Genese 36:1-43

  • Babasimuluha ku Isau (1-30)

  • Malena ni manduna ba Edomo (31-43)

36  Ki ze litaba za lusika lwa Isau, yena Edomo.+  Isau naangile basali bahae kwa bana babasizana ba Kanana: Ada+ mwanaa Eloni wa Muhiti;+ ni Oholibama+ mwanaa Ana, muikulyaa Zibioni wa Muhivi;  ni Basemati+ mwanaa Ishimaele, kaizelaa Nebayoti.+  Mi Ada apepela Isau Elifazi, mi Basemati apepa Reuele,  mi Oholibama apepa Jeushu, Jalamu, ni Kora.+ Bao ki bona bana ba Isau babashimani, banaapepezwi mwa naha ya Kanana.  Hamulaho wa fo, Isau aanga basali bahae, bana bahae babashimani ni babasizana, batu kaufela ba ndu yahae, mitapi yahae ni limunanu zahae zeñwi kaufela, ni sifumu kaufela sanaabile ni sona+ mwa naha ya Kanana, mi aya kwa naha isili, kwahule ni Jakobo munyanaa hae.+  Kakuli tutu yabona neseli yeñata hahulu kuli nebasa koni kuina hamoho, mi naha yene bapila ku yona* neisa balikani bakeñisa mitapi yabona.  Kabakaleo, Isau ayo pila kwa malundu a Seiri.+ Isau ki yena Edomo.+  Mi ze ki zona litaba za lusika lwa Isau ndatahe Maedomo babapila mwa malundu a Seiri.+ 10  A ki ona mabizo a bana ba Isau babashimani: Elifazi, mwanaa Ada musalaa Isau; Reuele, mwanaa Basemati musalaa Isau.+ 11  Bana ba Elifazi babashimani neli Temani,+ Omare, Zefo, Gatama, ni Kenazi.+ 12  Timina aba siendi sa Elifazi, mwanaa Isau. Hasamulaho, Timina apepela Elifazi Amaleke.+ Bao ki bona bana ba Ada, musalaa Isau. 13  Ba ki bona bana ba Reuele babashimani: Nahati, Zera, Shamaha, ni Miza. Bao neli bona bana babashimani* ba Basemati,+ musalaa Isau. 14  Ba neli bona bana ba Oholibama babashimani banaapepezi Isau: Jeushu, Jalamu, ni Kora. Oholibama neli musalaa Isau mi neli mwanaa Ana ni muikulyaa Zibioni. 15  Ba ki bona manduna* mwa lusika lwa Isau+ Bana ba Elifazi, mweli wa Isau: Induna Temani, Induna Omare, Induna Zefo, Induna Kenazi,+ 16  Induna Kora, Induna Gatama, ni Induna Amaleke. Bao ki bona bo induna ba Elifazi+ mwa naha ya Edomo. Bao ki bona bana ba Ada babashimani. 17  Ba ki bona bana ba Reuele babashimani, mwanaa Isau: Induna Nahati, Induna Zera, Induna Shamaha, ni Induna Miza. Bao ki bona bo induna ba Reuele mwa naha ya Edomo.+ Bao ki bona bana ba Basemati, musalaa Isau. 18  Mi ba ki bona bana ba Oholibama musalaa Isau: Induna Jeushu, Induna Jalamu, ni Induna Kora. Bao ki bona bo induna babapepilwe ki musalaa Isau yena Oholibama, mwanaa Ana. 19  Bao ki bona bana ba Isau, mi ba ki bona bo induna babona. Isau ki yena Edomo.+ 20  Ba ki bona bana ba Seiri wa Muhori, bane bayahile mwa naha+ Lotani, Shobali, Zibioni, Ana,+ 21  Dishoni, Ezeri, ni Dishani.+ Bao ki bona bo induna ba Mahori, bana ba Seiri babashimani, mwa naha ya Edomo. 22  Bana ba Lotani babashimani neli Hori ni Hemami, mi kaizelaa Lotani neli Timina.+ 23  Ba ki bona bana ba Shobali babashimani: Alevani, Manahati, Ebali, Shefo, ni Onami. 24  Ba ki bona bana ba Zibioni babashimani+ Aiya ni Ana. Yo ki yena Ana yanaafumani maweluwelu a mezi acisa mwa lihalaupa hanaalisa limbongolo za Zibioni ndatahe. 25  Ba ki bona bana ba Ana: Dishoni ni Oholibama mwanaa Ana wamusizana. 26  Ba ki bona bana ba Dishoni babashimani: Hemedani, Eshibani, Itirani, ni Kerani.+ 27  Ba ki bona bana ba Ezeri babashimani: Bilihani, Zaavani, ni Akana. 28  Ba ki bona bana ba Dishani babashimani: Uzi ni Arani.+ 29  Ba ki bona bo induna ba Mahori: Induna Lotani, Induna Shobali, Induna Zibioni, Induna Ana, 30  Induna Dishoni, Induna Ezeri, ni Induna Dishani.+ Bao ki bona bo induna ba Mahori ka kuya ka bo induna babona mwa naha ya Seiri. 31  Cwale ba ki bona malena bane babusize mwa naha ya Edomo+ pili Maisilaele* basika busiwa kale ki mulena ufi kamba ufi.+ 32  Bela mwanaa Beori wamushimani naabusize mwa Edomo, mi libizo la muleneñi wahae neli Dinaba. 33  Bela hashwa, Jobabi mwanaa Zera wamushimani wa kwa Bozira amuyola fa bulena. 34  Jobabi hashwa, Hushamu wa kwa naha ya Matemani amuyola fa bulena. 35  Hushamu hashwa, Hadadi mwanaa Bedadi wamushimani, yanaatuzi Mamidiani+ mwa naha* ya Moabi, amuyola fa bulena, mi libizo la muleneñi wahae neli Aviti. 36  Hadadi hashwa, Samila wa kwa Masareka amuyola fa bulena. 37  Samila hashwa, Shaule wa kwa Rehoboto, muleneñi o kwatuko ni Nuka, amuyola fa bulena. 38  Shaule hashwa, Baale-hanani mwanaa Akibori wamushimani amuyola fa bulena. 39  Baale-hanani mwanaa Akibori hashwa, Hadare amuyola fa bulena. Libizo la muleneñi wahae neli Pau, mi libizo la musalaa hae neli Mehetabele mwanaa Mataredi mwanaa Mezahabi wamusizana. 40  Cwale a ki ona mabizo a bo induna ba Isau ka kuya ka mabasi abona, ka kuya ka libaka zabona, ka mabizo abona: Induna Timina, Induna Aleya, Induna Jetete,+ 41  Induna Oholibama, Induna Ela, Induna Pinoni, 42  Induna Kenazi, Induna Temani, Induna Mibizari, 43  Induna Magadiele, ni Induna Irami. Bao ki bona manduna ba Edomo ka kuya ka minzi yabona mwa naha yebaluwile.+ Yo ki yena Isau ndatahe Maedomo.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yene bapila ku yona sina bazwahule.”
Kamba “baikulu.”
Induna neli nduna wa lusika.
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “simu.”