Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 76

Zezi nin Farizifuɛ kun be dili like

Zezi nin Farizifuɛ kun be dili like

LIKI 11:37-54

  • ZEZI WAAN FARIZIFUƐ’M BE TI DUNMAN KLOFUƐ

I nun nga Zezi o Zide mɛn’n nun lɔ’n, Farizifuɛ kun yiɛli i kɛ ɔ nin be ko di like. Atrɛkpa wia nun-ɔn. (Liki 11:37, 38; nian Liki 14:12 nun wie.) Titi’n, kwlaa naan Farizifuɛ’m b’a di like’n, be wunnzin be sa lele ju be sa sin kpɔlɛ’n su. Sanngɛ Zezi liɛ’n, w’a yoman sɔ. (Matie 15:1, 2) Ɲanmiɛn Mmla’n seman kɛ sran’m be wunnzin be sa lele be ju be sa sin kpɔlɛ’n su. Kusu ɔ seman kɛ nán maan be yo sɔ.

Kɛ Farizifuɛ’n wunnin kɛ Zezi w’a yoman kɛ be sa wie’n, ɔ boli i nuan. Zezi sieli i sɔ’n i nzɔliɛ naan w’a se kɛ: “Farizifuɛ mun, amun wunnzin klowa nin talie’m be sin’n, sanngɛ aɲinkpli’n nin klunwi’n b’a yi amun awlɛn’n piɛ. Amun ti sinnglinfuɛ! ?Sran ng’ɔ yili i sin’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ ɔ yili i klun’n niɔn?”​—Liki 11:39, 40.

?Zezi su se kɛ be sa nun wunnzinlɛ mɔ be wunnzin kwlaa naan b’a di like’n ti tɛ ti-ɔ? Cɛcɛ. Sanngɛ i waan Farizifuɛ’m be ti dunman klofuɛ. Afin be nin sran wie mun ekun be wunnzin be sa kɛ nga be mmla’n waan be yo’n sa cɛ. Sanngɛ be yoman be akunndan’n i sanwun. I sɔ’n ti’n, Zezi seli be kɛ: “Sɛ sran yo amun annvɔ naan amún mɛ́n i like’n, like nga amun klun lɔ’n amun klo kɛ amún fá mán’n, yɛ amun fa man-ɔn. I liɛ’n, fiɛn kaan sa su tranman amun wun.” (Liki 11:41) Ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n ti nanwlɛ. Sɛ e waan é mán sran kun like’n, ɔ fata kɛ ɔ yo klolɛ mɔ e klo i’n ti. Nán maan ɔ yo dunman klolɛ ti.

Nán kɛ Farizifuɛ’m be cɛman sran like ti-ɔ. Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Amun yi manti’n nin ru’n, ɔ nin fie su nɲa uflɛ kwlaa be blusu’n. Sanngɛ amun kpalo sa sɛsɛ nga Ɲanmiɛn waan amun yo’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i klolɛ’n! Blusu yilɛ’n ti cinnjin sɔ, sanngɛ nɛ́n i ti yɛ amún kpálo sa sɛsɛ nga Ɲanmiɛn waan amun yo’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i klolɛ’n niɔn.” (Liki 11:42) Ɲanmiɛn Mmla’n waan Izraɛlifuɛ’m be yi be fie su ninnge’m be blusu’n. (Mmla’n 14:22) I wie yɛle manti’n nin ru’n, ɔ nin fie su nɲa uflɛ mɔ be fa tɔn aliɛ’n. Farizifuɛ’m be mian be ɲin be yi ninnge sɔ’m be blusu’n sɛsɛsɛ. Sanngɛ be nantiman Mmla’n i nun ndɛ cinnjin’m be su. I wie yɛle sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n nin be wun ase kanlɛ’n.​—Mise 6:8.

Zezi seli ekun kɛ:“Farizifuɛ mun, amun yako! Afin amun klo Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun bia nga be o be kwlaa be ɲrun’n, be su tranlɛ. Kpɛkun amun klo kɛ be yo amun like nzra nun. Amun yako! Afin amun ti kɛ ndia mɔ sran’m be wunman be, mɔ be nanti be su’n sa.” (Liki 11:43, 44) Sɛ sran kun nanti ndia sɔ’m be su naan i ja kpla naan ɔ tɔ su’n, nn sran sɔ’n w’a tran fiɛn nun. Sanngɛ Zezi boli ndɛ sɔ’n su naan ɔ́ fá klé kɛ Farizifuɛ’m be klun akunndan’n ti tɛ.​—Matie 23:27.

Be nun kun m’ɔ si Mmla’n i kpa’n fali ya naan w’a se Zezi kɛ: “Like klefuɛ, kɛ a kan sɔ’n, a su kpɛ e nzowa wie.” Ɔ fata kɛ mmla klɛfuɛ’m be kusu be wun i wlɛ kɛ b’a ukaman nvlefuɛ mun. I sɔ’n ti’n, Zezi tɛli su kɛ: “Amun mɔ amun si Mmla’n i kpa’n, amun yako wie! Afin trɔ nga sran’m be kwlaman nun’n, yɛ amun fa sua be-ɔ. Sanngɛ amun sa mma kunngba sa kanman trɔ sɔ mun. Amun yako! Afin amun kplan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be asieliɛ’m be su sua, kusu nn amun nannan mun yɛ be kunnin be-ɔ.”​—Liki 11:45-47.

Trɔ nga Zezi su kɛn i ndɛ’n yɛle mmla tɛkɛtɛkɛ mɔ Zuifu’m be kpɛli be’n, ɔ nin wafa nga Farizifuɛ’m be yiyi Moizi Mmla’n nun’n. Farizifuɛ’m be ti’n, nvlefuɛ’m be wunman be wun fɛ kaan sa. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Farizifuɛ mun nin mmla klɛfuɛ’m be jin be wun kɛ be fa mmla kaka sɔ mɔ be bɔbɔ be kpɛli’n i kwlaa su. Ɔ maan be kacili kɛ trɔ nɔnninnɔnnin wie sa nvlefuɛ’m be ti’n su. Farizifuɛ mun nin mmla klɛfuɛ’m be nannan’m be kunnin Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ mun. Be boli i bo Abɛli su. Yɛ siɛn’n, be mma’m be su kplan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sɔ’m be asieliɛ’m be su sua. I lɛ’n nun’n, be kle kɛ be fa be nannan’m be nzuɛn’n su. I kpa bɔbɔ’n, be waan bé kún Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ’m be nun Dan’n. Zezi seli kɛ Ɲanmiɛn su yaciman sa nga sran sɔ’m be yo’n cɛman be. I sɔ kusu yɛ ɔ yoli-ɔ. Afin kɛ afuɛ ablasan-nin-mɔcuɛ (38) sinnin’n, ɔ tuli be fɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn e o afuɛ 70 nun.

Zezi seli ekun kɛ: “Amun mɔ amun si Mmla’n i kpa’n, amun yako! Afin amun tuli sa silɛ’n i lakle’n. Amun bɔbɔ amun a wluman nun, kpɛkun be nga be su wlu  nun’n, amun kunndɛ kɛ amún tánndan be ɲrun.” (Liki 11:52) Sran sɔ mɔ sɛ é kwlá sé’n, sa silɛ’n i lakle’n wo be sa nun’n, be yɛ ɔ fata kɛ be yiyi Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun weiin kle nvlefuɛ mun-ɔn. Sanngɛ b’a yoman sɔ. Ɔ maan nvlefuɛ’m be kwlá timan Ɲanmiɛn ndɛ’n naan se kɛ bé wún i wlɛ.

?Ndɛ nga Zezi kannin’n yoli Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ’m be sɛ? Nanwlɛ, w’a yoman be fɛ kaan sa. Ɔ maan kɛ Zezi fin sua’n nun fiteli’n, b’a yacimɛn i diin. Be usɛli i kosan kpanngban kpa. Nán kɛ be kunndɛ kɛ ɔ kle be like ti-ɔ. Sanngɛ be yoli sɔ naan ɔ kan ndɛ wie mɔ be kwla jran su be trɛ i’n.