Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 27

Zezi yiali Matie kɛ ɔ su i su

Zezi yiali Matie kɛ ɔ su i su

MATIE 9:9-13 MARKI 2:13-17 LIKI 5:27-32

  • ZEZI YIALI MATIE M’Ɔ TI LAPO DEFUƐ’N KƐ Ɔ SU I SU

  • KLISI FƐLI I WUN MANTANNIN SA TƐ YOFUƐ MUN NAAN Ɔ́ ÚKA BE

Kɛ Zezi yoli bubuwafuɛ’n i juejue’n, ɔ kali Kapɛɛnaɔmun lɛ Galile Jenvie’n wun lɔ. Sran kpanngban be bɛli i wun lɛ ekun, kpɛkun ɔ kleli be like. Kɛ ɔ́ nánti sín’n, ɔ wunnin Matie mɔ be flɛ i ekun kɛ Levi’n. Ɔ ti lapo suwlɛ lɛ. Zezi yiɛli i, ɔ seli i kɛ: “Bla! Su n su.” (Matie 9:9) Nanwlɛ, yialɛ sɔ’n leman wunsu!

Kɛ Piɛli nin Andre nin Zaki nin Zan be sa’n, kɔlɛ Matie tili Zezi i abonuan sa mun nin i like ng’ɔ kleli be lika sɔ’n nun’n, be su ndɛ’n wie. I kusu suli i su ndɛndɛ kɛ be sa. Kɛ ɔ́ klɛ́ i fluwa’n, ɔ kɛnnin i bɔbɔ wun ndɛ seli kɛ: “Yɛ ɔ [i bɔbɔ Matie] jaso suli [Zezi] su-ɔ.” (Matie 9:9) Kɛ Matie yacili i lapo delɛ junman’n i dilɛ kɛ ngalɛ’n sa. Kpɛkun ɔ kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ.

Matie kunndɛli kɛ ɔ́ klé Zezi kɛ ɔ si ye. Ɔ maan ɔ tɔnnin aliɛ dan kpa kun yɛ ɔ yiali Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ mun. Kpɛkun ɔ yiali i wiengu lapo defuɛ mun wie. Lapo defuɛ’m be di junman be man Rɔmunfuɛ mun. Afin be yɛ be sie Zuifu mun-ɔn. Zuifu’m be kusu be kloman Rɔmunfuɛ mun kaan sa. Junman nga lapo defuɛ’m be di’n, i wie yɛle kɛ be de alie nga be jran alie jranwlɛ lɔ’n, be ti lapo. Be nga be fa ɲɔnngɔnmɛn annzɛ aflunmun’m be sin akpɔ dandan’m be su’n, be de be lapo. Asa ekun’n, be de aata difuɛ dandan nga be ko tu trɔ’n, be lapo wie. ?Wafa sɛ yɛ Zuifu’m be bu lapo defuɛ mun-ɔn? Nanwlɛ, be kpɔ be tɛ kpa. Afin be di be ndrunmun. Yɛle kɛ be uka lapo sika’n su. Asa kusu’n, Matie yiali sran wie mɔ sran kpanngban bu be ‘sa tɛ yofuɛ’n,’ be wie.​​—Liki 7:37-39.

Kɛ Farizifuɛ mɔ be bu be wun kpa tra sran onga mun’n, be wunnin kɛ Zezi nin sran sɔ’m be su di like’n, be buli i fɔ. Ɔ maan, be usɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “?Nzu ti yɛ amun like klefuɛ’n nin lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ’m be di like likawlɛ-ɔ?” (Matie 9:11) Zezi tili ndɛ nga be kannin’n. Ɔ maan ɔ tɛli be su kɛ: “Be nga be ti juejue’n be mianman ayre yofuɛ wun, sanngɛ be nga be kpinndinman’n, be yɛ be miɛn i wun-ɔn. Ɔ maan amun wɔ ko suan ndɛ ng’ɔ o yɛ’n naan amun wun i wlɛ. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ: ‘N kunndɛ kɛ sran’m be si aunnvuɛ, nán tɛ yilɛ’n yɛ n kunndɛ-ɔ.’ Afin m’an baman sɛsɛfuɛ’m be flɛlɛ. Sanngɛ sa tɛ yofuɛ mun yɛ n bali be flɛlɛ-ɔ.” (Matie 9:12, 13; Oze 6:6) Farizifuɛ’m be flɛli Zezi kɛ ‘like klefuɛ.’ Sanngɛ nán kɛ be bu i kɛ ɔ ti i sɔfuɛ sakpa-ɔ. Kusu nn Zezi kwla kle be sa kpa yolɛ.

Sa nga ti yɛ Matie yiali lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ mun’n, yɛle kɛ ɔ kunndɛ kɛ Zezi kle be like. Afin sran sɔ’m “be nun sunman be kacili i sɔnnzɔnfuɛ.” (Marki 2:15) Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ úka be naan be nin Ɲanmiɛn be siesie be afiɛn. W’a yoman kɛ Farizifuɛ mɔ be ti wun tufuɛ’n, be sa. Yɛle kɛ w’a buman sran fi fɔ. Sanngɛ ɔ sili sran’m be aunnvuɛ, yɛ ɔ yoli be ye. Wafa kunngba nga dɔɔtrɔfuɛ kun uka tukpacifuɛ mun naan be yo juejue’n, i wafa kunngba’n Zezi ukali be nga be nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a saci’n naan be nin i be siesie be afiɛn.

Zezi sili lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ’m be aunnvuɛ. W’a buman be fɔ. Sanngɛ ɔ yoli be cɛcɛ kɛ nga ɔ fa yoli tukpacifuɛ mun’n sa. I wie yɛle kokowefuɛ nga cɛn kun Zezi yoli i juejue’n i liɛ’n. Ɔ fɛli i sa kɛnnin i yɛ ɔ seli i kɛ: “Ɔ ti min klun su! Yo juejue.” (Matie 8:3) I sɔ kusu yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ. Yɛle kɛ ɔ fata kɛ e si be nga be sa w’a mian’n be aunnvuɛ yɛ e yo be ye. Ng’ɔ ti cinnjin kpa’n, yɛle kɛ ɔ fata kɛ e uka be naan be nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantan kpa.