Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 55

Zezi i ndɛ’m be loli sran kpanngban be ngasi

Zezi i ndɛ’m be loli sran kpanngban be ngasi

ZAN 6:48-71

  • ZEZI SELI KƐ MAAN BE DI I WUNNƐN’N, YƐ BE NƆN I MMOJA’N

  • I NDƐ’M BE LOLI SRAN KPANNGBAN BE NGASI, I SƆ’N TI’N B’A SUMƐN I SU KUN

Ndɛ nga Zezi kan kleli be ng’ɔ mannin be kpanwun nin jue Galile Jenvie’n i wia afiliɛ lɔ’n i kunngba’n yɛ ɔ kan kleli sran mun Kapɛɛnaɔmun lɔ Ɲanmiɛn sulɛ sua kun nun-ɔn. I waan i yɛ ɔ ti kpanwun m’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ’n niɔn. Kpɛkun ɔ kannin ndɛ wie mun ekun ukali su.

Zezi seli kɛ: “Amun nannan’m be dili manin’n aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɔ nin i sɔ ngba’n be wuli.” I sin’n, ɔ kan guali su kɛ: “Min yɛ n ti kpanwun m’ɔ man nguan m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n niɔn. Sɛ sran kun di kpanwun sɔ’n, ɔ́ ká nguan nun tititi. Afin kpanwun nga ń fá mán naan mɛn nunfuɛ’m be ɲan nguan’n yɛle min wunnɛn’n.”​—Zan 6:48-51.

Afuɛ 30 i nun Delɛ cɛn’n nun’n, Zezi seli Nikodɛmun kɛ Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ sunmɛnnin i Wa’n kɛ ɔ de sran mun. Siɛn’n, Zezi su kan ndɛ uflɛ úka su. Ɔ su se kɛ ɔ fata kɛ be di i wunnɛn’n. Yɛle kɛ ɔ fata kɛ be lafi tɛ ng’ɔ́ wá fɛ́ i wun yí’n, i su. I lɛ’n nun yɛ be kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn.

Ndɛ nga Zezi kannin’n w’a yoman lɔfuɛ’m be fɛ kaan sa. I sɔ’n ti’n, be usali kɛ: “?Wafa sɛ yɛ bian nga kwla fɛ i wunnɛn’n man e kɛ e di-ɔ?” (Zan 6:52) Zezi kunndɛ kɛ be wun i wlɛ kɛ nɛ́n i wunnɛn bɔbɔ ba’n i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. I sin’n, ɔ kannin ndɛ kun ekun ukali su.

Ɔ seli kɛ: “Sɛ amun a diman Sran wa’n i wunnɛn’n naan amun a nɔnmɛn i mmoja’n, amun su ɲanman nguan. Sran kwlaa ng’ɔ di min wunnɛn’n, naan ɔ nɔn min mmoja’n, ɔ le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. [...] Afin min wunnɛn’n ti aliɛ kpa, yɛ min mmoja’n ti nzan kpa. Sran kwlaa ng’ɔ di min wunnɛn’n, naan ɔ nɔn min mmoja’n, e nin i e o nun titi.”​—Zan 6:53-56.

Kɛ Zuifu’m be tili ndɛ sɔ’n, nanwlɛ ɔ yoli be ya kpa! Afin be buli i kɛ Zezi su se be kɛ be di sran wunnɛn, annzɛ be fɔn Ɲanmiɛn i mmla m’ɔ se kɛ nán be di mmoja’n. (Bo Bolɛ 9:4; Saun Yolɛ 17:10, 11) Sanngɛ nɛ́n i sɔ ndɛ yɛ Zezi su kan-ɔn. Ɔ su se kɛ ɔ́ fɛ́ i wunnɛn mɔ fɔ nunman nun’n, ɔ́ mán naan ɔ́ gúɛ i mmoja’n i ase. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ sran ng’ɔ klo kɛ ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, ɔ lafi tɛ m’ɔ́ wá fɛ́ i wunnɛn’n ɔ́ yí’n su. I sɔnnzɔnfuɛ’m be nun sunman bɔbɔ b’a wunman ndɛ ng’ɔ kannin’n i wlɛ. I sɔ’n ti’n, be nun kpanngban be seli kɛ: “Ndɛ nga timan kpa mlɔnmlɔn. ?Wan yɛ ɔ kwla tie-ɔ?”​—Zan 6:60.

Zezi wunnin i kɛ i sɔnnzɔnfuɛ wie’m be su ijɔ be konviabo. I sɔ’n ti’n, ɔ usali kɛ: “?Ndɛ sɔ’n lo amun ngasi? ?Yɛ sɛ amun wun Sran wa’n kɛ ɔ su fu kɔ lika nga ɔ o lɔ laa’n nin? [...] Ndɛ nga n kan kleli amun lɛ’n, be fin Ɲanmiɛn wawɛ’n, kpɛkun be man nguan. Sanngɛ amun nun wie’m be lafiman min su.” I sɔ’n ti’n, ndɛ nga Zezi kannin’n ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɔli, b’a sumɛn i su kun.​—Zan 6:61-64.

Zezi kpɛli i ɲin i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be wun lɔ naan w’a se kɛ: “Amun liɛ’n, amun kunndɛman kɛ amún kɔ́ wie. ?Nɛ́n i-ɔ?” Piɛli tɛli su kɛ: “?E Min, wan sin yɛ é kɔ́-ɔ? Ɔ ndɛ’m be man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. E lafili ɔ su, yɛ e wunnin i wlɛ kɛ a ti Ɲanmiɛn i Sran mɔ fɔ nunmɛn i nun’n.” (Zan 6:67-69) Piɛli nin i wiengu akoto’m b’a wunman ndɛ nga Zezi kannin be lɛ’n i wlɛ. Ɔ nin i sɔ ngba’n, b’a kloman kɛ bé kpɔ́ci Zezi. Nanwlɛ, i lɛ’n nun’n be kleli kɛ be kwla lafi be su!

Ndɛ nga Piɛli kannin’n, ɔ yoli Zezi i fɛ. Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “N kpali amun sran blu-nin-nɲɔn (12) mun. ?Nɛ́n i-ɔ? Sanngɛ amun nun kun ti sran wun sacifuɛ.” (Zan 6:70) Zida Iskariɔti ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. Atrɛkpa’n, ɔ wunnin kɛ Zida w’a bo sa tɛ yolɛ bo.

Piɛli nin i wiengu akoto’m be kloman kɛ bé kpɔ́ci Zezi. Asa ekun’n, be kunndɛ kɛ bé dí junman nga Zezi di’n i wie titi. I sɔ’n yoli Zezi i fɛ dan! Yɛ junman sɔ’n ti’n, sran’m be kwla ɲan nguan.