Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 4

Mari nin-a jaman bian sanngɛ w’a wunnzɛ

Mari nin-a jaman bian sanngɛ w’a wunnzɛ

MATIE 1:18-25 LIKI 1:56

  • MARI SELI ZOZƐFU KƐ W’A WUNNZƐPREGNANT

  • MARI KACILI ZOZƐFU I YI

Kɛ Mari wunnzɛli’n i anglo nnan yɛ. E wunnin i kɛ ɔ ɔli Elizabɛti m’ɔ ti i osufuɛ’n i osu nianlɛ Zide mɛn’n i ngua lɔ bue liɛ’n su lɔ. Lika sɔ’n ti okaoka lika. Siɛn’n, Mari w’a sɛ i sin Nazarɛti. Ɔ maan sran’m be kwlaa bé wá sí kɛ w’a wunnzɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ la-ɔ, ɔ lafiman!

I tɛ kpa bɔbɔ’n yɛle kɛ Zozɛfu m’ɔ ti ajuin difuɛ’n, ɔ trali Mari ase. Mari kusu si kɛ Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n, i nun’n be se kɛ sɛ yasua kun tra bla kun i ase naan bla sɔ’n nin yasua uflɛ be si sua’n, maan be finfin bla’n i yɔbuɛ lele naan ɔ wu. (Mmla’n 22:23, 24) Ɔ ti su kɛ Mari w’a kunndɛman bian. Sanngɛ ɔ wunman wafa ng’ɔ́ kɛ́n i wunnzɛlɛ’n i ndɛ naan Zozɛfu w’a fa su-ɔ. Asa ekun’n, ɔ siman sa ng’ɔ́ wá jú’n.

Zozɛfu i wun blibli i kpa kɛ ɔ́ wún Mari wun, afin Mari ɔli lika i anglo nsan yɛ. Kɛ be wunnin be wun’n, Mari bo su kleli i kɛ w’a wunnzɛ naan Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ maan ɔ wunnzɛli-ɔ. Sanngɛ ndɛ sɔ’n i wlɛ wunlɛ’n nin i su falɛ’n yoli kekle mannin Zozɛfu.

Zozɛfu si kɛ Mari ti bla kpa. Asa ekun’n, sran’m be bo i dunman fɛ. Yɛ i kusu ɔ klo i kpa. Ɔ nin i sɔ ngba’n, kannzɛ Mari yiyili ndɛ’n nun weinwein kleli i’n, sanngɛ ɔ bu i kɛ, sɛ Mari w’a wunnzɛ’n nn ɔ nin yasua wie be sili sua ti-ɔ. Sanngɛ Zozɛfu kunndɛman kɛ be finfin Mari i yɔbuɛ be kun i annzɛ be guɛ i ɲin ase sran’m be ɲrun. I sɔ’n ti’n, ɔ sunnzunnin kɛ ɔ́ yáci i nun nvialiɛ nun. Blɛ sɔ’n nun’n, sɛ yasua kun tra bla kun i ase naan i sin’n i waan ɔ jɛmɛn i kun’n, ɔ fata kɛ  be titi nun. Afin sran’m be ɲrun’n, ɔ ti kɛ yasua nin bla sɔ’n b’a ja sa.

I sin’n, Zozɛfu ko lali, sanngɛ w’a yaciman ndɛ sɔ’n i akunndan bulɛ. Laliɛ nun’n, Zoova i anzi kun yili i wun nglo kleli i, yɛ ɔ seli i kɛ: “Nán srɛ kun wɔ, fa ɔ yi Mari kɔ ɔ bo. Afin ba mɔ w’a wunnzɛ i lɛ’n, ɔ fin Ɲanmiɛn wawɛ’n. Ɔ́ wá wú ba yasua kun. Tɔn i dunman Zezi. Afin ɔ́ wá dé sran mun be sa tɛ’m be nun.”​—Matie 1:20, 21.

Kɛ Zozɛfu tinngeli’n, i wla guali ase. Afin ndɛ’n ti weiin siɛn’n. Ɔ maan w’a sisimɛn i bo naan w’a yo like nga anzi’n seli i kɛ ɔ yo’n. Yɛle kɛ ɔ fali Mari ɔli i awlo lɔ. Ɔ yoli i sɔ’n sran ngba ɲrun. Ɔ maan ɔ kle kɛ w’a ja Mari naan ɔ ti i yi siɛn’n. Sanngɛ lele mɔ Mari fá wú Zezi’n, Zozɛfu nin i b’a siman sua.

Anglo kpanngban w’a sin, yɛ Mari i ba wulɛ blɛ’n su wa ju. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zozɛfu nin i be su wa tu be tranwlɛ m’ɔ o Nazarɛti lɔ’n nun bé kɔ́ lika mmua kpa. ?Mɔ Mari su wa wu ba’n niɔn, nin yɛ be su kɔ-ɔ?