Genese 43:1-34

  • Bahulwani ba Josefa baya kwa Egepita lwabubeli; baya ni Benjamine (1-14)

  • Josefa ukopana ni bahulwani bahae hape (15-23)

  • Josefa ueza mukiti ni banabahabo yena (24-34)

43  Cwale lukupwe neli lolutuna mwa naha.+  Cwale hase bafelize kuca lico zene baizo leka kwa Egepita,+ ndataa bona ali ku bona: “Hamukute, muyo lulekela liconyana.”  Cwale Juda ali ku yena: “Muuna yani naalulemusize hande kuli: ‘Hamuswaneli kubona pata yaka hape konji hamuka taha ni munyanaa mina.’+  Haiba ululuma ni munyanaa luna, lukashetumuka luyo kulekela lico.  Kono haiba usa mulumi, haluna kushetumuka, kakuli muuna yani naaize ku luna: ‘Hamuswaneli kubona pata yaka hape konji hamuka taha ni munyanaa mina.’”+  Mi Isilaele+ abuza, ali: “Kiñi hamu nilabulezi butata bo, ka kubulelela muuna yo kuli munani munyanaa mina yomuñwi?”  Kiha sebali: “Muuna yo naabuzize ka za luna ni ka za banabahabo luna, ali: ‘Kana ndataa mina usapila? Kikuli munani mwanahenu yomuñwi?’ Mi lwamubulelela niti ya litaba zeo.+ Neluka ziba cwañi kuli naakali: ‘Muyo tisa munyanaa mina kwanu’?”+  Cwale Juda akupa Isilaele ndatahe, ali: “Hakulume mushimani aye ni na,+ mi lufunduke kuli lupile mi lusike lwashwa+—luna ni wena ni bana baluna.+  Nikabona teñi kuli wasilelezwa.+ Ki na yakaikalabela ku wena. Haiba nipalelwa kumukutisa ku wena ni kukufa yena, fo nikaba ni mulatu ku wena kamita. 10  Kono kambe halusika liyeha, kambe nako ye selukutezi kwateñi misipili yemibeli.” 11  Cwale Isilaele ndataa bona, ali ku bona: “Haiba kucwalo, mueze se: Mulonge lika zende za naha mwa masaka* amina mi mushetumuke ni zona, mulishimbele muuna yo sina mpo+ mafulanyana a balusamu,+ linosinyana, njilela ya munko omunde ya labudanami, makwati anani njilela,+ ndongo ya pisitashio, ni lialumondi. 12  Muminahanye habeli masheleñi alikana ni ene mulwezi sapili, muashimbe; mi hape mukutise masheleñi ene mukutiselizwe mwa milomo ya masaka amina.+ Mwendi nekuezahezi mafosisa. 13  Mi muunge munyanaa mina, munanuhe, mukutele ku muuna yo. 14  Haike Mulimu Yamaata Kaufela atahise kuli muuna yo amiutwele makeke, kuli amikutiseze mwanahabo mina yomuñwi ni Benjamine. Kono haili na, haiba nikashwelwa ki bana, kipeto kube honacwalo!”+ 15  Mi baana bao baanga mpo yeo, ni masheleñi aminahanyizwe habeli, mi baanga ni Benjamine. Kihona bananuha ni kushetumukela kwa Egepita mi bayo yema hape fapilaa Josefa.+ 16  Josefa habona Benjamine mwahalaa bona, honafo abulelela sikombwa sa ndu yahae, ali: “Isa baana ba kwa ndu, ubulaye lifolofolo, mi ulukise lico, kakuli baana ba, balukela kuca ni na musihali.” 17  Muuna yo kapili-pili aeza mwanaa mubulelezi Josefa,+ mi abaisa kwa ndu ya Josefa. 18  Kono baana bao bakenelwa ki sabo habaiswa kwa ndu ya Josefa, mi bakala kubulela, bali: “Selutisezwa kwanu ki ona masheleñi ani anaakutiselizwe mwa masaka aluna musipili ofelile. Cwale baka lulwanisa, balueze batanga, ni kuunga limbongolo zaluna!”+ 19  Kiha baatumela sikombwa sa ndu ya Josefa mi baambola ni yena kwa munyako wa ndu. 20  Bali: “Uluswalele, mulenaaka! Nelushetumukezi kwanu fa musipili wapili kuto leka lico.+ 21  Kono hane lufitile fa sibaka sene lutibelezi ku sona mi lwakala kukwalula masaka aluna, lwafumana masheleñi a yomuñwi ni yomuñwi wa ku luna mwa mulomo wa saka yahae, ona masheleñi aluna ka buima bwaona bobukwanile.+ Cwale lubata kuakutisa luna beñi. 22  Mi lutile ni masheleñi amañwi kuli luto leka lico. Haluzibi yanaabeile masheleñi aluna mwa masaka aluna.”+ 23  Kihaa li ku bona: “Kulukile. Musike mwasaba. Mulimu wamina ni Mulimu wa ndataa mina ki yena yanaabeile bufumu mwa masaka amina. Masheleñi amina naatile pili ku na.” Muuna yo hafelize kubulela cwalo, atisa Simioni ku bona.+ 24  Cwale muuna yo abatisa mwa ndu ya Josefa mi abafa mezi a kutapa kwa mahutu, mi azwisa lico za kufa limbongolo zabona. 25  Mi balukisa mpo+ ya kufa Josefa hakataha musihali, kakuli nebautwile kuli bakacela sico hona ko.+ 26  Josefa hakena mwa ndu, batisa mpo ku yena mwa ndu, mi bamukubamela banze bawisize lipata zabona fafasi.+ 27  Hamulaho wa fo, ababuza zuho yabona, ali: “Ndataa mina wamusupali yene mubulezi zahae uzuha cwañi? Kana usapila?”+ 28  Kiha bali: “Mutangaa hao, yena ndataa luna, wazuha hande. Usapila.” Mi bakubama ni kuwiseza lipata zabona fafasi.+ 29  Hainula meeto ahae ni kubona Benjamine, munyanaa hae, mwanaa mahe,+ ali: “Kana yo ki yena munyanaa mina yomunyinyani ka kufitisisa yene munibulelezi zahae?”+ Aekeza, ali: “Haike Mulimu akushemube, mwanaka.” 30  Josefa azwela fande kapili, kakuli naabata kulila kabakala kubona munyanaa hae, mi abata sibaka kwa kuyo lilela. Kihaa kena mwa muzuzu omuñwi alinosi mi alotisa miyoko mo.+ 31  Hasaafelize kulila, atapa kwa meeto mi azwela kwande, cwale aitiisa, mi ali: “Hamutise lico.” 32  Bamutomela lico anosi, ni bona babatomela lico banosi, ni Maegepita bane bali ni yena baca banosi, kakuli Maegepita nebasa koni kuca hamoho ni Maheberu, kabakala kuli yeo neli nto yenyenyisa kwa Maegepita.+ 33  Bahulwani bahae* nebainzi fapilaa hae, mweli ka kuya ka tukelo yahae ya bueli+ ni yomunyinyani ka kufitisisa ka kuya ka bwanana bwahae, mi baana bao bazwelapili kutalimana ka kukomoka. 34  Aswalelela kulumela lico kwa tafule yabona kuzwa ku yahae, kono aekeza kabelo ya Benjamine haketalizoho kufita likabelo za babañwi kaufela.+ Mi bazwelapili kueza mukiti ni kunwa hamoho ni yena kuisa hase bakusi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mikotana.”
Linzwi ka linzwi, “Bona.”