti kun yɛ be yo ninnge mun-ɔn. I sɔ’n ti’n, Zezi srɛli Ɲanmiɛn naan i sɔnnzɔnfuɛ’m be bo yo kun sɔ wie.

Kwlaa naan Zezi w’a srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli Piɛli nin akoto onga’m be kɛ ɔ́ wá kɔ́ ɲanmiɛn su kó síesíe tranwlɛ mán be. (Zan 14:2, 3) Kɛ Zezi srɛ́ Ɲanmiɛn’n ɔ kannin ndɛ sɔ’n ekun. Ɔ seli kɛ: “Min Si, n kunndɛ kɛ lika nga n wo’n, be nga a fali be mannin min’n be tran lɛ wie naan be wun aɲrunɲan nga a mannin min’n. Afin ka naan mɛn’n w’a bo i bo’n, a kloli min.” (Zan 17:24) Ndɛ sɔ’n kle kɛ ka naan Adan nin Ɛvu b’a wu ba bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn klo i Wa kunngba cɛ mɔ i sin be wa flɛli i Zezi Klisi’n.

Kɛ Zezi gúa i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i bo’n, ɔ kleli ekun kɛ i Si i dunman’n ti cinnjin. Asa ekun’n, ɔ kleli kɛ Ɲanmiɛn klo akoto mun nin be kwlaa nga cɛn wie lele’n, bé wá sɔ́ ndɛ ‘nanwlɛ’n’ nun klanman’n. Ɔ seli kɛ: “N yoli maan be sili ɔ dunman’n, yɛ ń yó maan bé sí i titi. I liɛ’n, bé nían klolɛ nga a fa kloli min’n su bé yí klolɛ’n i nglo naan min nin be e bo yo kun.”​—Zan 17:26.