Genese 8:1-22

  • Mezi a muunda afukuzeha (1-14)

    • Kulumiwa liiba (8-12)

  • Kuzwa mwa aleka (15-19)

  • Sepiso ya Mulimu ka za lifasi (20-22)

8  Kono Mulimu aisa pilu ku* Nuwe ni lifolofolo kaufela za mwa naheñi ni limunanu kaufela zeneli ni yena mwa aleka,+ mi Mulimu afukisa moya mwa lifasi, mi mezi akalisa kufukuzeha.  Maweluwelu a buliba bwa mezi ni mahaulo a mahalimu akwalwa, mi ka mukwa ocwalo, pula yatuhela kunela.*+  Mezi kihaa kalisa kufukuzeha hanyinyani-hanyinyani mwa lifasi. Hamulaho wa mazazi a 150, mezi nasaakalile.  Mwa kweli yabu 7, ili ka lizazi labu 17 la kweli yeo, aleka yato fuama fa malundu a Ararati.  Mi mezi nanzaa fukuzeha hanyinyani-hanyinyani kuisa ka kweli yabulishumi. Mwa kweli yabulishumi, ili ka lizazi lapili la kweli yeo, lingo za malundu zakala kubonahala.+  Cwale mazazi a 40 hasafelile, Nuwe akwalula lihaulo+ lanaaezize mwa aleka  mi aluma liñwalala; mi lazwelapili kufufa fande, inze liya ni kukuta, kufitela mezi akala mwa lifasi.  Hasamulaho, aluma liiba kuli abone nji mezi naakalile fafasi.  Liiba nelisika fumana sibaka fa kulula,* kabakaleo lakutela ku yena mwa aleka bakeñisa kuli mezi naasa liteñi mwa lifasi kaufela.+ Kihaa zwiseza lizoho lahae kwande ni kukutiseza liiba mwa aleka. 10  Alibelela mazazi a 7, mi hape aluma liiba leo kuzwa mwa aleka. 11  Liiba halikutela ku yena ibato ba manzibwana, Nuwe alemuha kuli nelilwezi litali la kota ya olive kwa mulomo walona, lene lisazo kayula! Mi aziba kuli mezi nasaakalile mwa lifasi.+ 12  Alibelela mazazi amañwi hape a 7. Hasamulaho aluma liiba leo, kono nelisika kutela ku yena hape. 13  Cwale ka silimo sabu 601,+ ka kweli yapili, ili ka lizazi lapili la kweli yeo, mezi nasaafukuzehile mwa lifasi; mi Nuwe azwisa situwa sa aleka mi abona kuli fafasi nese kuoma. 14  Ka kweli yabubeli, ili ka lizazi labu 27 la kweli yeo, lifasi nese liomile. 15  Mulimu kihaa li ku Nuwe: 16  “Uzwe mwa aleka, wena ni musalaa hao, ni bana bahao babashimani, ni basali ba bana bahao.+ 17  Uzwise libupiwa zepila kaufela za mufuta kaufela+ zeli ni wena, ili libupiwa zefufa, lifolofolo, ni lifolofolo kaufela zehohoba, ilikuli liekezehe* mwa lifasi mi lizwale ni kuata mwa lifasi.”+ 18  Cwale Nuwe azwa mwa aleka, yena ni bana bahae babashimani,+ ni musalaa hae, ni basali ba bana bahae. 19  Libupiwa kaufela zepila, lifolofolo kaufela zehohoba, ni libupiwa kaufela zefufa, ni zezamaya fafasi kaufela, zazwa mwa aleka ka mifuta yazona.+ 20  Cwale Nuwe ayahela Jehova aletare+ mi aanga kwa lifolofolo zekenile kaufela ni kwa libupiwa zefufa zekenile kaufela+ mi aeza matabelo a kucisa fa aletare.+ 21  Mi Jehova akala kuutwa munko omunati.* Jehova kihaa ipulelisa mwa pilu yahae, ali: “Hanisana kukuta mubu+ kabakala mutu, kakuli pilu ya mutu itengamezi kwa bumaswe kuzwa kwa bwanana bwahae;+ mi hanisana kusinya libupiwa kaufela zepila sina moniezelize.+ 22  Kuzwa cwale, kucala peu ni kukutula, silami ni mufutumala, litabula ni maliha, musihali ni busihu, halisana kufela mwa lifasi.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ahupula.”
Kamba “yatibelwa.”
Kamba “fa kululela mahutu alona.”
Kamba “libe zeñata.”
Kamba “otabisa; omunde.” Linzwi ka linzwi, “okatulusa.”