Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 16

Zezi kleli kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n ti i cinnjin kpa

Zezi kleli kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n ti i cinnjin kpa

ZAN 2:12-22

  • ZEZI YOLI ƝANMIƐN I SUA’N I SANWUN

Kɛ be wieli Kana lɔ aja’n i cɛn’n i di’n, Zezi toli i ti Kapɛɛnaɔmun lɔ. Ɔ nin i nin, nin i niaan mun yɛ be ɔli-ɔ. I niaan sɔ mun yɛle Zaki, Zozɛfu, Simɔn yɛ Zida.

?Ngue ti yɛ Zezi ɔli Kapɛɛnaɔmun-ɔn? Ɔ ɔli lɔ afin klɔ sɔ’n i dan tra Nazarɛti nin Kana, yɛ sran kpanngban kpa be yia lɔ. Asa ekun’n, sran kpanngban kpa mɔ b’a kaci i sɔnnzɔnfuɛ’n be tran lɔ. Yɛ wie’m be tran klɔ nga be mɛntɛn i lɛ’n be su. Ɔ maan Zezi kwla kle be like be bɔbɔ be klɔ’n su lɔ.

Zezi yoli abonuan sa kpanngban Kapɛɛnaɔmun lɔ. I sɔ’n ti’n, lɔ sran mun nin klɔ nga be mantan lɛ’n, be su sran’m be nun kpanngban kpa be tili sa ng’ɔ yoli be’n, be su ndɛ. I sin’n, Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli Zerizalɛmun. Afin kɛ mɔ be ti Zuifu mɔ be su Ɲanmiɛn kpa’n ti’n, ɔ fata kɛ be ko di Delɛ cɛn’n lɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, nn e o afuɛ 30 nun.

Kɛ be juli Zerizalɛmun lɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, Zezi yoli sa kun m’ɔ boli i sɔnnzɔnfuɛ’m be nuan-ɔn. Nanwlɛ, ɔ nin-a yoman sa sɔ’n be ɲrun le.

Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n, i nun’n ɔ seli kɛ be fa nnɛn be yi tɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Asa ekun’n, be nga bé bá cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmun lɛ’n, bé kúnndɛ aliɛ bé dí. Ɔ maan Ɲanmiɛn Mmla’n man atin kɛ be nga be fin mmua’n, be to “nannin mun, nin bua mun, nin boli mun,” ɔ nin be klunklo ninnge wie mun ekun klɔ’n su lɛ. (Mmla’n 14:24-26) I sɔ’n ti’n, sran wie’m be wa kacili nnɛn atɛ yofuɛ. Sanngɛ Ɲanmiɛn i sua’n i awlo dan’n i nun lɔ yɛ be yo nnɛn’m be atɛ-ɔ. Asa ekun’n, be nun wie’m be ɲinfu be uka nnɛn sɔ’m be gua’n su dan.

Kɛ Zezi wunnin i kwlaa sɔ’n, ɔ yoli i ya dan. I sɔ’n ti’n, ɔ utuli sika kacifuɛ’m be sika mma mun, ɔ suli be tabli’m be bo guali. Kpɛkun ɔ kannin be bo. Ɔ seli be kɛ: “An isa ninnge nga mun fite lɔ! Nán amun fa min Si i sua’n kaci aata diwlɛ!”​—Zan 2:16.

Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin sa sɔ’n, be wla kpɛnnin Ɲanmiɛn i Wa’n i su ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “Ɔ sua’n i klolɛ’n yráyrá min klun lɔ kɛ sin sa.” Yɛ Zuifu’m be usɛli i kɛ: “?Ngue yɛ a kwla yo fa kle e kɛ a le atin yo ninnge nga a yoli be lɛ mun-ɔn?” Zezi tɛli be su kɛ: “An bubu Ɲanmiɛn i sua nga. Ń fá cɛn ba nsan ń kplɛ́n i uflɛ.”​—Zan 2:17-19; Jue Mun 69:10.

Zuifu’m be buli i kɛ Ɲanmiɛn i sua ng’ɔ o Zerizalɛmun lɛ’n i ndɛ yɛ Zezi su kan-ɔn. I sɔ’n ti’n, be usɛli i kɛ: “Ɲanmiɛn i sua nga i kplanlɛ’n, ɔ dili afuɛ ablanan-nin-nsiɛn (46). ?Kpɛkun ɔ liɛ’n, cɛn nsan cɛ yɛ á fá kplán-ɔn?” (Zan 2:20) Sanngɛ nn Zezi su kɛn i bɔbɔ i wunnɛn’n i ndɛ. Kɛ afuɛ nsan wá sín mɔ Ɲanmiɛn wá cɛ́n i’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be wla wá kpɛ́n i ndɛ sɔ’n su.