Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 107

Be nga famiɛn’n yiali be aja’n i ti cɛn dilɛ bo’n

Be nga famiɛn’n yiali be aja’n i ti cɛn dilɛ bo’n

MATIE 22:1-14

  • AJA’N I TI CƐN DILƐ’N I SU NDƐ

Ɔ ka kan’n, Zezi wá wíe i junman’n i di. Kɛ ɔ́ klé sran’m be like’n, ɔ kan ndɛ ɲanndra nun. Ɔ yo sɔ fa yi akunndan ng’ɔ o mmla klɛfuɛ mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be klun’n i nglo. I sɔ’n ti’n, be waan bé kún i. (Liki 20:19) Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zezi w’a yaciman be bo yiyilɛ. Ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun. Ɔ seli kɛ:

“Be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n sunnzun Famiɛn kun m’ɔ dili i wa yasua’n i aja’n i ti cɛn’n. Ɔ sunmɛnnin i sran mun kɛ be ko flɛflɛ be ng’ɔ yiali be kɛ be w’a di aja’n i ti cɛn’n. Sanngɛ be waan be baman.” (Matie 22:2, 3) Ɲanndra sɔ’n nun’n, Zezi kannin “ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n” i ndɛ. I sɔ’n kle kɛ “famiɛn” sɔ’n yɛle Zoova. ?Yɛ famiɛn’n i wa yasua’n nin be ng’ɔ yiali be kɛ be w’a di aja’n i ti cɛn’n be li? ?Wan yɛle be? Famiɛn’n i wa yasua’n yɛle i bɔbɔ Zezi m’ɔ ti Zoova i Wa’n. Kpɛkun be nga be yiali be kɛ be w’a di aja’n i ti cɛn’n, yɛle be nga be nin Zoova i Wa’n bé kó dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n.

?Wan mun yɛ be dun mmua yiali be-ɔ? Zuifu mun-ɔn. Afin be yɛ Zezi nin i akoto mun be dun mmua kannin Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i ndɛ kleli be-ɔ. (Matie 10:6, 7; 15:24) Afuɛ 1513 ka naan Klisifuɛ’m be blɛ’n w’a ju’n, Moizi fali Mmla’n mannin Zuifu mun. Ɔ maan be yɛ ɔ fata kɛ be kaci Ɲanmiɛn i ‘nyrun jranfuɛ mun-ɔn.’ (Ezipt Lɔ Tulɛ 19:5-8) ?Sanngɛ afuɛ benin nun yɛ be yiali be kɛ be w’a di “aja’n i ti cɛn’n” niɔn? Afuɛ 29 nun-ɔn. Afuɛ sɔ’n nun yɛ Zezi boli ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n i ndɛ kanlɛ bo-ɔ.

?Kɛ be yiali Izraɛlifuɛ mun’n, ngue yɛ be nun sunman be yoli-ɔ? Kɛ nga Zezi fa kannin’n sa’n, “b’a bumɛn i ndɛ.” Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn mun nin nvlefuɛ kpanngban b’a lafiman su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn. Asa ekun’n, b’a lafiman su kɛ i yɛ Ɲanmiɛn sieli i Famiɛn’n niɔn.

Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zezi waan bé wá mán Zuifu’m be atin ekun naan be di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Zezi seli kɛ: “[Famiɛn’n] sunmɛnnin i sran wie mun ekun. Ɔ seli be kɛ, ‘Amun ko kan kle be nga n yiali be’n be kɛ: “M’an tɔn aliɛ. N kunnin min nannin mun, nin min nnɛn nga b’a lo’n. M’an wie like kwlaa siesie sɛsɛsɛ. Amun bla maan e di aja’n i ti cɛn.”’ Sanngɛ be  ng’ɔ yiali be’n, b’a bumɛn i ndɛ. Wie’m be ɔli be fie’m be su, wie’m be ɔli be aata dilɛ. Be onga’m be liɛ’n, be trɛli i sran mun, be yoli be tɛtɛ, kpɛkun be kunnin be.” (Matie 22:4-6) Kɛ be kpɛli Klisifuɛ’m be asɔnun’n i ba’n yɛ sa sɔ’n juli-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, Zuifu’m be te le atin be di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, be nun sunman b’a bumɛn i ndɛ. I kpa bɔbɔ’n, be yoli ‘famiɛn’n i sran mun’ be tokotoko.​—Sa Nga Be Yoli’n 4:13-18; 7:54, 58.

?I bo’n guali sɛ mannin Zuifu mun? Zezi seli kɛ: “Famiɛn’n fali ya dan kpa. Ɔ sunmɛnnin i sonja mun, be ko kunnin sran kunfuɛ sɔ mun, kpɛkun be wɔli be klɔ’n nun.” (Matie 22:7) I sɔ yɛ ɔ juli Afuɛ 70 nun-ɔn. Afuɛ sɔ’n nun’n, Rɔmunfuɛ’m be sacili Zerizalɛmun m’ɔ ti “[Zuifu’m] be klɔ’n.”

?Kɛ mɔ famiɛn’n yiali sran mun mɔ b’a sɔman nun klanman’n ti’n, ɔ su yiaman sran uflɛ ekun? Cɛcɛ, afin Zezi kan guali su kɛ: “Yɛ [famiɛn’n] seli i sran mun kɛ, ‘Y’a wie aja’n i ti cɛn dilɛ’n i wun ninnge kwlaa siesie. Sanngɛ be nga e yiali be’n, be nin cɛn’n i dilɛ fataman. I sɔ’n ti’n, amun wɔ akpɔ nga be fin klɔ’n nun fite’n be su, naan amun yiayia sran kwlaa nga amun wun be’n.’ Ɔ maan i sran sɔ’m be fali akpɔ’m be su. Sran kwlaa nga be wunnin be’n, i sran kpa-o, i sran tɛ-o, be yiayiali be. Be nga be yiayiali be mɔ be bali like dilɛ’n, be yili sua nga be di aja’n i ti cɛn nun’n.”​—Matie 22:8-10.

Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n ndɛ sɔ’n kpɛnnin su. Yɛle kɛ akoto Piɛli ukali be nga be timan Zuifu’n, ɔ nin be nga be suman Ɲanmiɛn kɛ Zuifu’m be sa’n naan be kaci Klisifuɛ wie. Afuɛ 36 nun’n, Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin Rɔmunfuɛ’m be sonja ya su kpɛn kun m’ɔ suan Kɔɔnɛyi’n, ɔ nin i awlobofuɛ mun. I sɔ’n ti’n, be mannin be atin kɛ be di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ kɛ nga Zezi fa kannin’n sa.​—Sa Nga Be Yoli’n 10:1, 34-48.

Zezi kleli kɛ “famiɛn’n” i klun su jɔman be kwlaa nga be bali cɛn’n i dilɛ’n be wun. Ɔ seli kɛ: “Kɛ famiɛn’n bali be nga be yiali be’n be niannianlɛ’n, ɔ wunnin bian kun mɔ w’a wlaman aja tralɛ’n. Ɔ maan ɔ usɛli i kɛ, ‘?Janvuɛ, ngue ti yɛ w’a wlaman aja tralɛ naan w’a ba-ɔ?’ Bian’n w’a kwlá ukemɛn i nuan. Yɛ famiɛn’n seli i sran mun kɛ, ‘An ci i sa nin i ja mun naan an to i yi gua su lɔ aosin’n nun. Lɔ yɛ ɔ́ sún, ɔ́ dí i je-ɔ.’ Afin be nga be yia be’n, be sɔnnin, sanngɛ be nga be fa be’n, b’a sɔnman.”​—Matie 22:11-14.

Kɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be tili ndɛ nga Zezi kannin’n, b’a wunmɛn i ngba’n i wlɛ. Sanngɛ be fɛli i wun ya. Kpɛkun be fuali kpa kɛ bé kún i, afin ɔ kle be yalɛ.