Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 128

Pilati nin Erɔdu be wunnin kɛ Zezi w’a yoman sa tɛ

Pilati nin Erɔdu be wunnin kɛ Zezi w’a yoman sa tɛ

MATIE 27:12-14, 18, 19 MARKI 15:2-5 LIKI 23:4-16 ZAN 18:36-38

  • PILATI NIN ERƆDU BE USALI ZEZI I SA WIE MUN

Zezi seli Pilati kɛ ɔ ti famiɛn sakpa. Sanngɛ ɔ nunman nun kɛ srɛ kun Rɔmunfuɛ mun. Afin Zezi seli kɛ: “Min Famiɛn diwlɛ’n nunman mɛn nga nun wa. Sɛ ɔ ti kɛ min Famiɛn diwlɛ’n o mɛn nga nun wa’n, nn min sufuɛ’m be kplili kpa naan b’a faman min b’a wlaman Zuifu’m be sa nun. Sanngɛ min Famiɛn diwlɛ’n nunman wa.” (Zan 18:36) Zezi ti Famiɛn sɔ, sanngɛ i famiɛn diwlɛ’n nunman mɛn nga nun.

Sanngɛ Pilati w’a yaciman Zezi i sa usalɛ. Ɔ usɛli i ekun kɛ: “?Ɔ maan a ti famiɛn?” Wafa nga Zezi tɛli su’n kle kɛ Pilati i ndɛ’n ti nanwlɛ. Ɔ seli kɛ: “Yɛ ɔ bɔbɔ ɔ nuan o su lɛ-ɔ. Like nga ti yɛ be wuli min’n ɔ nin like nga ti yɛ n bali mɛn’n nun’n yɛ: N bali kɛ ń dí ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n i ti lalo. Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ o nanwlɛ’n i sin’n, ɔ sie i su min nuan bo.”​—Zan 18:37.

I osu nin-a cɛman sɔ liɛ, Zezi seli Toma kɛ: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn.” Siɛn’n, Zezi su se Pilati kɛ ‘nanwlɛ’ ng’ɔ su kɛn i ndɛ’n, yɛle i Famiɛn dilɛ’n i su nanwlɛ’n, naan ɔ bali asiɛ’n su wa kɛ ɔ́ wá kán nanwlɛ sɔ’n i ndɛ klé sran mun. Ɔ maan sɛ nanwlɛ sɔ’n i ndɛ kanlɛ’n ti’n be waan bé kún i bɔbɔ’n, ɔ fuali kpa kɛ ɔ́ kɛ́n i titi. I sin’n, Pilati usali Zezi kɛ: “?Ngue yɛle nanwlɛ’n?” Sanngɛ Pilati w’a minndɛman naan Zezi tɛ i su. Ɔ seli i klun lɔ kɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ tili i lɛ’n ti kpa sɔ, naan ɔ kwla jran su di Zezi i jɔlɛ.​—Zan 14:6; 18:38.

Pilati fiteli gua su lɔ naan w’a se Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin sran nga be yiali lɛ’n be kɛ: “N wunman sa tɛ nga bian nga yoli’n.” Atrɛkpa kɛ ɔ́ sé be sɔ’n, nn Zezi o i wun lɛ. Sanngɛ kɛ be nga be o lɛ’n be tili ndɛ nga Pilati kannin’n, be fali ya dan kpa. Ɔ maan be jrannin su kpa seli kɛ: “Kɛ ɔ́ klé nvle’n nunfuɛ’m be like’n, ɔ wlawla be. Ɔ yoli sɔ Zide mɛn wunmuan’n nun. Ɔ boli i bo Galile lele w’a fa ju wa bɔbɔ.”​—Liki 23:4, 5.

Zuifu sɔ’m be ya nga be fali’n, ɔ boli Pilati i nuan dan. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin kpɛnngbɛn’m b’a yaciman kpankpanlɛ. I sɔ’n ti’n, Pilati usali Zezi kɛ: “?A timan ɔ wun ndɛ kpanngban nga be kan’n?” (Matie 27:13) Sanngɛ Zezi w’a tɛmɛn i su. Kannzɛ sran’m be tɔnnin i suɛn sɛ’n, ndɛ ba kun sa w’a finmɛn i nuan w’a fiteman. I sɔ’n boli Pilati i nuan dan.

Zuifu’m be waan Zezi ‘boli i sa sɔ’n i yolɛ bo Galile’ lɔ. Ɔ maan Pilati wunnin i wlɛ kɛ Zezi ti Galilefuɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ wa fali akunndan kun naan w’a diman Zezi i jɔlɛ. Ɔ seli kɛ be fa Zezi be ko man Erɔdu Antipasi (Erɔdu Dan’n i wa-ɔ) m’ɔ ti Galile mɛn’n i siefuɛ’n. Delɛ cɛn’n ti’n, ɔ bali Zerizalɛmun lɛ. I yɛ ɔ kpɛli Zan Batɛmun yofuɛ’n i ti’n niɔn. Kɛ ɔ kunnin i’n, i sin’n, ɔ tili i kɛ Zezi su yi atrɛ kpanngban. Ɔ maan ɔ usɛli i wun sɛ Zan sɔ’n yɛ w’a cɛn nguan-o.​—Liki 9:7-9.

Erɔdu i klun jɔli dan, afin ɔ su wa wun Zezi. Nán kɛ Zezi i ndɛ lo i naan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úkɛ i ti-ɔ. Asa kusu’n, nán kɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ nían sɛ Zezi i su ndɛ nga be kan’n ti su ti-ɔ. Erɔdu kunndɛ kɛ ɔ́ wún i sa ngbɛn. Asa ekun’n, “ɔ kunndɛ kɛ [Zezi] yo abonuan sa wie mun naan ɔ nian.” (Liki 23:8) Sanngɛ Zezi w’a yoman abonuan sa fi w’a kleman Erɔdu. Asa kusu’n, w’a tɛman ndɛ nga Erɔdu usɛli i’n be nun wie fi su. I sɔ’n yoli Erɔdu i ya dan. Ɔ maan ɔ nin i sonja’m be yoli i “finfin.” (Liki 23:11) Yɛle kɛ be fali tralɛ klanman kpa kun wlɛli i wun kpɛkun be yoli i finfin. I sin’n, Erɔdu fɛ i sɛli i sin Pilati wun lɔ. Cɛn kunngba sɔ’n nun’n, Erɔdu nin Pilati be kacili janvuɛ. Kusu nn laa’n, be kpɔ be wun.

Kɛ be fa Zezi ko mannin Pilati’n, i kusu flɛli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Zuifu’m be kpɛnngbɛn mun, ɔ nin nvle’n nunfuɛ mun. Ɔ seli be kɛ: “N usɛli i sa amun ɲrun wa. Sanngɛ ninnge nga amun kɛnnin i kɛ ɔ yoli be lɛ’n, n wunman kɛ ɔ yoli be. Erɔdu kusu w’a wunman kɛ ɔ yoli sa tɛ. I sɔ’n ti yɛ ɔ fɛ i sɛli i sin e wun wa’n niɔn. Ɔ maan w’a yoman sa fi m’ɔ nin kunlɛ fata-ɔ. Ń má yó naan be bo i, kpɛkun ń yáci i nun.”​—Liki 23:14-16.

 Pilati si kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ɲin ci Zezi ti yɛ be trɛli i ko wlɛli i sa nun-ɔn. Ɔ maan ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yáci Zezi nun. Sanngɛ nán ndɛ ngalɛ’n ngunmin ti yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yáci i nun-ɔn. Yɛle kɛ kɛ ɔ ko trannin ase jɔlɛ dilɛ bia’n su’n, i yi sunmannin sran naan be ko se i kɛ: “Nán yó bian ngalɛ’n i like fi. Ɔ ti sran kpa. Afin i dunman nun ti’n, n fɛli kpa laliɛ nun andɛ.” Kɔlɛ Ɲanmiɛn yɛ maan ɔ cɛnnin laliɛ sɔ’n niɔn.​—Matie 27:19.

Zezi timan sa tɛ yofuɛ. Ɔ maan ɔ fata kɛ Pilati yaci i nun. ?Sanngɛ ɔ́ yó sɛ naan w’a kwla yaci i nun?