Genese 38:1-30

  • Juda ni Tamare (1-30)

38  Ibato ba ka nako yeo, Juda asiya banabahabo yena mi ayo toma tende yahae kwatuko ni muuna wa Muadulami yabizwa Hira.  Hanaali ko, Juda abona mwana wamusizana yanaapepilwe ki Mukanana+ yomuñwi cwana yabizwa Shua. Kihaa munyala mi alobala ni yena  mi aitwala. Hasamulaho, apepa mwana wamushimani, mi amubeya libizo la Eri.+  Aitwala hape mi apepa mwana wamushimani mi amubeya libizo la Onani.  Hape apepa mwana yomuñwi wamushimani mi amubeya libizo la Shela. Naali* kwa Akizibi+ hapepa mwana yo.  Hamulaho wa nako, Juda afumanela Eri mwanaa hae wa mweli musali, mi libizo lahae neli Tamare.+  Kono Eri, mweli wa Juda, naasika tabisa Jehova; kabakaleo Jehova amubulaya.  Hakulicwalo, Juda ali ku Onani: “Lobala ni mulamowe, yena musalaa muhulwanaa hao, umunyale mi upepele muhulwanaa hao bana.”+  Kono Onani naaziba kuli bana habana kuungiwa kuli ki bahae.+ Kabakaleo, hanaalobalanga ni musalaa muhulwanaa hae, naasululelanga lupepo lwahae lwa siina fafasi ilikuli asike afa muhulwanaa hae bana.+ 10  Taba yanaaezize yeo neli yemaswe mwa meeto a Jehova, kabakaleo, amubulaya ni yena.+ 11  Juda ali ku Tamare mukwenyanaa hae: “Uine sina mbelwa mwa ndu ya ndataho kufitela mwanaka Shela ahula,” kakuli naaipulelisize mwa pilu yahae, ali: ‘Ni yena akasuhana ashwa sina bahulwani bahae.’+ Mi Tamare aya mi azwelapili kupila mwa ndu ya ndatahe. 12  Kwafita nako, mi mwanaa Shua wamusizana,+ yena musalaa Juda, ashwa. Juda amulila, mi kihona aya kwa bakuti ba lingu zahae kwa Timina+ hamoho ni Hira mulikanaa hae wa Muadulami.+ 13  Tamare abulelelwa kuli: “Bona, mukwenyanaa hao ukambamela kwa Timina kuyo kuta lingu zahae.” 14  Tamare kihaa tubula liapalo zahae za bumbelwa mi aapala shawelo ni kuikapesa lisila kwa toho mi aina fafasi kwa munyako wa Enaimi, ye mwa nzila yeya kwa Timina, kakuli Shela nasaahulile kono mukwenyanaa Tamare naasika fa Tamare ku Shela kuli abe musalaa hae.+ 15  Juda haamubona, honafo aanga kuli ki lihule, kakuli naaikapesize kwa pata. 16  Cwale Juda afapuhela ku yena kwatuko a nzila mi ali ku yena: “Nikupa kulobala ni wena,” kakuli naasika ziba kuli ki mukwenyanaa hae.+ Kono yena ali: “Uka nifañi hauka lobala ni na?” 17  Juda amualaba, ali: “Nika kulumela puli yamwana ya mwa mutapi waka.” Kono yena ali: “Kana uka nifa swalele kufitela unilumela yona?” 18  Juda azwelapili, ali: “Ki swalele ifi yeniswanela kukufa?” mi musali yo ali: “Lisale lahao la kukantisa+ ni muhala wahao ni mulamu wahao o mwa lizoho lahao.” Kihaa mufa zona mi alobala ni yena, mi musali aitwala. 19  Hamulaho wa fo, ananuha mi aikela, ayo zwisa shawelo yanaapezi mi aapala liapalo zahae za bumbelwa. 20  Mi Juda alumela puli yamwana ka lizoho la mulikanaa hae wa Muadulami,+ kuli ayo muungela swalele ku musali yo, kono naasika mufumana. 21  Muadulami yo abuza baana ba mwa sibaka seo, ali: “Likai lihule la kwa tempele lani la mwa Enaimi leliinanga kwatuko a nzila?” Kono bona bali: “Kwalikuba kube ni lihule la kwa tempele mwa sibaka se.” 22  Kwa mafelelezo akutela ku Juda mi ali: “Hanisika mufumana, mi batu ba mwa sibaka sani baize: ‘Kwalikuba kube ni lihule la kwa tempele mwa sibaka se.’” 23  Cwale Juda ali: “Haikungele feela zona, ilikuli lusike lwashubulwa. Kakuli na nimulumezi puli yamwana ye, kono hausika mufumana.” 24  Kono hamulaho wa nako yebato eza likweli zetaalu Juda abulelelwa kuli: “Mukwenyanaa hao Tamare uikezize sina lihule, mi mane uitwezi kabakala buhule bwahae.” Juda hautwile cwalo, ali: “Hamu muzwiseze kwande mi acisiwe.”+ 25  Hanaanzaa zwisezwa kwande, alumela liñusa ku mukwenyanaa hae wamuuna, ali: “Muñaa lika ze, ki yena yanifile mulwalo.” Mi aekeza, ali: “Shangwe, haku litatube kuli ubone nji lika zeo ki za mañi, lisale la kukantisa ni muhala ni mulamu.”+ 26  Juda kihaa litatuba mi ali: “Ulukile hahulu kunifita, kakuli nenisika mufa ku mwanaka Shela.”+ Mi Juda naasika kutela kulobala ni yena hape. 27  Nako yahae ya kupuluha haifitile, kwafumanwa kuli nekunani mambile mwa mba yahae. 28  Hanaapuluha, mbututu yeñwi yazwisa lizoho layona, mi kapili-pili mupepisi aanga bwanda bobufubelu ni kutama mbututu yeo kwa lizoho, ali: “Yo ki yena yazwile pili.” 29  Kono asakutisa feela lizoho lahae mwahali, mwanahabo yena azwa, mi mupepisi ali: “Uipunyelize nzila yahao!” Kabakaleo, abeiwa libizo la Perezi.*+ 30  Hasamulaho, mwanahabo yena yanaatamilwe bwanda bobufubelu kwa lizoho azwa, mi abeiwa libizo la Zera.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Juda.
Lelitalusa “Kupunyeha,” mwendi ili kutalusa kupunyeha kwa ndu ya mwana.