Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 7

Wunnzue yifuɛ wie’m be ko niannin Zezi osu

Wunnzue yifuɛ wie’m be ko niannin Zezi osu

MATIE 2:1-12

  • WUNNZUE YIFUƐ WIE’M BE SULI “NZRAAMA” KUN SU BE ƆLI ZERIZALƐMUN. I SIN’N, BE KO TOLI ZEZI

Sran wie’m be fin wia afiliɛ lɔ be bali. Sran sɔ’m be nian nzraama mun be fa yi wunnzue. Be waan be kwla fa kan sran’m be su sa’m be ndɛ. (Ezai 47:13) I nun nga be o wia afiliɛ lɔ’n, be wunnin “nzraama” kun, kpɛkun be suli i su. Sanngɛ “nzraama” sɔ’n w’a faman be w’a ɔman Bɛtleɛmun, ɔ fa be ɔli Zerizalɛmun.

Kɛ be juli lɔ’n, be seli kɛ: “?Zuifu’m be famiɛn nga be wuli i’n, ɔ o nin? Afin i nun mɔ e o wia afiliɛ lɔ’n, e wunnin i nzraama’n. Ɔ maan e bɛli i ayɛ yilɛ.”​—Matie 2:1, 2.

Zerizalɛmun lɔ’n, Famiɛn Erɔdu tili ndɛ sɔ’n, ɔ maan i akunndan’n sanngannin. I sɔ’n ti’n, ɔ yiayiali Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin mmla klefuɛ wie mun naan w’a usa be lika nga bé wú Klisi’n. Be niannin Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun naan b’a tɛ i su kɛ: ‘Bɛtleɛmun lɔ-ɔ.’ (Matie 2:5; Mise 5:1) Yɛ Erɔdu seli kɛ be flɛ wunnzue yifuɛ mun. Kɛ be bali’n, ɔ seli be nvialiɛ nun kɛ: “Amun wɔ naan amun ko kunndɛ bakan sɔ’n kpa. Kɛ amun ko wun i’n, amun bla be wa se min naan n kusu n ko yi i ayɛ wie.” (Matie 2:8) Kɛ m’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún bakan’n, i ti yɛ ɔ seli be sɔ-ɔ.

Kɛ wunnzue yifuɛ’m bé kɔ́’n, abonuan sa kun juli. Yɛle kɛ “nzraama” mɔ kɛ be o wia afiliɛ lɔ’n be wunnin i’n, ɔ dunnin be ɲrun mmua. I sɔ’n kle weiin kɛ nán “nzraama” ngbɛn-ɔn. Sanngɛ be atin klelɛ ti yɛ “nzraama” sɔ’n wo lɛ-ɔ. Wunnzue yifuɛ’m be suli i su lele ɔ ko jrannin sua mɔ Zozɛfu nin Mari be nin be wa kan’n be tran nun’n, i su.

Kɛ be wluli sua’n i klun lɔ’n, be wunnin Mari nin ba kaan kun. Ba sɔ’n yɛle Zezi. Kɛ be wunnin i’n, be kotoli i bo. Kpɛkun be cɛli i sika ɔkwlɛ nin ansan ufue, ɔ nin miri. I sin’n, be kunndɛli kɛ bé sá be sin Erɔdu i wun lɔ. Sanngɛ laliɛ nun’n, Ɲanmiɛn seli be kɛ nán maan be yo sɔ. Ɔ maan be sinnin lika uflɛ naan b’a ɔ be mɛn’n nun.

?Kɛ a niɛn i sa’n, wan yɛ ɔ fali like m’ɔ ti kɛ nzraama sa’n sieli i lɛ naan ɔ kle wunnzue yifuɛ’m be atin-ɔn? Nán ɔ wla fi su kɛ like sɔ’n w’a faman be w’a ɔman Zezi i wun lɔ Bɛtleɛmun lɔ trele. Sanngɛ ɔ dun mmua fali be ɔli Zerizalɛmun, Famiɛn Erɔdu i wun lɔ. Kusu nn Erɔdu kunndɛ kɛ ɔ́ kún Zezi. Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn w’a seman wunnzue yifuɛ’m be kɛ be fa atin uflɛ sa’n, nn Erɔdu kunnin ba’n. Ɔ ti weiin kɛ Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ Satan yɛ ɔ kunndɛ kɛ be kun Zezi-ɔ. I sɔ’n ti yɛ ɔ sieli like m’ɔ ti kɛ nzraama sa’n i lɛ-ɔ.