Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 47

Ba bla kun w’a cɛn nguan!

Ba bla kun w’a cɛn nguan!

Zairisi wunnin kɛ Zezi yoli bla nga mmoja tu i’n, i juejue. Ɔ maan kɔlɛ ɔ se i wun kɛ Zezi kwla ukɛ i wa bla’n wie. Sanngɛ dɔ sɔ’n su’n, ɔ bu i kɛ ‘i wa bla’n w’a wu.’ (Matie 9:18) ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ekun yɛ Zezi kwla yo-ɔ?

Zezi nin bla ng’ɔ yoli i juejue’n, be su ijɔ. Kpɛkun sran wie mɔ be fin Zairisi i awlo lɔ’n, be wa toli be lɛ. Be seli Zairisi kɛ: “Ɔ wa bla’n w’a wu.” Be kan guali su kɛ: “Nán bo wɛ kle Like klefuɛ’n i yalɛ.”​—Marki 5:35.

Bian m’ɔ le ɲrun kpa klɔ’n su’n, i yɛ awlabɔɛ’n w’a tɔ i su yɛ. I wa bla kunngba cenje’n w’a wu. Nanwlɛ, ɔ ti ɲrɛnnɛn-o! Kɛ sran’m bé bó Zairisi i sɛ’n, Zezi tili. Ɔ kpɛli i ɲin niannin Zairisi, kpɛkun ɔ kannin ndɛ kun fa wlɛli i fanngan. Ɔ seli i kɛ: “Nán srɛ kun wɔ. Ɔ li lafi min su.”​—Marki 5:36.

Zezi nin Zairisi be ɔli Zairisi i awlo lɔ. Kɛ be juli lɔ’n, be wunnin kɛ lika’n w’a keje yekee. Sran’m be finfin be wue’n nun, be sun yɛ be bo awuyomo. Kɛ Zezi wluli sua’n i klun lɔ’n, ɔ kannin ndɛ kun. Ndɛ sɔ’n boli sran’m be nuan kpa. Ɔ seli kɛ: “Ba’n w’a wuman, lafilɛ yɛ ɔ su lafi-ɔ.” (Marki 5:39) Kɛ sran’m be tili ndɛ nga Zezi kannin’n, be srili i. Afin be si kɛ ba bla’n w’a wu sakpa. Sanngɛ Zezi wá fá tinmin nga Ɲanmiɛn mɛnnin i’n wá klé be kɛ wafa kunngba nga kɛ sran kun lafi kpa pɔɔ’n be kwla tinnge i’n, ɔ kwla cɛn be nga be wuli’n.

Zezi kannin sran’m be kwlaa be bo, saan Piɛli nin Zaki nin Zan ɔ nin bakan’n i si nin i nin, yɛ be kali lɛ-ɔ. Zezi nin sran nnun sɔ’m be wluli lika nga be lali ba’n i lɔ’n. Ɔ trali ba’n i sa’n, yɛ ɔ seli kɛ: “‘Talita kumi.’ I bo’n yɛle kɛ: ‘Talua kan, n se wɔ kɛ, “Jaso!”’” (Marki 5:41) Be ja nun lɛ’n, talua kan’n jasoli naan w’a nanti. Kɛ Zairisi nin i yi be wunnin i sɔ’n, ɔ yoli be fɛ dan. Kɛ ɔ ko yo naan b’a wun i wlɛ kɛ ba’n w’a cɛn nguan sakpa’n ti’n, Zezi seli be kɛ be man ba’n i like maan ɔ di.

Kpɛ sunman’n, Zezi seli sran ng’ɔ yoli be juejue’n be kɛ nán be bo su kle sran. Ndɛ kunngba sɔ’n yɛ ɔ kan kleli ba’n i si nin i nin-ɔn. Sanngɛ ndɛ’n yoli bian’n nin i yi nin sran onga’m be fɛ dan ti’n, be yoli maan “ndɛ sɔ’n truli mɛn sɔ’n i lika ngba nun.” (Matie 9:26) ?Sɛ be cɛn ɔ sran kpa wie’n, nán like kunngba’n yɛ á yó-ɔ? Sran’n i nɲɔn su nga Zezi cɛnnin i mɔ be kɛn i ndɛ Biblu’n nun’n yɛle ba bla sɔ’n.