Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Bae’n ti sran jrɛiin kun?

?Bae’n ti sran jrɛiin kun?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Ɛɛn, Bae’n ti sran jrɛiin kun. I yɛ ɔ ti “mɛn’n i siefuɛ’n” niɔn. Laa’n ɔ ti anzi kun, sanngɛ ɔ yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su yɛ ɔ jasoli i wun. (Zan 14:30; Efɛzifuɛ Mun 6:11, 12) Biblu’n kan sran wafa nga Bae’n ti’n i ndɛ. I dunman wie mun yɛ:

Ɔ timan sa tɛ’n i nzɔliɛ

 Sran wie’m be bu i kɛ sa tɛ ng’ɔ o sran’m be nun’n yɛ be flɛ i Bae’n niɔn. Sanngɛ Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn nin Bae Satan be kokoli yalɛ. Kusu sa tɛ kaan sa nunman Ɲanmiɛn wun. Ɔ maan e kwlá seman kɛ ɔ nin sa tɛ ng’ɔ o i nun’n yɛ be kokoli yalɛ-ɔ. (Mmla’n 32:4; Zɔbu 2:1-6) Asa ekun’n, Satan sali Zezi niannin. Kusu e si kɛ sa tɛ fi nunman Zezi wun wie. (Matie 4:8-10; 1 Zan 3:5) Ɔ maan Biblu’n kle kɛ Bae’n ti sran jrɛiin kun naan ɔ timan sa tɛ’n i nzɔliɛ.

 Sɛ sran kaka be lafi su kɛ Bae’n timan sran jrɛiin’n, ɔ fataman kɛ i sɔ’n bo e nuan. Afin Biblu’n se kɛ Satan laka sran mun. (2 Tesalonikifuɛ Mun 2:9, 10) I wie yɛle kɛ ɔ yo maan sran’m be lafiman su kɛ ɔ o lɛ. Ɔ ti kɛ w’a si be ɲin sa.—2 Korɛntifuɛ Mun 4:4.

Bae’n i su ndɛ wie mɔ be timan su’n

Ndɛ ng’ɔ timan su’n: Bae’n i dunman kun ekun yɛle Lisifɛɛ.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ebre nun ndɛ mma nga Biblu wie’m be nun’n be kacili i kɛ “Lisifɛɛ’n,” i bo’n yɛle ‘sran m’ɔ kpaja’n.’ (Ezai 14:12) Kɛ be se kɛ Lisifɛɛ’n, be su kan Babilɔnin lɔ famiɛn’m be ndɛ. Ɲanmiɛn waan ɔ́ gúa be ɲin ase, afin be tu be wun. (Ezai 14:4, 13-20) Babilɔnin famiɛn sɔ’m be srilɛ ti yɛ be se kɛ be kpaja’n niɔn. Afin kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn b’a tɔ.

Ndɛ ng’ɔ timan su’n: Satan di junman man Ɲanmiɛn. I yɛ ɔ kle sran’m be yalɛ man Ɲanmiɛn-ɔn.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Bae’n ti Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ, ɔ timɛn i sufuɛ. Bae Satan kle be nga be su Ɲanmiɛn’n be yalɛ yɛ ɔ tɔn be suɛn.—1 Piɛli 5:8; Sa Nglo Yilɛ 12:10.