Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 50

Zezi wlali be yakpa naan be bo jasin titi blɛ kekle nun

Zezi wlali be yakpa naan be bo jasin titi blɛ kekle nun

MATIE 10:16–11:1 MARKI 6:12, 13 LIKI 9:6

  • ZEZI KLELI I AKOTO’M BE LIKE, KPƐKUN Ɔ SUNMANNIN BE

Zezi kleli i akoto mun wafa ng’ɔ fata kɛ be bo jasin’n. I sin’n, ɔ sunmannin be nɲɔnnɲɔn. Asa ekun’n, ɔ seli be kɛ sran’m bé wá klé be yalɛ. I waan: “Amun nian! N su sunman amun, yɛ amún yó kɛ bua mɔ be o blo alua wlɛfuɛ’m be afiɛn’n sa. [...] Amun sasa amun wun sran’m be lika, afin bé trá amun mán jɔlɛ difuɛ mun, yɛ bé bó amun nin ngble be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun. Yɛ min dunman nun ti’n, bé fá amun kɔ́ mɛn siefuɛ nin famiɛn’m be ja su.”​—Matie 10:16-18.

I sɔ’n kle kɛ sran’m bé wá klé i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ. Sanngɛ Zezi guali be awlɛn su nzue. Ɔ seli be kɛ: “Sanngɛ kɛ be ko fa amun ko man’n, ndɛ nga amún kán’n, ɔ nin wafa nga amún kán ndɛ sɔ’n, nán amun koko be ti. Afin dɔ kunngba sɔ’n su’n, Ɲanmiɛn maan amún wá sí ndɛ nga amun ko kan’n.” I sin’n, ɔ kan guali su kɛ: “Sran kun fɛ́ i niaan mán kɛ be kun i, yɛ siɛ kun wá fɛ́ i wa mán sɔ wie. Ba’m bé jáso be si nin be nin’m be wun, yɛ bé fá be mán kɛ be kun be. Kpɛkun min dunman’n ti’n, sran’m be kwlaa bé kpɔ́ amun, sanngɛ sran ng’ɔ jran kekle lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun.”​—Matie 10:19-22.

Kɛ mɔ jasin bolɛ’n ti cinnjin’n ti’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be nian be wun su kpa. I liɛ’n, bé kwlá bó i titi. I waan: “Sɛ be kle amun yalɛ klɔ kun su’n, amun wanndi wɔ klɔ uflɛ su. Afin nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ amun su wieman Izraɛli klɔ’m be su sinsin mlɔnmlɔn naan Sran wa’n w’a ba.”​—Matie 10:23.

Nanwlɛ, Zezi kleli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be like kpa. Kpɛkun ɔ wlali be fanngan dan. Sanngɛ ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n ti be nga kɛ ɔ́ wá wú’n bé wá káci i sɔnnzɔnfuɛ’n, be liɛ wie. I sɔ’n ti yɛ ɔ seli kɛ “sran’m be kwlaa bé kpɔ́” i sɔnnzɔnfuɛ mun’n niɔn. I sɔ’n kle kɛ nɛ́n i akoto’m be ngunmin yɛ sran’m bé kpɔ́ be-ɔ. Asa kusu’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n seman kɛ i nun nga akoto’m bé bó jasin’n Galile mɛn’n nun’n, sran’m be sanmannin be mɛn siefuɛ mun nin famiɛn’m be ja su. Asa kusu’n, ɔ seman kɛ akoto’m be osufuɛ’m be yili be mannin kɛ be kun be.

Ɔ maan sa nga cɛn wie lele’n bé wá jú’n, be yɛ Zezi su kan be ndɛ-ɔ. Afin ɔ seli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be su wieman Ɲanmiɛn Famiɛn dilɛ’n i ndɛ kan “naan Sran wa’n w’a ba.” I lɛ’n nun’n, Zezi su kan blɛ mɔ, i m’ɔ ti famiɛn mɔ le ɲrun’n ɔ́ bá ɔ́ wá dí sran’m be jɔlɛ’n, i ndɛ.

I sɔ’n ti’n, kɛ akoto’m bé bó jasin’n, sɛ be kle be yalɛ’n, ɔ fataman kɛ ɔ bo be nuan. Afin Zezi waan: “Sran m’ɔ suan like’n, i kpa trɛmɛn i like klefuɛ’n, yɛ kanga’n i kpa trɛmɛn i min’n.” Ɔ maan kɛ mɔ be kleli Zezi bɔbɔ i yalɛ’n, saan bé klé i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ wie. Sanngɛ Zezi  wlali be fanngan. Ɔ seli kɛ: “Nán amun sro be nga be kwla kun amun mɔ sanngɛ be kwlá yoman naan cɛn wie lele’n amun a ɲanman nguan’n. Sanngɛ amun sro sran ng’ɔ kwla nunnun amun Zeɛnin nun’n.”​—Matie 10:24, 28.

Zezi kleli i sɔnnsɔnfuɛ’m be ajalɛ kpa. W’a kacimɛn i sin w’a siman Zoova m’ɔ kwla sa’n kwlaa yo’n. Sanngɛ ɔ suli i lele ɔ fa wuli. Afin sɛ cɛn wie lele’n sran kun ɲán nguan annzɛ ɔ su ɲɛnmɛn i kun’n, i kwlaa’n wo Ɲanmiɛn i sa nun. Nanwlɛ, ndɛ sɔ’n wlɛli i akoto’m be fanngan kpa!

Zezi fali sunnzun ase kun kleli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ndɛ lo Ɲanmiɛn kpa. I waan: “Be yo ndrofia nɲɔn atɛ jɛtɛ mma kaan kun. ?Nɛ́n i-ɔ? Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sɛ be nun kun tɔ asiɛ wun’n, saan amun Si’n sí nun. [...] Ɔ maan nán srɛ kun amun. Amun ti kpa tra ndrofia kpanngban.”​—Matie 10:29, 31.

Jasin fɛ nga Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m bé wá bó’n ti’n, awlobofuɛ’m bé búbú be wun nun. Afin wie’m bé sɔ́ nun klanman, sanngɛ wie’m be su sɔman nun mlɔnmlɔn. Zezi seli kɛ: “Nán amun bu i kɛ anuansɛ yɛ n fa bali asiɛ’n su-ɔ. M’an faman anuansɛ m’an baman, sanngɛ tokofi yɛ n fa bali-ɔ.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ sran nga i waan ɔ́ fá Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, ɔ fata kɛ ɔ yo yakpafuɛ. Zezi kan guali su kɛ: “Sran ng’ɔ klo i si annzɛ i nin tra min’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. Yɛ sran ng’ɔ klo i wa yasua annzɛ i wa bla tra min’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ.”​—Matie 10:34, 37.

Sanngɛ sran wie’m bé wá sɔ́ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun klanman. I sɔ’n ti’n, Zezi seli kɛ: “Sran ng’ɔ nian kɛ ba kanngan nga’m be ti min sɔnnzɔnfuɛ ti’n, ɔ man be nun kun nzue flɔlɔ klowa kunngba bɔbɔ kɛ ɔ nɔn’n, nanwlɛ ń kán klé amun kɛ saan ɔ́ ɲɛ́n i nuan like.”​—Matie 10:42.

Zezi i akoto’m be fɛli i ndɛ’n be sieli be klun kpa. Ɔ maan “be ɔli klɔ kanngan’m be su. Be ko boli jasin fɛ’n kleli sran mun, kpɛkun be yoli sran’m be juejue.”​—Liki 9:6.