Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 5

Ɲanmiɛn junman nga Zezi dili i Zurdɛn’n i wia afiliɛ lɔ lika’n nun’n

“Sran kpanngban be lafili i su”​—Zan 10:42.

Ɲanmiɛn junman nga Zezi dili i Zurdɛn’n i wia afiliɛ lɔ lika’n nun’n

AKPASUA NGA NUN'N

NDƐ TRE 82

Ɲanmiɛn junman nga Zezi dili i Pere mɛn’n nun’n

Like ng’ɔ fata kɛ sran’m be yo naan b’a ɲan be ti’n, Zezi yiyili nun kleli be. I sɔ’n yoli be ye kpa. ?Ɔ kwla yo e ye wie andɛ?

NDƐ TRE 83

Be nga bé wá yía be kɛ be ko di like’n

Farizifuɛ kun yiali Zezi kɛ ɔ wa di like. Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi kannin ndɛ kun ɲanndra nun. Afɔtuɛ ng’ɔ mannin’n, ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ’m be kwlaa be liɛ. ?Afɔtuɛ sɔ’n yɛle benin?

NDƐ TRE 84

Like ng’ɔ fata kɛ sran ng’ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n yo’n

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kacilɛ’n timan pɔpɔ. Zezi kannin like ng’ɔ fata kɛ i sɔfuɛ’n yo’n i ndɛ weiin. I sɔ’n w’a yoman sran wie’m be fɛ.

NDƐ TRE 85

Kɛ sa tɛ yofuɛ kun kaci i nzuɛn’n, aklunjuɛ’n ti dan

Sran’m be fali be wun mantannin Zezi. Ɔ yoli Farizifuɛ nin Mmla klɛfuɛ’m be ya. Zezi kannin ndɛ nɲɔn kleli wafa nga Ɲanmiɛn bu sa tɛ yofuɛ mun’n.

NDƐ TRE 86

Ba ng’ɔ mlinnin’n w’a ba

?Ngue yɛ ba ng’ɔ mlinnin’n i su ndɛ nga Zezi kannin’n kle e-ɔ?

NDƐ TRE 87

Ngwlɛlɛfuɛ’n ɔ dun mmua bu like ng’ɔ́ yó’n i akunndan

Zezi kannin junman sunianfuɛ gblɛfuɛ kun’n i ndɛ. Ɔ fa tuli i sɔnnzɔnfuɛ’m be fɔ.

TRE 88

Aɲanbeunfuɛ’n nin Lazaa

Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ wún ndɛ nga Zezi kɛnnin i ɲanndra nun’n i wlɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ wun sran cinnjin nɲɔn ng’ɔ kannin be ndɛ’n be wlɛ.

NDƐ TRE 89

Kɛ Zezi sín kɔ́ Zide’n, ɔ kleli sran’m be like Pere lɛ

Zezi kannin like ng’ɔ fata kɛ e yo naan sɛ sran yo e sa kpɛ sunman’n, y’a yaci y’a cɛ i’n, i ndɛ.

NDƐ TRE 90

“Min yɛ n cɛn sran-ɔn. Yɛ min yɛ n man sran nguan-ɔn”

Zezi seli kɛ sran ng’ɔ lafi i su’n, “ɔ su wuman le.” ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 91

Zezi cɛnnin Lazaa

Ninnge nɲɔn ti’n, Zezi i kpɔfuɛ’m be kwlá seman kɛ w’a yoman abonuan sa.

NDƐ TRE 92

Kokowefuɛ kun sili ye

Kokowefuɛ ng’ɔ sɛli i sin’n, ɔ yoli Zezi i kwla. Kpɛkun ɔ yoli sran uflɛ kwla ekun.

NDƐ TRE 93

Bé wá yí Sran wa’n i nglo

?Wafa sɛ yɛ Klisi i balɛ’n yó kɛ nga ɲanmiɛn’n fa kpa sin piaa’n sa-ɔ?

NDƐ TRE 94

Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nin wun ase kanlɛ’n be ti cinnjin kpa

Zezi kannin jɔlɛ difuɛ ng’ɔ yoman sa i nuan su’n nin angbeti bla’n be ndɛ naan e wun i kɛ like kun yolɛ’n ti cinnjin.

NDƐ TRE 95

Bla yralɛ’n nin ba kanngan’m be klolɛ’n be su ndɛ’n

Wafa nga Zezi bu ba kanngan mun’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be liɛ’n timan kun kaan sa. ?Ngue ti-ɔ?

NDƐ TRE 96

Zezi tɛli Zuifu’m be kpɛnngbɛn kun m’ɔ ti aɲanbeunfuɛ’n i su

?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ ɲɔnngɔnmɛn kun i dɔluwa buɛ nun sinlɛ’n ti pɔpɔ tra kɛ aɲanbeunfuɛ kun wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun-ɔn?

NDƐ TRE 97

Viɲin fie’n nun junman difuɛ’m be su ndɛ’n

?Wafa sɛ yɛ be nga be dunnin mmua’n, be kali siɛn-ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be nga kali siɛn’n, be wa dunnin mmua-ɔ?

NDƐ TRE 98

Akoto’m be kunndɛli ekun kɛ bé yó sran dan

Zaki nin Zan be srɛli Zezi kɛ ɔ man be tranwlɛ kpa Ɲanmiɛn i famiɛn diwlɛ’n nun. Sanngɛ nán be kunngba yɛ be kunndɛli i sɔ’n niɔn.

NDƐ TRE 99

Zezi yoli aɲinsifuɛ wie’m be juejue yɛ ɔ ukali Zase

Zezi i aninsifuɛ’m be juejue yolɛ’n i su ndɛ nga biblu’n kan’n be ti fanunfanun. ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ kle kɛ ndɛ sɔ’m be ti kun-ɔn?

NDƐ TRE 100

Minin blu’n be su ndɛ’n

Zezi seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like kaan ng’ɔ le i bɔbɔ’n, bé dé i sa nun” ?Ndɛ ng’ɔ kannin’n, i bo’n yɛle benin?”