Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 65

Zezi kleli sran’m be like Zerizalɛmun atin’n su

Zezi kleli sran’m be like Zerizalɛmun atin’n su

MATIE 8:19-22 LIKI 9:51-62 ZAN 7:2-10

  • WAFA NGA ZEZI I NIAAN’M BE BU I’N

  • ƝANMIƐN JUNMAN’N I DILƐ’N TI CINNJIN TRA LIKE KWLAA

Blɛ wie nun’n, Galile mɛn’n nun lɔ yɛ Zezi dili Ɲanmiɛn junman’n i dan lika-ɔ. Afin lɔfuɛ’m be sie be su i nuan bo klanman. Asa kusu’n, Zerizalɛmunfuɛ’m be “kunndɛli kpa kɛ bé kún i.” Afin ɔ yoli sran kun i juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun.”​—Zan 5:18; 7:1.

Siɛn’n, kpata bo tranlɛ cɛn’n i dilɛ’n w’a mantan koko. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn e o afuɛ 32 nun, Sɛptanblu annzɛ Ɔktɔblu nun. Zuifu’m be fa cɛn ba lele nso be di kpata bo tranlɛ cɛn’n, kpɛkun i cɛn ba mɔcuɛ su’n, be yo aɲia dan kun. Cɛn sɔ’n ti fie su junman dilɛ’n i awieliɛ. Ɔ maan ɔ ti aklunjuɛ blɛ. Be di cɛn sɔ’n be fa kle Ɲanmiɛn kɛ be si ye.

Zaki nin Simɔn nin Zozɛfu nin Zida mɔ be ti Zezi i niaan mun’n, be seli i kɛ: “Jaso wa naan kɔ Zide mɛn’n nun lɔ.” Zerizalɛmun lɔ yɛ Zuifu’m be ko su Ɲanmiɛn-ɔn. Ɔ maan kɛ afuɛ nuan ko yia’n, mɔ bé dí cɛn mun’n, klɔ wunmuan’n yi piɛ. Zezi i niaan sɔ’m be seli i kɛ: Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ be si i’n, ɔ yoman like fi nvialiɛ nun. Kɛ mɔ a yo ninnge sɔ mun’n ti’n, yi ɔ wun nglo kle sran’m be kwlaa.”​—Zan 7:3, 4.

Nán kɛ Zezi i niaan sɔ’m ‘be lafi su’ kɛ i yɛ ɔ ti Mesi’n ti yɛ be seli i sɔ-ɔ. Be kunndɛ kɛ ɔ wɔ Zerizalɛmun naan lɔfuɛ’m be wun abonuan sa ng’ɔ yo be’n. Sanngɛ Zezi si kɛ sɛ ɔ ju lɔ’n, be kwla kun i. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ mɛn’n nunfuɛ’m bé kó kpɔ́ amun yɛ? Min liɛ’n, be kpɔ min. Afin n se be kɛ like nga be yo’n ti tɛ. Amun bɔbɔ amun wɔ ko di cɛn’n. Min liɛ’n, n nin-a ɔman ka. Afin min blɛ’n nin-a juman.”​—Zan 7:5-8.

Kɛ Zezi i niaan’m be ɔli m’ɔ dili le nɲɔn kun’n, Zezi bɔbɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be fali Zerizalɛmun atin’n. Kɛ be tuli be bo’n, sran fi w’a wunman nun. Asa ekun’n, b’a faman atin nga be fa kɔ Zerizalɛmun titi’n. Atin sɔ’n sin Zurdɛn nzue’n i wun lɛ. Sanngɛ be fali atin trele ng’ɔ sin Samari mɛn’n nun’n. Kusu sɛ be waan bé sín lɔ’n, ɔ fata kɛ be kunndɛ lawlɛ. Ɔ maan Zezi sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ wie mun naan be dun mmua be ko kunndɛ lawlɛ sie be. Kɛ mɔ Zuifu’m be cɛn dilɛ ti yɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be su tu ajalɛ’n ti’n, klɔ kun i sufuɛ’m b’a sɔman be nun klanman. I sɔ’n ti’n, Zaki nin Zan be fali ya. Be seli Zezi kɛ: “?E Min, a kunndɛ kɛ e flɛ sin naan ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ ɔ wa nunnun be?” (Liki 9:54) Sanngɛ be ndɛ sɔ’n ti’n, Zezi ijɔli be. I sin’n, be ɔli.

Kɛ be o atin su mɔ bé kɔ́’n, mmla klɛfuɛ kun bali Zezi wun lɛ, yɛ ɔ seli i kɛ: “Like klefuɛ, lika kwlaa nga á kɔ́’n, ń sú wɔ su.” Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “Blo alua’m be le buɛ be la nun, yɛ anunman mɔ be tu sin ɲanmiɛn su lɔ’n be le sua. Sanngɛ Sran wa’n leman lika fi naan w’a sie i ti ase.” (Matie 8:19, 20) Zezi i ndɛ sɔ’n kle kɛ sɛ mmla klɛfuɛ’n kaci i sɔnnzɔnfuɛ’n, ɔ́ wún ɲrɛnnɛn. Kusu atrɛkpa mmla klɛfuɛ sɔ’n kunndɛman kɛ ɔ́ wún i ɲrun. I sɔ’n ti’n, maan e tinuntinun  e usa e wun kɛ: ‘?N kunndɛ kpa kɛ ń sú Zezi su tititi?’

I sin’n, Zezi seli sran kun ekun kɛ: “Kaci min sɔnnzɔnfuɛ.” Sran sɔ’n seli i kɛ: “Min Min, man min atin maan n ko sie min si ka.” Sanngɛ Zezi si sa ng’ɔ o sran’n sɔ’n su kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i kɛ: “Yaci be mɔ b’a wu’n maan be sie be sran nga b’a wu’n. Sanngɛ ɔ liɛ’n, ko kan Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ.” (Liki 9:59, 60) Sran sɔ’n i si’n nin-a wunman. Afin sɛ ɔ ti kɛ ɔ wuli’n, nn ɔ su tranman lika nga Zezi o lɛ’n naan b’a koko yalɛ. Nanwlɛ, ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ fá Ɲanmiɛn i famiɛn diwlɛ’n síe i like kwlaa ɲrun.

Kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m bé kɔ́’n, sran kun ekun seli kɛ: “E Min, n kunndɛ kɛ ń sú wɔ su. Sanngɛ man min atin maan n ko kale min awlofuɛ mun ka.” Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ sran kun biti saru’n naan ɔ nian ninnge nga be o i sin’n, sran sɔ’n nin Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n fataman.”​—Liki 9:61, 62.

Sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ káci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ fa Ɲanmiɛn i junman liɛ’n ɔ sie i like kwlaa ɲrun. Ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ fa saru bo kofie’n sa. Sɛ ɔ niɛnmɛn i ɲrun’n, i kofie ɲanman’m bé blí klɛ. Asa ekun’n, sɛ ɔ jran saru’n tikatika naan ɔ niɛn i sin ngboko’n, i junman’n su kɔmɛn i ɲrun. I wafa kunngba’n, sran ng’ɔ fɛ i ɲin sie i mɛn’n nun ninnge’m be su’n, ɔ kwla yaci Ɲanmiɛn sulɛ, kpɛkun nguan m’ɔ leman awieliɛ’n kwla to fuɛn i.