Genese 48:1-22

  • Jakobo ufuyola bana ba Josefa bababeli (1-12)

  • Efraimi ufumana mbuyoti yetuna (13-22)

48  Hamulaho wa zeo, Josefa abulelelwa kuli: “Bona, ndataho saafokola.” Kiha saanga bana bahae bababeli bo Manase ni Efraimi, aya ni bona.+  Mi Jakobo abihelwa kuli: “Ki yo mwanaa hao Josefa utile ku wena.” Cwale Isilaele aitiisa mi aina fa mumbeta wahae.  Mi Jakobo ali ku Josefa: “Mulimu Yamaata Kaufela naaiponahalize ku na kwa Luzi mwa naha ya Kanana mi anifuyola.+  Mi naaize ku na: ‘Nikutahiseza lusika, mi nika kuatiseza bana, nika kufetula puteho ya macaba,+ mi nikafa naha ye kwa bana* bahao babaka pepwa mwamulaho wahao kuli ibe yabona kuya kuile.’+  Cwale bana bahao bababeli bane bapepezwi mwa naha ya Egepita, pili nisika taha kale ku wena mwa Egepita, ki baka.+ Efraimi ni Manase bakaba baka sina Rubeni ni Simioni habali baka.+  Kono bana beukapepa mwamulaho wa ba, bakaba bahao. Mi mwa taba ya lianda zabona, bakabizwa ka mabizo a bahulwani babona.+  Haili na, hane nizwa kwa Padani, nashwelwa ki Rahele+ mwa naha ya Kanana, inze kusasiyezi sibaka sesitelelenyana kuli nipunye mwa Efrata.+ Kiha seni mubulukela honafo, mwa nzila yeya kwa Efrata, fo kikuli, Betelehema.”+  Cwale Isilaele abona bana ba Josefa mi abuza, ali: “Ba ki bo mañi?”  Josefa aalaba ndatahe, ali: “Ki bana baka banifile Mulimu mwa sibaka se.”+ Kihaa li ku yena: “Haku batise kwanu, kuli nibafuyole.”+ 10  Cwale meeto a Isilaele naafokola kabakala busupali mi naapalelwa kubona. Josefa kihaa suteleza bana bahae ku Isilaele, mi Isilaele abatubeta ni kubakumbata. 11  Isilaele ali ku Josefa: “Nenisa hupulangi kuli nikabona pata yahao,+ kono cwale Mulimu unibonisize ni bana* bahao.” 12  Cwale Josefa abazwisa kwa mañwele a Isilaele, mi akubama awiselize pata yahae fafasi. 13  Josefa cwale abaanga mwa bubeli bwabona, aswala Efraimi+ ka lizoho lahae la bulyo ni kumubeya ku la nzohoto la Isilaele, mi aswala Manase+ ka lizoho lahae la nzohoto ni kumubeya ku la bulyo la Isilaele, mi abasuteleza ku Isilaele. 14  Kono Isilaele aotolola lizoho lahae la bulyo ni kulibeya fa toho ya Efraimi, nihaike kuli Efraimi neli yena mwanana, mi abeya lizoho lahae la nzohoto fa toho ya Manase. Naabeile mazoho ahae cwalo ka bomu, kakuli Manase neli yena mweli.+ 15  Kihona afuyola Josefa, ali+ “Mulimu wa niti yene bazamaile fapilaa hae bo ndate bo Abrahama ni Isaka,+Mulimu wa niti yanilisize mwa bupilo bwaka kaufela kuto fita ni mwa lizazi le,+ 16  Lingeloi leli nilamulezi mwa liziyezi kaufela,+ ufuyole bashimani ba.+ Babizwe ka libizo laka ni ka libizo la bo ndate bo Abrahama ni Isaka,Baekezehe, babe babañata mwa lifasi.”+ 17  Josefa habona kuli ndatahe ubeile lizoho lahae la bulyo fa toho ya Efraimi, afilikana, mi alika kuzwisa lizoho la ndatahe fa toho ya Efraimi kuli alibeye fa toho ya Manase. 18  Josefa abulelela ndatahe, ali: “Haki cwalo, ndate, kakuli yo ki yena mweli.+ Beya lizoho lahao la bulyo fa toho yahae.” 19  Kono ndatahe ahana mi ali: “Naziba, mwanaka, naziba. Ni yena ukaba sicaba, mi ni yena ukaba yomutuna. Nihakulicwalo, munyanaa hae ukaba yomutuna kumufita,+ mi bana* bahae bakaata hahulu, babe sina macaba.”+ 20  Mi azwelapili kubafuyola ka lizazi leo,+ ali: “Haike Maisilaele baitusise libizo lahao habafuyola, babulele bali: ‘Haike Mulimu akueze sina Efraimi ni Manase.’”Isilaele abeya Efraimi cwalo kwapilaa Manase. 21  Cwale Isilaele ali ku Josefa: “Bona, na, nashwa,+ kono Mulimu kaniti ukazwelapili kuba ni mina mi uka mikutiseza kwa naha ya bo kuku wamina.+ 22  Haili na, nikuekeleza naha yeñwi* fahalimwaa sesilikana ni senifile banabahenu, yona naha yene nihapile kwa Maamori ka mukwale waka ni ka buta bwaka.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “njetumuko yeñwi ya naha.” Linzwi ka linzwi, “liheta leliñwi la naha.”