Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 56

?Ngue yɛ ɔ yo maan sran kun yo fiɛn-ɔn?

?Ngue yɛ ɔ yo maan sran kun yo fiɛn-ɔn?

MATIE 15:1-20 MARKI 7:1-23 ZAN 7:1

  • ZEZI WAAN ZUIFU’M BE NANNAN’M BE MMLA’M BE SU FALƐ’N TI TƐ

Afuɛ 32 nun’n, kɛ Delɛ cɛn’n mántán koko’n, nn Zezi o Galile lɔ ɔ́ kán Ɲanmiɛn ndɛ’n. I sin’n, ɔ ɔli Delɛ cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmun. Afin lɔ yɛ Ɲanmiɛn waan be di Delɛ cɛn’n niɔn. Sanngɛ Zezi w’a yimɛn i wun nglo, afin Zuifu’m be kunndɛ kɛ bé kún i. (Zan 7:1) I sin’n, ɔ sɛli i sin Galile mɛn’n nun lɔ.

Farizifuɛ mun nin mmla klɛfuɛ’m be ko wunnin Zezi i wun. Atrɛkpa’n, blɛ sɔ’n nun’n, nn ɔ o Kapɛɛnaɔmun. ?Sanngɛ ngue ti yɛ be ɔli i wun wunlɛ-ɔ? Be su kunndɛ sa kun mɔ bé kwlá jrán su bé bú i fɔ’n. Be seli kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be faman e nannan’m be mmla’n su-ɔ? I kun yɛle kɛ be wunnzinman be sa naan b’a di like.” (Matie 15:2) Ɲanmiɛn nin-a kɛmɛn i le kɛ “be wunnzin be sa lele ju be sa sin kpɔlɛ’n su.” Kusu nn i sɔ yɛ Farizifuɛ’m be yo-ɔ. (Marki 7:3) Yɛ Farizifuɛ’m be waan sran ng’ɔ wunnzinmɛn i sa kɛ ngalɛ’n sa’n, nn w’a fɔn mmla’n i tɛ kpa.

Zezi w’a tɛman be su trele sa. Sanngɛ ɔ kannin wafa nga be ɲinfu be fɔn Ɲanmiɛn Mmla’n, i ndɛ. Ɔ tɛli be su kɛ: “?Amun kusu, ɔ yo sɛ ti yɛ amun nannan’m be nzuɛn’n i su falɛ ti’n, amun diman Ɲanmiɛn i mmla’n su-ɔ?” Ɔ kan guali su kɛ: “I kun yɛle kɛ Ɲanmiɛn waan: ‘Bu ɔ si nin ɔ nin be sran,’ yɛ ‘Sran ng’ɔ kɛn i si annzɛ i nin i ndɛ tɛ’n, maan be kun i.’ Sanngɛ amun liɛ’n, amun se kɛ ‘Sran ng’ɔ se i si annzɛ i nin kɛ: “Like kwlaa nga n le i’n, m’ɔ kwla yo ɔ wun sa ye’n, ɔ ti like mɔ n fa mannin Ɲanmiɛn mlɔnmlɔn’n,” ɔ nunman nun kɛ ɔ niɛn i si i lika mlɔnmlɔn.’”​—Matie 15:3-6; Ezipt Lɔ Tulɛ 20:12; 21:17.

Farizifuɛ’m be waan sɛ sran kun se kɛ i sika annzɛ i like uflɛ wie ti Ɲanmiɛn liɛ’n, nn like sɔ’n ti Ɲanmiɛn i sua’n i liɛ mlɔnmlɔn. Ɔ maan be kwlá fa yoman like uflɛ. Kusu nn i sika annzɛ i like sɔ’n te o i sa nun. I wie yɛle kɛ ba kun kwla se kɛ i sika annzɛ i ninnge wie ti “kɔɔban.” I bo’n yɛle kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ mlɔnmlɔn, annzɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i sua’n i liɛ mlɔnmlɔn. Kɛ ɔ ko se sɔ’n, ɔ ti kɛ ɔ kwlá fa yoman like uflɛ kun. Ɔ maan ɔ kwlá fa ukamɛn i si nin i nin mɔ b’a yo kpɛnngbɛn’n, mɔ be mian ukalɛ wun’n. Kusu nn sika annzɛ like sɔ’n te o i sa nun yɛ ɔ kwla fa yo like ng’ɔ klo’n. I lɛ’n nun’n, ba sɔ’n su kle kɛ ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ niɛ́n i si nin i nin be lika.​—Marki 7:11.

Wafa nga Farizifuɛ’m be kpɛli Ɲanmiɛn Mmla’n i wun’n, ɔ yoli Zezi i ya dan. Ɔ seli be kɛ: “Amun nannan’m be mmla’m be su falɛ’n ti’n, amun a yo maan sran’m be buman Ɲanmiɛn i ndɛ’n i like fi kun. Gblɛfuɛ mun, amun wun ndɛ nga Ezai kannin’n, ɔ ti su. Ɔ seli kɛ: ‘Nvle nga nunfuɛ’m be kɛn i be nuan bui su kɛ be bu min sran. Sanngɛ be awlɛn’n nunman min su kaan sa. Be su min ngbɛn. Afin like nga be kle’n, ɔ taka klɔ sran’m be mmla’m be su.’” Farizifuɛ’m b’a tɛmɛn i su. Ɔ maan Zezi flɛli sran kpanngban nga be o lɛ’n, naan w’a se be kɛ: “Amun sie amun su be tie ndɛ nga naan amun wun i wlɛ: Nán like ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n yɛ maan ɔ yo fiɛn-ɔn, sanngɛ like ng’ɔ fin i nuan fite’n yɛ maan ɔ yo fiɛn-ɔn.”​—Matie 15:6-11; Ezai 29:13.

Kɛ lika’n ɔli i ɲrun kan’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be usɛli i kosan kun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be o sua kun nun. Be usɛli i kɛ: “?A si kɛ, kɛ Farizifuɛ’m be tili ndɛ nga a kannin’n, ɔ yoli be ya kpa?” Ɔ tɛli su kɛ: “Waka kwlaa nga nán min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n yɛ ɔ tali’n, ɔ́ tú i bo. Nán amun nian be lɔ. Be kle sran uflɛ atin, sanngɛ nn be bɔbɔ be ti aɲinsifuɛ. Kusu sɛ aɲinsifuɛ kun tra i wiengu aɲinsifuɛ i kpɔnman’n, be nɲɔn’n bé tɔ́ kunman nun.”​—Matie 15:12-14.

I sin’n, Piɛli seli Zezi kɛ ɔ kan ninnge nga be kwla yo sran fiɛn’n be ndɛ kle be kwlaa. Atrɛkpa’n, i sɔ’n boli Zezi i nuan. Afin ɔ tɛli su kɛ: “?Amun siman kɛ like kwlaa ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n, ɔ sin i fle’n nun, kpɛkun ɔ guɛ i atrun kɔwlɛ’n nun? Sanngɛ ninnge nga be fin sran kun i nuan’n nun fite’n, be fin i awlɛn’n nun. Ninnge sɔ mun yɛ maan sran wlu fiɛn nun-ɔn. I wie yɛle kɛ, akunndan tɛtɛ bulɛ’n, sran kunlɛ’n, be wun bo bian kunndɛlɛ nin be yi bo bla kunndɛlɛ’n, yɛ bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n, awie wualɛ’n, sran suɛn  tɔnlɛ’n, sran ndɛ tɛtɛ kanlɛ’n, sran i awlɛn’n nun yɛ be fin-ɔn. Ninnge sɔ mun yɛ maan sran wlu fiɛn nun-ɔn. Sanngɛ sɛ sran kun w’a wunnzinmɛn i sa naan w’a di like’n, ɔ yoman fiɛn.”​—Matie 15:17-20.

Nán kɛ Zezi su se kɛ e yo fiɛn, annzɛ ka naan y’a tɔn aliɛ annzɛ y’a di like’n, ɔ fataman kɛ e wunnzin e sa-ɔ. Sanngɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be gblɛ’n yɛ ɔ su kpɛ i bo-ɔ. Afin be kunndɛ kɛ bé kpɛ́ Ɲanmiɛn Mmla’n i wun naan bé dí be nannan’m be liɛ’m be su. Ɔ maan Zezi su kle kɛ sran kun i nzuɛn tɛ’n yɛ ɔ yo maan ɔ yo fiɛn-ɔn. Nzuɛn tɛ sɔ’n fin i awlɛn’n nun.