Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 68

Ɲanmiɛn Wa’n yɛ ɔ “ti mɛn’n nun kannin’n niɔn”

Ɲanmiɛn Wa’n yɛ ɔ “ti mɛn’n nun kannin’n niɔn”

ZAN 8:12-36

  • ZEZI KLELI SRAN NG’Ɔ TI ƝANMIƐN WA’N

  • ?NGUE TI YƐ E KWLA SE KƐ ZUIFU’M BE TI KANGA-Ɔ?

Kpata bo tranlɛ cɛn’n, i dilɛ’n i le nso su m’ɔ ti i cɛn kasiɛn’n, Zezi kleli sran’m be like. Ɔ yoli i sɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ “sika guawlɛ’n” i wun lɛ. (Zan 8:20; Liki 21:1) Lɔ yɛ sran’m be fa be sika be gua-ɔ. Kɔlɛ ɔ o lika nga be flɛ i Bla’m be lika’n i nun lɛ.

Kpata bo tranlɛ cɛn dilɛ’n nun’n, be taka kannin siewlɛ dandan nnan, ɔ nin sɛ dandan nnan mɔ ngo w’a yi be’n Ɲanmiɛn i sua’n i lika sɔ’n i nun. Yɛ be su kannin’n be ti nnannnan. Kɛ lika’n ko san’n, be sɔ kannin sɔ’m be nuan. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i sua’n i lika sɔ’n i nun kpaja kpa. Kannin’m be kpaja lele ju lika nga be mantanmantan lɛ’n be nun wie bɔbɔ. Kɛ Zezi klé sran’m be like Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, ɔ kannin ndɛ kun m’ɔ fa be ɲin sie i sɔ’n su’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Min yɛ n ti mɛn’n nun kannin’n niɔn. Sran ng’ɔ su min su’n, ɔ su nantiman aosin’n nun le. Sanngɛ ɔ́ ɲán kpajalɛ m’ɔ man nguan’n.”​—Zan 8:12.

Yɛ Farizifuɛ’m be tɛli Zezi su kɛ: “A di ɔ bɔbɔ ti lalo. Ɔ maan ɔ ndɛ’n timan nanwlɛ.” I kusu seli be kɛ: “Kannzɛ n di min bɔbɔ min ti lalo’n, min ndɛ’n ti nanwlɛ. Afin n si lika nga n fin’n, ɔ nin lika nga n su kɔ’n. Sanngɛ amun liɛ’n, amun siman lika nga n fin’n, ɔ nin lika nga n su kɔ’n.” Ɔ kan guali su kɛ: “Be klɛli i amun bɔbɔ amun Mmla’n nun’n kɛ: ‘Lalo nga sran nɲɔn be di’n ti nanwlɛ.’ N bɔbɔ n di min ti lalo, kpɛkun Siɛ’n m’ɔ sunmannin min’n i kusu di min ti lalo wie.”​—Zan 8:13-18.

Sanngɛ ndɛ nga Zezi kannin’n, w’a yoman Farizifuɛ’m be fɛ. I sɔ’n ti’n, be seli kɛ: “?Ɔ Si’n wo nin?” Zezi tɛli be su kɛ: “Amun siman min, yɛ amun siman min Si’n. Sɛ ɔ ti kɛ amun si min’n, nn amún sí min Si’n wie.” (Zan 8:19) Farizifuɛ’m be kunndɛli kɛ bé trɛ́ i. Sanngɛ sran fi w’a kɛnmɛn i.

Zan boli ndɛ kun m’ɔ dun mmua kannin’n i su ekun. Ɔ seli kɛ: “N su kɔ. Amún wá kúnndɛ min. Sanngɛ amún ká amun sa tɛ’n nun amún wú. Lika nga n su kɔ lɔ’n, amun kwlá kɔman lɔ.” Farizifuɛ’m  b’a wunman ndɛ nga Zezi kannin’n i ba kun sa i wlɛ. Ɔ maan be seli be wun kɛ: “?Ɔ́ wá kó kún i wun ti-ɔ? Afin i waan, ‘Lika nga n su kɔ lɔ’n, amun kwlá kɔman lɔ.’” Like nga ti yɛ b’a wunman ndɛ nga Zezi kannin’n i wlɛ’n, yɛle kɛ be siman lika ng’ɔ fin’n. I sɔ’n ti’n, Zezi seli be kɛ: “Amun ti asiɛ’n su wafuɛ. Min liɛ’n, n ti ɲanmiɛn su lɔfuɛ. Amun ti mɛn nga nunfuɛ. Min liɛ’n, n timan mɛn nga nunfuɛ.”​—Zan 8:21-23.

Zezi su se kɛ ɔ dun mmua trannin ɲanmiɛn su lɔ ka naan w’a ba asiɛ’n su wa. Asa ekun’n, Mesi annzɛ Klisi nga be boli i jɔ kɛ ɔ́ bá’n, m’ɔ fata kɛ Zuifu’m be su kpɛnngbɛn’m be sɔ i nun klanman’n, yɛle i bɔbɔ. Sanngɛ kɛ mɔ i wun yo be tɛ’n ti’n, be usɛli i kɛ: “?Wan yɛle wɔ?”​—Zan 8:25.

Kɛ mɔ b’a sɔman Zezi nun klanman’n ti’n, ɔ tɛli be su kɛ: “?Ngue bɔbɔ ti yɛ n kan ndɛ n kle amun-ɔn?” I sin’n, ɔ kɛnnin i Si’n i ndɛ. Kpɛkun ɔ kannin like nga ti yɛ ɔ fata kɛ Zuifu’m be sie be su be tie i bɔbɔ m’ɔ ti Siɛ’n i Wa’n, i ndɛ wie. Ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ sunmannin min’n ti nanwlɛfuɛ. Ndɛ kwlaa ng’ɔ kan kleli min’n, yɛ n kan be mɛn’n nun-ɔn.”​—Zan 8:25, 26.

Zuifu sɔ’m be lafiman Zezi i Si’n su. Sanngɛ Zezi liɛ’n, ɔ lafi i su. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ amun ko man Sran wa’n su ko wie’n, amún sí kɛ sran sɔ’n yɛle min, naan n kpɛman min ti nun n yoman like fi. Like nga Siɛ’n kleli min’n, i ndɛ yɛ n kan-ɔn. Yɛ kusu Sran ng’ɔ sunmannin min’n wo min sin. W’a yaciman min. Afin ninnge ng’ɔ klo be’n, n yo be titi.”​—Zan 8:28, 29.

Zuifu wie’m be liɛ’n, be lafili Zezi su. Ɔ seli be kɛ: “Sɛ amun fa min ndɛ’n su titi’n, nn amun ti min sɔnnzɔnfuɛ sakpa, yɛ amún sí ndɛ nanwlɛ’n, kpɛkun ndɛ nanwlɛ’n ti’n amún ɲán amun ti.”​—Zan 8:31, 32.

Sanngɛ kɛ wie’m be tili ndɛ nga Zezi kannin’n, ɔ yoli sukusuku be ɲrun. I ti’n, be seli kɛ: “E ti Abraamun i anunman. E nin-a yoman sran fi i kanga le. ?Ɔ yo sɛ ti yɛ a se kɛ, ‘Amún ɲán amun ti-ɔ’?” Blɛ wie nun’n, nvle uflɛ nunfuɛ mun yɛ be sieli Zuifu mun-ɔn. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Zuifu’m be kloman kaan sa kɛ be flɛ be kanga. Sanngɛ Zezi seli be kɛ, sɛ ɔ ti be klun su-o sɛ ɔ timan be klun su-o, be te yo kanga. I waan: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sa tɛ yofuɛ kwlaa ti sa tɛ’n i kanga.”​—Zan 8:33, 34.

Sɛ Zuifu’m be kplinman su kɛ be ti sa tɛ’n i kanga’n, ɔ cɛman naan nzue flɔlɔ w’a wlu be bo. Afin Zezi seli be kɛ: “Kanga’n kaman awlo’n nun tititi, sanngɛ ba’n i liɛ’n, ɔ ka lɛ tititi.” (Zan 8:35) Awlobo nun ba mun yɛ be kwla lafi su kɛ bé dí aja-ɔ. Kanga i liɛ’n, ɔ leman atin diman aja. Asa ekun’n, be kwla kɛn i bo ndɛndɛ kpa. Sanngɛ ba ng’ɔ ti awlobo nunfuɛ annzɛ ba mɔ be fa wla be klun’n, i liɛ’n “ɔ ka lɛ tititi.”

I sɔ’n kle kɛ be nga be si Ɲanmiɛn i Wa’n i su ndɛ’n be ɲan be ti sa tɛ’n, mɔ i agualiɛ’n yɛle wie’n, i sa nun mlɔnmlɔnmlɔn. Zezi seli kɛ: “Sɛ Ba’n de amun’n, amún ɲán amun ti sakpa.”​—Zan 8:36.