Genese 27:1-46

  • Jakobo ufuyolwa ki Isaka (1-29)

  • Isau ubata kufuyolwa kono haasika baka (30-40)

  • Sitoyo sa Isau ku Jakobo (41-46)

27  Cwale Isaka hasaasupezi ni meeto ahae hasaatuhezi kubona, abiza Isau+ mwanaa hae yomuhulu mi ali ku yena: “Mwanaka!” Amualaba, ali: “Ki na yo!”  Mi ali ku yena: “Senisupezi. Hanizibi lizazi lenikashwa.  Cwale nakukupa, uunge lizumiso zahao, sipusu sahao sa masho ni buta bwahao, mi uye mwa naheñi uyo nizumela folofolo.+  Kihona uka nilukiseza nama yetabusa ka mukwa onitabela hahulu ni kunitiseza yona. Mi nika ica ilikuli nikufuyole nisika shwa kale.”  Kono Rebeka naateeleza Isaka hanaabulela ni Isau mwanaa hae. Mi Isau aya mwa naheñi kuyo zuma folofolo ni kuitisa.+  Mi Rebeka ali ku Jakobo mwanaa hae+ “Kihona nisazo utwa ndataho habulelela Isau muhulwanaa hao kuli:  ‘Unitiseze folofolo ya mwa naheñi mi unilukiseze nama yetabusa. Mi unife yona nice kuli nikufuyole fapilaa Jehova nisika shwa kale.’+  Cwale mwanaka, teeleza ka tokomelo mi ueze seni kulaela.+  Uye kwa mutapi uyo niingela kwateñi lipuli zabana zepeli zende hahulu, ilikuli nilukiseze ndataho nama yetabusa ka mukwa watabela. 10  Mi wena uiise ku ndataho ayo ca, ilikuli akufuyole asika shwa kale.” 11  Jakobo abulelela Rebeka mahe, ali: “Muhulwanaaka Isau ki mutu yanani buambo,+ kono na litalo laka libuleta. 12  Kucwañi haiba ndate aniswala-swala?+ Nikabonahala inge yamubapalisa, mi nikaitahiseza sikuto mwa sibaka sa mbuyoti.” 13  Mahe amualaba, ali: “Mwanaka, sikuto seo sitahe ku na. Eza feela seni kubulelela mi uye, uyo niingela zona.”+ 14  Cwale ayo liinga mi alitiseza mahe, mi mahe alukisa nama yetabusa, ka mukwa wanaatabela ndatahe. 15  Hasamulaho, Rebeka aanga liapalo zende hahulu za Isau mwanaa hae yomuhulu ili zanaabulukile mwa ndu, mi aliapesa Jakobo mwanaa hae yomunyinyani.+ 16  Hape Rebeka abeya matalo a lipuli zabana kwa mazoho a Jakobo ni mwa mulala wahae mone kusina buambo.+ 17  Kihona aanga nama yetabusa ni sinkwa sanaaezize mi alifa Jakobo+ mwanaa hae. 18  Jakobo kihaa ya ku ndatahe mi ali: “Tate!” Mi amualaba, ali: “Ki na yo! Ki wena mañi, mwanaka?” 19  Jakobo ali ku ndatahe: “Ki na Isau, mwanaa hao wa mweli.+ Niezize sina mou nibulelezi. Shangwe, hakuine mi uce kwa nama yeni kuzumezi, ilikuli unifuyole.”+ 20  Isaka kihaa li ku mwanaa hae: “Uifumani cwañi kapili-pili cwalo, mwanaka?” Jakobo aalaba, ali: “Kakuli Jehova, Mulimu wahao unitiselize yona.” 21  Cwale Isaka ali ku Jakobo: “Sutelela fakaufi kuli nikuswale, mwanaka, ilikuli nizibe haiba ki wena luli mwanaka Isau kamba cwañi.”+ 22  Jakobo kihaa sutelela ku Isaka ndatahe, mi amuswala-swala, mi hasaaezize cwalo ali ku yena: “Linzwi ki linzwi la Jakobo, kono mazoho ona ki mazoho a Isau.”+ 23  Naasika muziba kakuli mazoho ahae naanani buambo sina mazoho a Isau muhulwanaa hae. Mi amufuyola.+ 24  Hamulaho wa fo, ali: “Kana ki wena mwanaka Isau luli?” mi amualaba, ali: “Ki na.” 25  Cwale Isaka ali: “Mwanaka, nitiseze kwa nama ya mwa naheñi nice, mi nika kufuyola.” Kihaa mutiseza yona mi aca, mi amutiseza ni waine, anwa. 26  Mi Isaka ndatahe ali ku yena: “Hakusutelele fakaufi, unitubete mwanaka.”+ 27  Jakobo kihaa sutelela ku yena mi amutubeta, mi autwa munko wa liapalo zahae.+ Amufuyola, ali: “Bona, munko wa mwanaka uswana sina munko wa naheñi yefuyozwi ki Jehova. 28  Mulimu wa niti akufe puka ya mahalimu+ ni mubu onunile wa lifasi+ ni bubeke bobuñata ni waine yenca.+ 29  Batu bakusebeleze, mi macaba akukubamele. Ube mulena wa banabahenu, mi bana ba maho babashimani bakukubamele.+ Kukutiwe mutu kaufela yakukuta, mi kufuyolwe mutu kaufela yakufuyola.”+ 30  Cwale Isaka afeza kufuyola Jakobo, mi Jakobo asazwa feela fapilaa Isaka ndatahe, Isau muhulwanaa hae akuta kwa kuzuma kwa naaile.+ 31  Ni yena alukisa nama yetabusa, mi aitiseza ndatahe, mi ali ku ndatahe: “Ndate, hakuzuhe mi uce kwa nama yezumilwe ki mwanaa hao, ilikuli unifuyole.” 32  Isaka ndatahe kihaa li ku yena: “Ki wena mañi?” mi amualaba ali: “Ki na Isau mwanaa hao wa mweli.”+ 33  Mi Isaka akala kunjanja hahulu, mi ali: “Ki mañi he yanaa izo zuma folofolo ni kunitiseza yona? Niicile kale pili usika taha, mi nimufuyozi—mi yena ukafuyolwa luli!” 34  Isau hautwa manzwi a ndatahe, akala kubokolola hahulu, ka kuutwa butuku, ni kubulelela ndatahe, ali: “Haku nifuyole, ndate,+ haku nifuyole ni na!” 35  Kono ali ku yena: “Munyanaa hao naatile ka bupumi kuli ato ikungela mbuyoti yenelukiselizwe wena.” 36  Hautwile cwalo, ali: “Kana le haki lona libaka habizwa Jakobo,* kuli aniamuhe sibaka saka habeli?+ Tukelo yaka ya bueli uiingile kale,+ mi cwale ki kale aanga ni mbuyoti yaka!”+ Aekeza, ali: “Kana hakuna mbuyoti yeu nibulukezi?” 37  Kono Isaka aalaba Isau, ali: “Bona, nimuketile kuba mulenaa hao,+ mi nimufile banabahabo yena kaufela kuli babe batanga bahae, mi nimufile bubeke ni waine yenca.+ Ki sika mañi sesisiyezi senikona kukuezeza, mwanaka?” 38  Isau ali ku ndatahe: “Ndate, kana unani feela mbuyoti iliñwi? Haku nifuyole ndate, haku nifuyole ni na!” Mi Isau alila hahulu mi alotisa miyoko.+ 39  Cwale Isaka ndatahe amualaba, ali: “Bona, ukapila mokusina mubu onunile, ni mokusina puka ya mahalimu.+ 40  Mi ukapila ka mukwale wahao,+ mi ukasebeleza munyanaa hao.+ Kono haukakatala, ukaloba coko yahae, uizwise mwa mulala wahao.”+ 41  Kono Isau aba ni ndimbelela ku Jakobo bakeñisa mbuyoti yanaafilwe Jakobo ki ndatahe,+ mi Isau naaipulelelanga mwa pilu, ali: “Mazazi a kulila ndate asweli asutelela.+ Hamulaho wa fo, nikabulaya munyanaaka Jakobo.” 42  Rebeka hasaabulelezwi manzwi a Isau mwanaa hae yomuhulu, kapili-pili aluma batu kuyo biza Jakobo mwanaa hae yomunyinyani, mi ali ku yena: “Bona! Isau muhulwanaa hao ulela kukutisa misuha ka kukubulaya.* 43  Cwalehe mwanaka, eza seni kubulelela. Nanuha mi umatele ku Labani muhulwanaaka kwa Harani.+ 44  Uyo ina ni yena ka nakonyana kufitela mabifi a muhulwanaa hao akuyuka, 45  kufitela buhali bwa muhulwanaa hao bukuyuka mi alibala seuezize ku yena. Kihona nikaluma batu kuyo kubiza. Hanilati kushwelwa ki sibeli samina mwa lizazi lililiñwi.” 46  Hamulaho wa fo, Rebeka aswalelela kubulelela Isaka, ali: “Ninyikwile bupilo bwaka kabakala bana ba Heti babasizana.+ Haiba Jakobo ni yena aanga musali kwa bana ba Heti babasizana, babaswana sina bana babasizana ba, ba mwa naha, fohe bunde bwa kupila ikaba bufi?”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Yaswala Lisito; Yayola.”
Kamba “waitiisa ka kulela kukubulaya.”