Genese 49:1-33

  • Bupolofita bwa Jakobo hanaatuha ashwa (1-28)

    • Shilo ukazwa ku Juda (10)

  • Litaelo za kubulukiwa kwa Jakobo (29-32)

  • Lifu la Jakobo (33)

49  Mi Jakobo abiza bana bahae babashimani, mi ali: “Hamukubukane kuli nimibulelele sesika ezahala ku mina mwa mazazi akwapili.  Mukopane mi muteeleze, mina bana ba Jakobo, hamuteeleze ku Isilaele ndataa mina.  “Rubeni,+ ki wena mweli waka,+ maata aka, ki wena wapili mwa kupepa kwaka, wena yanaafita babañwi kwa kukutekeha ni kwa maata.  Hauna kububana, bakeñisa kuikezeza lika mutakafululele sina mezi abayula, kakuli upahami fa mumbeta wa ndataho.+ Neusilafalize* mumbeta waka ka nako yani. Naapahami luli fateñi!  “Simioni ni Livi ki bana ba mba.+ Mikwale yabona ki lilwaniso za kubulaisa.+  Wena moyo* waka, usike wakena mwa siango sabona. Wena kanya yaka, usike waswalisana ni bona mwa kopano yabona, kakuli ka buhali bwabona nebabulaile baana,+ mi nebapumile misifa ya lipoho ka kubata kuitabisa.  Kukutiwe buhali bwabona, kakuli bunani lunya, mi kukutiwe mabifi abona, kakuli a situhu.+ Nibakauhanye mwa naha ya Jakobo, mi nibahasanyeze mwa naha ya Isilaele.+  “Haili wena Juda,+ banabahenu baka kulumba.+ Lizoho lahao likaba fa mulala wa lila zahao.+ Bana ba ndataho babashimani baka kukubamela.+  Juda ki tau yamwana.+ Mwanaka, wena ukaca mbuya ni kuikema fateñi. Juda ukabuta, aikotolole sina tau, mi ka kuswana sina tau, ki mañi yakalika kumuzusa? 10  Mulamu wa bulena hauna kuzwa ku Juda,+ ni mulamu wa buzamaisi hauna kuzwa mwahalaa mahutu ahae, kufitela Shilo* ataha,+ mi macaba aka muutwa.+ 11  Hanzaatamezi mbongolo yahae kwa kota ya veine ni mwanaa mbongolo kwa kota yende ya veine, ukatapisa sitino sahae mwa waine ni siapalo sahae mwa veine yehamuzwi. 12  Meeto ahae afubelelisizwe ki waine, mi meeno ahae asweufalizwe ki muzilili. 13  “Zabuloni+ yena ukayaha fa munanga wa liwate, fa munanga fokutamelelwanga lisepe,+ mi mululwani wahae ukayo fita kwa lineku la Sidoni.+ 14  “Isakare+ ki mbongolo yetiile, yebutile mwahalaa mishimbo yayona yemibeli. 15  Mi ukabona kuli mapumulelo ki amande ni kuli naha yatabisa. Ukasikamisa liheta lahae kuli alwale mushimbo mi ukahapelezwa kusebeza. 16  “Dani+ ukaatula sicaba sahae sina yomuñwi wa masika a Isilaele.+ 17  Dani abe noha ye kwatuko a nzila, noha yenani manaka yelapalalile kwa nzila, yeluma litaku za pizi ilikuli mupahami wa pizi awe ngombemongo.+ 18  Nikalibelela kupilisa kwahao, wena Jehova. 19  “Haili Gadi,+ ukatasezwa ki bahapi, kono yena uka balwanisa ni kubalelekisa.+ 20  “Lico* za Asere+ likaba zeñata,* mi ukafa babañwi lico zeswanela mulena.+ 21  “Nafetali+ ki lizwii lelilubilo. Ubulela manzwi amande.+ 22  “Josefa+ ki mutai wa kota yebeya miselo, ili kota yebeya miselo, ye kwatuko a liweluwelu, yenani mitai yenamalalezi fahalimwaa lukwakwa. 23  Kono babakunupa ka buta nebatundamezi kumukataza mi bamukunupa mi bazwelapili kuba ni ndimbelela ku yena.+ 24  Kono buta bwahae bwasiyala butiile,+ mi mazoho ahae azwelapili kuba atiile ni abubebe.+ Zeo nelizwa mwa mazoho a yamaata wa Jakobo, ku mulisana, licwe la Isilaele. 25  Uzwa* ku Mulimu wa ndataho, mi Mulimu uka kutusa, mi uinzi ni Yamaata Kaufela, yaka kufuyola ka limbuyoti za kwa lihalimu, ka limbuyoti za mwa mezi a buliba a kwatasi,+ ka limbuyoti za bana babañata ni limunanu. 26  Limbuyoti za ndataho likafita limbuyoti za fa malundu a kamita, ni lika zende za fa malundunyana ainelezi.+ Likazwelapili kuba fa toho ya Josefa, fahalimwaa toho ya yaketilwe mwahalaa banabahabo yena.+ 27  “Benjamine+ ukazwelapili kutataula sina liakanyani.+ Kakusasana ukaca mbuya, mi manzibwana ukaalula zehapilwe.”+ 28  Ao kaufela ki ona masika a Isilaele a 12, mi ao ki ona manzwi anaa babulelezi ndataa bona habafuyola. Naafuyozi yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona ka mbuyoti yeemuswanela.+ 29  Hamulaho wa zeo, Isilaele abalaela, ali: “Nituha nibulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahesu.*+ Munibuluke mokubulukilwe bo ndate mwa mukoti o mwa simu ya Efroni wa Muhiti,+ 30  ona mukoti o mwa simu ya Makapela ye fapilaa Mamare mwa naha ya Kanana, ili simu yanaalekile Abrahama ku Efroni wa Muhiti kuli ibe sibaka sahae sa mabita. 31  Mo ki mona mone babulukile Abrahama ni Sara musalaa hae.+ Ki mona mone babulukile Isaka+ ni Rebeka musalaa hae, mi ki mona mone nibulukile Lea. 32  Simu yeo ni mukoti o ku yona nelilekilwe kwa bana ba Heti.”+ 33  Cwale Jakobo afeza kulaelela bana bahae. Kihona alobala fa mumbeta wahae, afelelwa ki moya, mi abulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahabo.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Neushwauzi.”
Lelitalusa “Yena Muñi; Yena Muñaa.”
Kamba “Sinkwa.”
Linzwi ka linzwi, “zenunile.”
Fo kikuli, Josefa.
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.