Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 11

Zan Batɛmun yofuɛ’n siesieli atin’n

Zan Batɛmun yofuɛ’n siesieli atin’n

MATIE 3:1-12 MARKI 1:1-8 LIKI 3:1-18 ZAN 1:6-8, 15-28

  • ZAN KANNIN ƝANMIƐN I NDƐ, YƐ Ɔ YOLI SRAN’M BE BATƐMUN

  • W’A YOMAN SRAN NGBA BE BATƐMUN

Kɛ Zezi usali like klefuɛ’m be kosan Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, i afuɛ blu-nin-nso (17) yɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, nn ɔ le afuɛ blu-nin-nɲɔn (12). Siɛn’n, afuɛ 29 w’a bo i bo. Sran kwlakwla su kan Zan i ndɛ. Afin ɔ kan Ɲanmiɛn ndɛ Zurdɛn nzue ba’n i wia atɔliɛ lɔ bue liɛ’n su. Zan ti Zezi i osufuɛ.

Zan i wafa ng’ɔ fa ti’n nin ndɛ ng’ɔ kan be’n ti’n, ɔ ti i liɛ ngunmin. Yɛle kɛ ɔ wla ɲɔnngɔnmɛn ndrɛ tralɛ, yɛ kplo kun ci i bo. Kpɛkun lalo nin blo awɛma nzue yɛ be ti i aliɛ-ɔ. Asa kusu ndɛ ng’ɔ kan’n yɛ: “An kaci amun akunndan’n, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko.”​—Matie 3:2.

Be nga be ba be wa tie ndɛ nga Zan kan’n, i ndɛ’n wluwlu be wun. Be wun i wlɛ kɛ wafa nga be nantili laa’n, ɔ timan su naan ɔ fata kɛ be kaci be akunndan’n nin be nzuɛn’n. “Zerizalɛmun lɔfuɛ mun nin be kwlaa nga be o Zide mɛn wunmuan’n nun’n, ɔ nin lika nga be mantanmantan Zurdɛn’n be kwlaa be su sran’m” be kɔ Zan i wun lɔ. (Matie 3:5) Sran kpanngban kpa mɔ b’a kaci be akunndan’n, be ba Zan sin. Kpɛkun Zan yo be batɛmun Zurdɛn nzue ba’n nun. ?Ngue ti yɛ ɔ yo be batɛmun-ɔn?

Zan i batɛmun m’ɔ yo’n kle kɛ sran’m b’a kaci be akunndan’n, naan b’a wun i wlɛ kɛ be fɔnnin Moizi Mmla’n. (Sa Nga Be Yoli’n 19:4) Sanngɛ nán sran’m be ngba yɛ be nin batɛmun yolɛ’n fata-ɔ. I wie yɛle Farizifuɛ mun nin Sadisefuɛ mun. Kɛ be bali Zan i wun wunlɛ’n, ɔ flɛli be kɛ “ɔnda mma mun.” Yɛ ɔ seli be kɛ: “An yo sa ng’ɔ kle kɛ amun a kaci amun akunndan’n. Nán an se amun wun kɛ: ‘E si yɛle Abraamun.’ Afin ń kán klé amun kɛ Ɲanmiɛn kwla fa yɔbuɛ nga mun kaci ba man Abraamun. Kɛ é sé yɛ’n, kpɛliɛ’n la waka’m be bo wun lɛ. Ɔ maan waka kwlaa ng’ɔ suman mma kpa’n, ɔ fata kɛ be kpɛ i bo, kpɛkun be to yi i sin nun.”​—Matie 3:7-10.

Sran kpanngban kpa be fa Zan i ndɛ’n su. Yɛ ndɛ ng’ɔ kan’n ɔ wluwlu sran’m be wun, kpɛkun ɔ yo sran kpanngban be batɛmun. I kwlaa sɔ’n ti’n, be sunmannin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin Levifuɛ mun Zan sin naan be ko usɛ i kɛ: “?Wan yɛle wɔ?”

Zan dili be nanwlɛ seli be kɛ: “Nán min yɛ n ti Klisi’n niɔn.”

Yɛ be usɛli i kɛ: “?Yɛ wan yɛle wɔ? ?Eli yɛle wɔ?”

Ɔ tɛli be su kɛ: “Nán Eli yɛle min.”

Be usɛli i ekun kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n niɔn?” Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nga be kɛn i ndɛ wa’n, yɛle Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ dan mɔ Moizi seli kɛ ɔ́ bá’n.​—Mmla’n 18:15, 18.

Zan tɛli be su kɛ: “Cɛcɛ!”

Sanngɛ be usɛli i ekun kɛ: “?Yɛ nn wan yɛle wɔ? Tɛ e su, i liɛ’n é wún ndɛ kun é kán klé be nga be sunmannin e’n. ?Kɛ a bu ɔ klun lɔ nian’n, wan yɛle wɔ?” Zan tɛli su kɛ: “Min yɛ n kpan aawlɛ flɛnnɛn’n nun n se kɛ, ‘Amun yo atin’n i seiin man Zoova’n’ niɔn. Ndɛ sɔ’n yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n niɔn.”​—Zan 1:19-23.

Be kunndɛli kɛ ɔ kan sa nga ti yɛ ɔ yo sran’m be batɛmun’n i ndɛ kle be. Ɔ maan be usɛli i kɛ: “?Sɛ nán wɔ yɛ a ti Klisi’n annzɛ Eli annzɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, ngue ti yɛ a yo sran’m be batɛmun-ɔn?” Ndɛ nga Zan fa tɛli be su’n, i bo’n ti kploun kpa. Ɔ seli be kɛ: “N yo amun batɛmun nzue’n nun. Sran kun o amun afiɛn mɔ amun simɛn i-ɔ. Ɔ o siɛn, ɔ su ba.”​—Zan 1:25-27.

I lɛ nun’n, Zan su kle kɛ ɔ su uka nvlefuɛ mun naan be kaci be akunndan’n, naan b’a kwla sɔ Mesi mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n i nun klanman. Mesi sɔ’n, ɔ́ káci Famiɛn. Zan kɛnnin i ndɛ seli kɛ: “Sanngɛ sran kun o siɛn, ɔ su ba. Ɔ le kwlalɛ tra min, min nin i ngbabua’n i yilɛ fataman bɔbɔ.” (Matie 3:11) Ɔ seli ekun kɛ: ‘Sran ng’ɔ su ba min sin’n, siɛn’n i dan tra min, afin kwlaa naan b’a wu min’n, ɔ o lɛ.’​—Zan 1:15.

Nanwlɛ, kɛ Zan seli sran’m be kɛ: ‘An kaci amun akunndan’n, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko’n,’ i su-ɔ. (Matie 3:2) Afin Zan i junman’n kle kɛ Zezi Klisi mɔ Zoova wá síe i famiɛn’n, ɔ su wa bo i junman’n i dilɛ bo.