Genese 22:1-24

  • Abrahama utalusezwa kufa Isaka sina sitabelo (1-19)

    • Kufumana mbuyoti ka bana ba Abrahama (15-18)

  • Lubasi lwahabo Rebeka (20-24)

22  Cwale hamulaho wa zeo, Mulimu wa niti alika Abrahama+ kuli abone kutiya kwa tumelo yahae, mi ali ku yena: “Abrahama!” mi Abrahama aalaba, ali: “Ki na yo!”  Mulimu kihaa li: “Hakuunge mwanaa hao, yena mwanaa hao wa libanda, yolata hahulu,+ Isaka,+ mi uye ni yena kwa naha ya Moria,+ uyo mueza nubu ya kucisa fa lilundu lenika kusupeza.”  Ka mukwa ocwalo, Abrahama azuha isali kakusasana, apahama fa mbongolo yahae, mi aanga bababeli kwa batanga bahae, hamoho ni Isaka mwanaa hae. Apazaula likota za nubu ya kucisa kihona ananuha ni kuya kwa sibaka sanaa mubonisize Mulimu wa niti.  Ka lizazi labulaalu, Abrahama ainula meeto mi abona sibaka seo kwahulenyana.  Kihaa bulelela batanga bahae, ali: “Mina musiyale fa ni mbongolo, kono na ni mushimani lukaya kwa sibaka sani luyo lapela Mulimu kihona lukakutela ku mina.”  Mi Abrahama aanga likota za nubu ya kucisa mi alilwesa Isaka mwanaa hae. Ashimba mulilo ni tipa* mwa mazoho ahae, mi bazamaya hamoho sibeli sabona.  Cwale Isaka ali ku Abrahama ndatahe: “Tate!” Amualaba, ali: “Ki na yo mwanaka!” Mi Isaka azwelapili, ali: “Mulilo ni likota ki ze, kono cwale ngu ya nubu ya kucisa yona ikai?”  Abrahama amualaba, ali: “Mwanaka, Mulimu yena kasibili ukalukisa ngu yekaezwa nubu ya kucisa.”+ Mi bazwelapili kuzamaya hamoho sibeli sabona.  Kwa mafelelezo, bafita fa sibaka sanaa mubonisize Mulimu wa niti, mi Abrahama ayaha fateñi aletare mi abeya likota fahalimwaa yona. Atama Isaka mwanaa hae kwa mazoho ni kwa mahutu ni kumubeya fa aletare, fahalimwaa likota+. 10  Cwale Abrahama aotolola lizoho lahae mi aanga tipa* kuli abulaye mwanaa hae.+ 11  Kono lingeloi la Jehova lamubiza linze lili kwa mahalimu, lali: “Abrahama, Abrahama!” mi aalaba, ali: “Ki na yo!” 12  Cwale lingeloi lali: “Usike waholofaza mushimani, mi usike waeza sesiñwi ku yena, kakuli cwale naziba kuli u mutu yasaba Mulimu bakeñisa kuli hausika hana kunifa mwanaa hao, yena mwanaa hao wa libanda.”+ 13  Mi cwale Abrahama ainula meeto, mi abona ngu yamuuna bukaufinyana, yeneswasehile kwa manaka mwa sicacani. Abrahama kihaa yoonga ngu yamuuna yeo ni kuieza nubu ya kucisa mwa sibaka sa mwanaa hae. 14  Mi Abrahama abiza sibaka seo kuli Jehova-jire.* Ki lona libaka ni kacenu le kusabulelwa kuli: “Fa lilundu la Jehova ukalukisa zetokwahala.”+ 15  Mi lingeloi la Jehova labulela ku Abrahama lwabubeli linze lili kwa mahalimu, 16  lali: “Jehova sabulela ki se,+ uli: ‘Nikonka ka na, kuli kakuli uezize taba ye mi hausika hana kunifa mwanaa hao, yena mwanaa hao wa libanda,+ 17  nika kufuyola luli mi nikaatisa bana* bahao luli sina linaleli za mahalimu ni sina mushabati wa fa likamba la liwate,+ mi bana* bahao bakahapa munyako* wa lila zabona.+ 18  Mi macaba kaufela a lifasi akaipumanela mbuyoti ka mwanaa* hao,+ kakuli uutwile linzwi laka.’”+ 19  Hamulaho wa fo, Abrahama akutela kwa batanga bahae, mi bananuha ni kukutela hamoho kwa Beere-sheba;+ mi Abrahama azwelapili kupila mwa Beere-sheba. 20  Zeo halifelile, Abrahama abihelwa kuli: “Milika ni yena upepezi Nakori muhulwanaa hao bana babashimani+ 21  Uzi ki yena mweli, Buzi ki munyanaa hae, Kemuele ki yena ndatahe Arami, 22  Kesedi, Hazo, Pilidashi, Jidilafi, ni Betuele.”+ 23  Betuele apepa Rebeka.+ Ba 8 bao ki bona bao Milika naapepezi Nakori, muhulwanaa Abrahama. 24  Siendi sahae yabizwa Reumi ni yena apepa bana babashimani ba: Teba, Gahami, Tahashi, ni Maaka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tipa ya kubulaisa.”
Kamba “tipa ya kubulaisa.”
Lelitalusa “Jehova Ukalukisa; Jehova Ukabona Zateñi.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “mileneñi.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”