Genese 18:1-33

  • Mangeloi amalaalu apotela Abrahama (1-8)

  • Sara usepiswa mwana wamushimani; waseha (9-15)

  • Abrahama uitilelela kabakala Sodoma (16-33)

18  Hasamulaho, Jehova+ aiponahaza ku yena mwa likota zetuna za Mamare+ hanaainzi fa munyako wa tende ka nako ya musihali yene kucisa hahulu.  Ainula meeto mi abona baana babalaalu bane bayemi sibakanyana kuzwa fanaainzi.+ Hababona, amata kuzwa kwa munyako wa tende kuyo bakatanyeza, akubama fafasi.  Mi ali: “Jehova, haiba nishemubilwe mwa meeto ahao, nakukupa, usike wafitelela mutangaa hao.  Shangwe, hamulumele kuli kutiswe mezinyana, mutapiswe kwa mahutu;+ mi muikatuluse mwatasaa kota.  Haubona mutile kwanu ku mutangaa mina, hamulitele nimitiseze sinkwa kuli mube ni maata.* Mi kihona mukazwelapili mwa musipili wamina.” Habautwile cwalo, bali: “Kulukile. Hakueze moubulelezi.”  Abrahama kiha akufela kwa tende ku Sara mi ayo li ku yena: “Akufa! Uunge litikanyo* zetaalu za fulaulo yenekile, uilube, mi ubese linkwa.”  Kuzwa fo, Abrahama amatela kwa mutapi mi ayo keta pohwana yende ya nama yebunolo. Aifa mutangaa hae, mi ailukisa kapili-pili.  Cwale aanga mbata ni mabisi ni nama ya pohwana yanaalukisize mi alitisa fapilaa bona. Mi yena ayema kwatuko abona hane banze baca mwatasaa kota.+  Cwale bali ku yena: “Musalaa hao Sara ukai?”+ Abaalaba, ali: “U mwa tende.” 10  Yomuñwi wa ku bona kihaa zwelapili, ali: “Kaniti nikakutela ku wena isaho ka yona nako ye, mi hakubone! musalaa hao Sara ukaba ni mwana wamushimani.”+ Cwale Sara naateeleza ali kwa munyako wa tende, yeneli kwamulaho wa muuna yanaabulela. 11  Abrahama ni Sara nese basupezi hahulu.+ Sara naasafitelezi lilimo za kuba ni bana.*+ 12  Sara kihaa kala kuseha anosi, ali: “Na yasafelile, mi mulenaaka usupezi, ninyolelwe taba yeo luli?”+ 13  Cwale Jehova ali ku Abrahama: “Ki kabakalañi Sara hasehile ni kubulela kuli: ‘Nikakona kupepa luli niha senisupezi cwana?’ 14  Kana kunani nto yepala ku Jehova?+ Nikakutela ku wena isaho ka yona nako ye, mi Sara ukaba ni mwana wamushimani.” 15  Kono Sara alatula, ali: “Hanisika seha!” Kakuli naasabile. Kono muuna yo ali: “Ki cwalo! Usehile.” 16  Baana bao bayema kuli bafunduke mi balibisa meeto abona kwa Sodoma,+ mi Abrahama naazamaya ni bona kubasindeketa. 17  Jehova ali: “Kana nipatela Abrahama seniyo eza?+ 18  Hanili Abrahama luli ukaba sicaba sesituna ni sesimaata, mi macaba kaufela a lifasi akafuyolwa* ka yena.+ 19  Kakuli nifitile fa kumuziba ilikuli alaele bana bahae babashimani ni ba ndu yahae babaka pepwa mwamulaho wahae kuli bamamele nzila ya Jehova ka kueza sesiswanela ni sesilukile,+ ilikuli Jehova aeze sasepisize Abrahama.” 20  Cwale Jehova ali: “Muhuwo oniutwa ka za Sodoma ni Gomora ki omutuna hahulu,+ mi sibi sabona sibukiti hahulu.+ 21  Nikashetumuka niyo bona haiba baeza ka kuya ka muhuwo ofitile ku na. Mi haiba hakucwalo, nikaziba.”+ 22  Baana bao kiha bazwa mwa sibaka seo mi baliba kwa Sodoma; kono Jehova+ asiyala ni Abrahama. 23  Cwale Abrahama amuatumela mi ali: “Kana luli ukayundisa babalukile hamoho ni babamaswe?+ 24  Kucwañi haiba mwa muleneñi kunani batu babalukile ba 50? Kana fo, ukayundisa batu kaufela ni kusaswalela sibaka niha kunani batu babalukile ba 50 babali mwateñi? 25  Taba yecwalo i kwahule ni wena ya kuli ubulaye mutu yalukile hamoho ni yamaswe, kuli mane yalukile ni yamaswe bafiwe koto iliñwi!+ Taba yeo i kwahule ni wena.+ Kana Muatuli wa lifasi kaufela haana kueza sesilukile?”+ 26  Cwale Jehova ali: “Haiba nifumana batu babalukile ba 50 mwa muleneñi wa Sodoma, nikaswalela sibaka kaufela kabakala bona.” 27  Kono Abrahama aalaba hape, ali: “Nikupa swalelo, nitiisize pilu yaka kubulela ku Jehova, hailifo ni liluli ni mufuse. 28  Kucwañi haiba kwa palo ya batu babalukile ba 50 kutaela baketalizoho? Kana ukasinya muleneñi kaufela kabakala baketalizoho bao?” Mulimu ali: “Hanina kuusinya haiba nifumana mwateñi ba 45.”+ 29  Kono Abrahama hape ali ku yena: “Kucwañi haiba kufumanwa mwateñi ba 40?” Mulimu amualaba, ali: “Hanina kuusinya kabakala ba 40.” 30  Kono Abrahama aekeza, ali: “Nakukupa, Jehova, usike wahalifa,+ kono unilumeleze kubulela hape: Kucwañi haiba kufumanwa mwateñi ba 30 feela?” Amualaba, ali: “Hanina kuusinya kabakala ba 30 babali mwateñi.” 31  Kono Abrahama azwelapili, ali: “Nikupa swalelo, nitiisize pilu yaka kubulela ku Jehova: Kucwañi haiba kufumanwa mwateñi ba 20 feela?” Amualaba, ali: “Hanina kuusinya kabakala ba 20.” 32  Kwa mafelelezo, Abrahama ali: “Nakukupa, Jehova, usike wahalifa, kono unilumeleze kubulela hañwi feela: Kucwañi haiba kufumanwa mwateñi baalishumi feela?” Amualaba, ali: “Hanina kuusinya kabakala baalishumi.” 33  Jehova hafelize kubulela ni Abrahama, aikela+ mi Abrahama akutela kwa sibaka sahae.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mutiise lipilu zamina.”
Linzwi ka linzwi, “litikanyo za seya.” Seya neli tikanyezo mone kukwana malita a 7.33. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “Mukwa wa basali nese utuhezi ku Sara.”
Kamba “akaipumanela mbuyoti.”