Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Sɛ e waan é sɔ́nnzɔn Zezi’n, maan[...]

Sɛ e waan é sɔ́nnzɔn Zezi’n, maan[...]

E SI SRAN AUNNVUƐ

Fɔ nunman Zezi nun. Ɔ maan w’a wunman ɲrɛnnɛn nin awlabɔɛ nga be o sran’m be su’n, be dan lika wie. Sanngɛ sran’m be ndɛ loli i. Ɔ tuli i klun yoli sran’m be ye. Kɛ m’ɔ si sran’m be aunnvuɛ’n ti’n, ɔ ukali be. Nian Ndɛ tre 32, 37, 57, 99 be nun.

E YO SRAN MƆ SRAN NGBA KWLA FƐ I WUN MƐNTƐN I’N

Zezi w’a yomɛn i wun kɛ i kpa trɛ i wiengu mun sa. Asa ekun’n, w’a yoman kɛ ɔ ɲɛnmɛn i ti sa. I sɔ’n ti’n, gbanflɛn mun-o, talua mun-o, kpɛnngbɛn mun-o, be kwlaa be fali be wun mɛntɛnnin i. Be wunnin kɛ be ndɛ lo Zezi. Ɔ maan kɛ be nin i o’n be wun sanndi be. Nian Ndɛ tre 25, 27, 95 be nun.

E SRƐ ƝANMIƐN TITI

Zezi tuli i klun srɛli i Si kpɛ sunman. Wie liɛ’n, i ngunmin yɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn-ɔn. Wie liɛ kusu’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun yɛ be srɛli i-ɔ. Kwlaa naan w’a di like’n, ɔ srɛ Ɲanmiɛn. Kpɛkun ɔ srɛli Ɲanmiɛn blɛ uflɛ wie’m be nun ekun. Ɔ srɛli Ɲanmiɛn lɛli i ase, ɔ mɛnmɛnnin i. Kpɛkun kwlaa naan w’a fa ajalɛ cinnjin kpa wie mun’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn. Nian Ndɛ tre 24, 34, 91, 122, 123 be nun.

E BU E WIENGU AKUNNDAN

Ɔ ju wie’n, junman dan mɔ Zezi dili’n ti’n, ɔ fata kɛ ɔ lo wunmiɛn. Sanngɛ i wiengu’m be ukalɛ’n ti’n, w’a yoman sɔ. Asa ekun’n, w’a bumɛn i le kɛ i kpa tra be. Ɔ fata kɛ e niɛn i ayeliɛ kpa sɔ’n su. Nian Ndɛ tre 19, 41, 52 be nun.

E YACI SA CƐ

Zezi kleli sran’m be kɛ ɔ fata kɛ be yaci be wiengu’m be wun sa cɛ be. Sanngɛ nɛ́n i sɔ ngunmin yɛ ɔ yoli-ɔ. I bɔbɔ yacili i sɔnnzɔnfuɛ mun nin sran uflɛ wie mun ekun be wun sa’n cɛli be. Nian Ndɛ tre 26, 40, 64, 85, 131 be nun.

E YO WAKAWAKAFUƐ

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kɛnnin i laa kɛ Zuifu kpanngban be su sɔman Mesi’n nun, naan i kpɔfuɛ’m bé kún i. Ɔ maan Zezi kwla se kɛ ɔ su klemɛn i wun yalɛ ukaman sran mun. Sanngɛ w’a yoman sɔ kaan sa. Ɔ kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n juejue su kleli sran mun. Lika wie’m be nun’n, sran’m be buman Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wie annzɛ be kle be yalɛ. Sanngɛ ɔ fata kɛ be di be junman’n i juejue su titi kɛ Zezi sa. Nian Ndɛ tre 16, 72, 103 be nun.

E YO WUN ASE KANFUƐ

Sa silɛ nin ngwlɛlɛ’n nin ninnge uflɛ wie’m be nun’n sran fi toman Zezi. Kɛ mɔ fɔ nunmɛn i nun’n ti’n, ninnge ng’ɔ kwla yo be’n, sran fi kwlá yoman. Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ kɛnnin i wun ase suli i wiengu mun. Nian Ndɛ tre 10, 62, 66, 94, 116 be nun.

E TRA E AWLƐN

Blɛ sunman nun’n, Zezi i akoto mun nin sran wie mun ekun b’a niɛnmɛn i ajalɛ’n su b’a nantiman. Asa ekun’n, b’a yoman like ng’ɔ seli be kɛ be yo’n. Ɔ nin i sɔ ngba’n, ɔ trɛli i awlɛn be wun titi. Ɔ kleli be like ng’ɔ fata kɛ be yo naan be nin Zoova be afiɛn w’a mantan kpa w’a tra laa’n. Ɔ yoli i sɔ flannin nun. Nian Ndɛ tre 74, 98, 118, 135 be nun.