Genese 37:1-36

  • Litolo za Josefa (1-11)

  • Josefa ni bahulwani bahae babanani muna (12-24)

  • Josefa ulekiswa sina mutanga (25-36)

37  Jakobo azwelapili kupila mwa naha ya Kanana, mona mwanaapilile ndatahe sina muzwahule.+  Ki ze litaba za Jakobo. Josefa+ hanaali wa lilimo ze 17 feela, mutangana yo naalisa mutapi+ hamoho ni bana ba Biliha+ ni bana ba Zilipa,+ basali ba ndatahe. Mi Josefa ato bulelela ndataa bona lika zemaswe zene baeza bahulwani bahae.  Cwale Isilaele naalata hahulu Josefa kufita bana+ bahae babañwi kaufela kakuli neli mwana wa mwa busupali bwahae, mi naalukiselize Josefa siapalo sesiipitezi.*  Bahulwani bahae hababona kuli ndataa bona naamulata hahulu kufita bona kaufela, bakala kumutoya, mi nebasa koni kubulela ni yena ka kozo.  Hasamulaho, Josefa alola tolo mi abulelela bahulwani bahae tolo yahae,+ mi bafumana libaka leliñwi la kumutoya.  Ali ku bona: “Namikupa, hamuteeleze kwa tolo yenilolile.  Nelutama mañata fahalaa simu mi ñata yaka yayema mi mañata amina ato beya ñata yaka mwahali mi aikubamela.”+  Bahulwani bahae bali ku yena: “Kana luli ukaikeza mulenaa luna mi ulubuse?”+ Mi bafumana libaka leliñwi la kumutoya, kabakala litolo zahae ni manzwi anaabulezi.  Hasamulaho, alola tolo yeñwi hape, mi aikandekela bahulwani bahae, ali: “Nilolile tolo yeñwi hape. Ka nako ye lizazi ni kweli ni linaleli ze 11 neli nikubamela.”+ 10  Mi akandekela ndatahe ni bahulwani bahae tolo yeo, mi ndatahe amukalimela mi ali ku yena: “Ki ifi taluso ya tolo yahao yeo? Kana na ni maho ni bahulwani bahao lukataha luli ku wena kuto kukubamela?” 11  Mi bahulwani bahae bamushwela muna,+ kono ndatahe abuluka manzwi ao. 12  Cwale bahulwani bahae baya kwa kulisa mutapi wa ndataa bona bukaufi ni Sikemi.+ 13  Hasamulaho, Isilaele ali ku Josefa: “Kana bahulwani bahao baliseza mitapi bukaufi ni Sikemi? Taha, nikulume ku bona.” Josefa kihaa li: “Niitukisize!” 14  Mi ali ku yena: “Hakuye uyo bona nji bahulwani bahao baiketile. Uyo bona mouinezi mutapi, mi ukute uto nizibisa.” Kihaa mufundula mwa musindi* wa Hebroni,+ mi Josefa aya kwa Sikemi. 15  Hasamulaho, muuna yomuñwi amukatana inze ayambaela mwa naheñi. Muuna yo amubuza, ali: “Ubatañi?” 16  Yena amualaba, ali: “Nibata bahulwani baka. Nakupa, haku nibulelele, baliseza kai mitapi?” 17  Muuna yo azwelapili, ali: “Bazwile mo, kakuli neni bautwile habali: ‘Haluyeñi kwa Dotani.’” Mi Josefa alatelela bahulwani bahae mi abafumana kwa Dotani. 18  Cwale bamubona asali kwahule, mi asika fita kale ku bona bakala kulelisana kuli bamubulaye. 19  Mi babulelisana, bali: “Hamubone! Muloli wa litolo+ ki yo wataha. 20  Hamutahe cwale, lumubulaye mi lumunepele ku omuñwi wa mikoti ya mezi, mi lukabulela kuli ucilwe ki sibatana. Kihona lukabona molika bela litolo zahae.” 21  Rubeni+ hautwa cwalo, alika kumulamulela ku bona. Cwale ali: “Lusike lwamubulaya.”+ 22  Rubeni ali ku bona: “Musike mwasulula mali.+ Mumunepele mwa mukoti wo wa mezi o mwa lihalaupa, kono musike mwamuholofaza.”*+ Mulelo wahae neli wa kuli amulamulele ku bona ilikuli amukutiseze ku ndatahe. 23  Cwale Josefa asafita feela kwa bahulwani bahae, bamutubula siapalo sahae, sona siapalo sesiipitezi sanaapezi, + 24  mi bamuunga ni kumunepela mwa mukoti wa mezi. Ka nako yeo, mukoti wo neuli mukungulu; neusina mezi. 25  Cwale baina fafasi kuca lico. Habainula meeto, babona sitopa sa Maishimaele+ babataha kuzwa kwa Giliadi. Likamele zabona nelilwezi njilela ya munko omunde ya labudanami, balusamu, ni makwati anani njilela,+ mi nebali mwa musipili wa kushetumukela kwa Egepita. 26  Juda kihaa li kwa banabahabo yena: “Kukatusañi haiba lubulaya munyanaa luna ni kupata seluezize?+ 27  Hamutahe cwale lumulekise+ kwa Maishimaele, mi luna lusike lwamuholofaza. Kakuli ki munyanaa luna, lu mali alimañwi.” Mi balumela manzwi a mwanahabo bona. 28  Mi balekisi ba Mamidiani+ habafita, bahulwani ba Josefa bamuzwisa mwa mukoti wa mezi mi bamulekisa kwa Maishimaele ka lishekele za silivera ze 20.+ Baana bao baisa Josefa kwa Egepita. 29  Hasamulaho, Rubeni hakutela kwa mukoti wa mezi, ni kufumana kuli Josefa naasiyo mwateñi, apazula liapalo zahae fahali. 30  Hakutezi kwa banabahabo yena, ali: “Mwanana haayo! Mi cwale na, nikaeza cwañi?” 31  Cwale baanga siapalo sa Josefa mi babulaya puli yamuuna, mi bacupwa siapalo mwa mali. 32  Hasamulaho, balumela siapalo sesiipitezi seo ku ndataa bona, mi bali: “Lufumani siapalo se. Haku sitatube ubone nji ki siapalo sa mwanaa hao kamba kutokwa.”+ 33  Kihaa sitatuba, mi ali: “Ki siapalo sa mwanaka! Sibatana sesibuhali simucile! Josefa kaniti utatauzwi!” 34  Mi Jakobo apazula liapalo zahae fahali, aitama lisila la saka mwa teka mi alila mwanaa hae mazazi amañata. 35  Mi bana bahae kaufela babashimani ni babasizana balika kumuomba-omba, kono yena ahana kuomba-ombiwa, mi ali: “Nikashetumukela mwa Libita*+ inze nilila mwanaka!” Mi ndatahe azwelapili kumulila. 36  Cwale Mamidiani bayo mulekisa mwa Egepita ku Potifaro, nduna wa kwa lapa la Faro,+ yena yanaali yomuhulu wa balibeleli.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “siapalo sesinde sesitelele.”
Kamba “libala.”
Kamba “mwamuswala.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.