Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 40

Sa yaci cɛlɛ’n i su sunnzun ase

Sa yaci cɛlɛ’n i su sunnzun ase

LIKI 7:36-50

  • BLA KUN M’Ɔ TI SA TƐTƐ YOFUƐ’N FALI NGO GUALI ZEZI JA WUN

  • SA YACI CƐLƐ’N I SU SUNNZUN ASE

Wafa nga sran’m be sɔ ndɛ nga Zezi kan’n nun’n, ɔ ti fanunfanun. Asa ekun’n, wafa nga sran’m be bu like ng’ɔ yo’n, ɔ ti fanunfanun wie. Sa kun m’ɔ juli Galile lɔ’n, ɔ kle sɔ weiin. Le kun’n, Farizifuɛ kun m’ɔ suan Simɔn’n, ɔ yiali Zezi kɛ be ko di like i awlo lɔ. Atrɛkpa’n, ɔ yoli sɔ naan ɔ́ sí Zezi m’ɔ yo abonuan sa mun’n i su ndɛ wie mun ekun. Laa’n, kɛ lapo defuɛ mun nin sa tɛ yofuɛ’m be yiali Zezi’n, ɔ kplinnin su. Kɛ Farizifuɛ’n yiɛli i’n, ɔ kplinnin su wie. Afin ɔ kwla kan Ɲanmiɛn ndɛ’n kle be kwlaa nga bé bá’n.

Kɛ Zezi juli Simɔn lɔ’n, Simɔn w’a niɛnmɛn i lika kɛ nga Zuifu’m be fa nian sran nga be sike i’n i lika’n sa. Yɛle kɛ, kɛ mɔ Palɛstinin lɔ akpɔ’m be ti ndutre ti’n, kannzɛ be wlali ngbabua’n, be ja wun kwla yo fiɛn. Asa ekun’n, ngbabua’n i nun lo. I sɔ’n ti’n, sɛ sran kun sike aofuɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ fa nzue flɔlɔ wunnzin i ja wun. Farizifuɛ’n w’a yoman Zezi sɔ. Asa kusu’n w’a tɔmɛn i nun, yɛ w’a guɛmɛn i ti su ngo kɛ be fa yo i titi’n sa. ?Ɔ maan kɛ a niɛn i sa’n, ɔ sɔli Zezi i nun klanman yɛ ɔ o lɛ-ɔ?

Kɛ aofuɛ’m be kwlakwla be trannin tabli’n sin mɔ bé dí like’n, bla kun mɔ b’a yiɛmɛn i wie’n, ɔ wluli be sin lɔ blɛlɛlɛ. Sran’m be kwlaa be si bla sɔ’n. Be ‘si kɛ ɔ ti sa tɛ yofuɛ.’ (Liki 7:37) I yo, sran kwlakwla ti sa tɛ yofuɛ. Sanngɛ junman nga bla sɔ’n di’n, ɔ timan kpa mlɔnmlɔn. Atrɛkpa’n, ɔ ti tekle bla, yɛ ɔ tili Ɲanmiɛn ndɛ nga Zezi kannin’n wie. I wie yɛle kɛ Zezi seli kɛ ‘be kwlaa nga trɔ w’a ti be’n, be blɛ i sin, yɛ ɔ́ yó maan be wla gúa ase.’ (Matie 11:28, 29) Ndɛ nga Zezi kannin’n, nin like ng’ɔ yoli’n be wluwluli bla sɔ’n i wun dan. Ɔ maan ɔ bali Zezi i wun wunlɛ.

Kɛ bla’n wluli lɔ’n, ɔ ɔli Zezi sin lɔ, ɔ kotoli i ja wun lɛ, kpɛkun ɔ boli sunlɛ bo. Ɔ fɛli i ɲinmuɛn’n lualuali Zezi i ja mun naan w’a fɛ i timuɛn’n w’a nunnun be wun. Asa ekun’n, ɔ fɛli i nuan’n wɔwɔli i ja’m be wun blɛblɛblɛ, kpɛkun ɔ fali ngo fannin kun m’ɔ fa bali’n guaguali be su. Kɛ Simɔn wunnin i sɔ’n, ɔ yoli i kain kpa. Ɔ seli i klun lɔ kɛ: “Sɛ bian nga ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sakpa’n, nn ɔ́ sí sran wafa nga bla ng’ɔ su kɛn i lɛ’n ti’n, nn ɔ́ sí kɛ ɔ ti sa tɛ yofuɛ.”​​—Liki 7:39.

Zezi wunnin akunndan nga Simɔn bu’n i wlɛ naan w’a se i kɛ: “Simɔn, min waan ń kán ndɛ kun ń klé wɔ.” Simɔn tɛli i su kɛ: “Like klefuɛ, kan!” Zezi seli i kɛ: “Sran nɲɔn be usali bosia bian kun sa nun. Be nun kun fali denie ya nnun (500), yɛ kun fali denie ablenun (50). Kɛ mɔ be leman like fi naan b’a yi sika sɔ’n ti’n, ɔ yaci cɛli be sran nɲɔn’n. ?Ɔ maan be nɲɔn sɔ’n, be nun onin yɛ ɔ́ wá kló bian’n i kpa-ɔ?” Simɔn tɛli i su kɛ: “N kwla se kɛ sran nga i kalɛ liɛ’n ti dan’n niɔn.” Atrɛkpa’n, wafa nga Simɔn fa tɛli Zezi su’n kle kɛ ndɛ sɔ’n timɛn i cinnjin.​​—Liki 7:40-43.

Zezi seli Simɔn kɛ ɔ tɛli su klanman. I sin’n, ɔ kpɛli i ɲin niannin bla’n, kpɛkun ɔ seli Simɔn kɛ: “?A wun bla nga? Kɛ n juli wɔ awlo wa’n, w’a manman min nzue kɛ n fa wunnzin min ja wun. Sanngɛ bla nga fɛli i ɲinmuɛn’n lualuali min ja mun, kpɛkun ɔ fɛli i timuɛn’n nunnunnin be wun. W’a faman ɔ nuan’n w’a wɔwɔman min ja wun. Sanngɛ kɛ ɔ fɛ i dɔ nga n wluli wa’n su’n, bla’n w’a yacimɛn i sɔ yolɛ. W’a faman ngo w’a guaman min ti’n su, sanngɛ bla nga fali ngo fannin guali min ja’m be wun.” Zezi wunnin kɛ like nga bla’n yoli i lɛ’n kle weiin kɛ ninnge ng’ɔ yoli be laa’n, be yo i nsisɔ. I sɔ’n ti’n, Zezi guɛli i ndɛ’n i bo seli kɛ: “Ń kán klé wɔ, kannzɛ bɔbɔ i sa tɛ’m be sɔnnin’n, sanngɛ be kwlaa b’a wie. Afin i sran klolɛ’n ti dan. Sran nga be yaci like kaan be cɛ i’n, i sran klolɛ’n ti kaan.”​​—Liki 7:44-47.

Ndɛ nga Zezi kannin’n kleman kɛ sa tɛtɛ’m be yolɛ’n ti like kpa. Sanngɛ sran ng’ɔ yoli sa tɛtɛ mun laa’n naan sa sɔ’m be yo i nsisɔ’n, sɛ ɔ kpɛ i wun kunndɛ ukalɛ Zezi wun lɔ’n, Zezi kusu sí i sɔfuɛ’n i aunnvuɛ. Ndɛ nga Zezi kan kleli bla’n ti’n, i wla guali ase dan. Zezi seli i kɛ: “Ɔ sa tɛ’m b’a wie. [...] Ɲanmiɛn mɔ a lafi i su’n ti’n, w’a ɲan ɔ ti. Maan ɔ liɛ yo ye.”​​—Liki 7:48, 50.