Genese 47:1-31

  • Jakobo ukopana ni Faro (1-12)

  • Zamaiso yebutali ya Josefa (13-26)

  • Isilaele uyaha mwa Gosheni (27-31)

47  Cwale Josefa aya ku Faro mi ayo mubihela+ kuli: “Ndate ni banabahesu ni mitapi yabona ya likomu ni ya lingu ni lika kaufela zebanani zona, batile kuzwa kwa naha ya Kanana, mi ba mwa naha ya Gosheni.”+  Aanga baketalizoho kwa banabahabo yena mi abatisa ku Faro.+  Faro ali kwa banabahabo Josefa: “Musebezi wamina ki ufi?” Kiha baalaba Faro, bali: “Batanga bahao ki balisana ba lingu, luna hamoho ni bo kuku waluna.”+  Mi bali ku Faro: “Lutile kuto ina sina bazwahule mwa naha+ kakuli hakuna mafulelo a mutapi wa batanga bahao, kabakala kuli lukupwe ki lolutuna mwa naha ya Kanana.+ Cwale, shangwe, hakulumeleze batanga bahao kuli baine mwa naha ya Gosheni.”+  Faro hautwa cwalo, ali ku Josefa: “Ndataho ni banabahenu batile kwanu ku wena.  Naha ya Egepita i fapilaa hao. Bulelela ndataho ni banabahenu kuli bayahe mwa sibaka sesinde hahulu sa naha.+ Bayahe mwa Gosheni, mi haiba kunani baana beuziba babaikonela mwahalaa bona, ubabeye kuba bababaleli ba limunanu zaka.”  Cwale Josefa atisa Jakobo ndatahe mi amuzibahaza ku Faro, mi Jakobo afuyola Faro.  Faro abuza Jakobo, ali: “Unani lilimo ze kai?”  Jakobo ali ku Faro: “Lilimo za kuyambaela kwaka* ki ze 130. Lilimo za bupilo bwaka zeo libile lilimo zekuswani ni za manyando,+ mi halilikani ni lilimo za bupilo bwa bo kuku mwa nako ya kuyambaela kwabona.”*+ 10  Hamulaho wa fo, Jakobo afuyola Faro mi azwa fapilaa hae. 11  Mi Josefa ainisa ndatahe ni banabahabo yena mwa naha ya Egepita mi abafa mubu mwa sibaka sesinde hahulu sa naha, mwa naha ya Ramisese,+ kulikana ni mwanaalaelezi Faro. 12  Mi Josefa azwelapili kufa lico* ndatahe ni banabahabo yena ni ba ndu ya ndatahe kaufela ka kuya ka palo ya bana babona. 13  Cwale nekusina lico* mwa naha kamukana, kakuli lukupwe neli lolutuna hahulu, mi naha ya Egepita ni naha ya Kanana zafokola kabakala lukupwe.+ 14  Josefa naasweli kuamuhela masheleñi kaufela anaali mwa naha ya Egepita ni mwa naha ya Kanana, ane bamufa batu kabakala lico zene baleka,+ mi Josefa azwelapili kutisa masheleñi ao mwa ndu ya Faro. 15  Kukumbuluka, masheleñi mwa naha ya Egepita ni mwa naha ya Kanana afela, mi Maegepita kaufela bakala kutaha ku Josefa, bali: “Lufe lico! Kiñi seluka shwela fapilaa meeto ahao kabakala kufelelwa ki masheleñi?” 16  Cwale Josefa ali: “Haiba masheleñi amina afelile, munife limunanu zamina kuli nimife lico.” 17  Kiha bakala kutisa limunanu zabona ku Josefa, mi Josefa azwelapili kubafa lico, bona banze bamufa lipizi, lingu, likomu, ni limbongolo zabona, mi mwa silimo seo azwelapili kubafa lico, bona banze bamufa limunanu zabona kaufela. 18  Silimo seo hasifela, bakala kutaha ku yena silimo sesitatama, bali: “Haluna kupatela mulenaaka kuli masheleñi ni mitapi ya limunanu selifilwe kale ku mulenaaka. Hakusana sesisiyezi selukona kufa mulenaaka kwandaa mibili yaluna ni mubu waluna. 19  Kiñi seluka shwela fapilaa meeto ahao mi mubu waluna uisinyehele feela? Haku luleke ka lico, luna ni mubu waluna, mi lube batanga ba Faro ni mubu waluna ube wahae. Lufe peu kuli lupile mi lusike lwashwa ni kuli mubu waluna usike wafetuha matota.” 20  Josefa kihaa lekela Faro mubu kamukana wa Maegepita kakuli Muegepita kaufela naalekisize simu yahae, bakeñisa kuli lukupwe neli lolutuna hahulu; mi mubu waba wa Faro. 21  Cwale atutiseza batu mwa mileneñi, kuzwa kwa lineku leliñwi la naha ya Egepita kuyo fita kwa lineku leliñwi.+ 22  Haisi mubu wa baprisita, ki ona wanaasika leka,+ kakuli lico za baprisita nelizwa ku Faro mi nebapila lico zene bafiwa ki Faro. Ki lona libaka hane basika lekisa mubu wabona. 23  Mi Josefa ali kwa sicaba: “Hamubone, kacenu nimilekile, mina ni mubu wamina, semuli ba Faro. Peu ki ye, muyo icala mwa masimu. 24  Hamuka kutula, mufe Faro kalulo yabuketalizoho,+ kono likalulo zeene likaba zamina kuli libe peu ya masimu amina ni sico samina ni babapila mwa mandu amina ni bana bamina kuli bace.” 25  Cwale bali: “Upilisize bupilo bwaluna.+ Lushemubwe mwa meeto a mulenaaka, mi lukaba batanga ba Faro.”+ 26  Cwale Josefa aeza taba yeo kuba mulao, osaliteñi ni kacenu le mwa naha kamukana ya Egepita, wa kuli kalulo yabuketalizoho ki ya Faro. Kwandaa mubu wa baprisita, ki ona feela one usikaba wa Faro.+ 27  Maisilaele bazwelapili kuina mwa naha ya Egepita, mwa naha ya Gosheni,+ mi bayaha mwateñi, bapepa bana, mi baata hahulu.+ 28  Mi Jakobo apila mwa naha ya Egepita lilimo ze 17, mi mazazi a bupilo bwa Jakobo afita fa lilimo ze 147.+ 29  Nako ya kushwa kwa Isilaele neiatumezi,+ kihaa biza mwanaa hae Josefa mi ali ku yena: “Haiba nishemubilwe mwa meeto ahao, beya lizoho lahao mwatasaa silupi saka, mi unibonise lilato lelisa feli ni busepahali. Nakupa, usike wanibulukela mwa Egepita.+ 30  Hanika shwa,* unizwise mwa Egepita, uyo nibuluka mwa libita la bo kuku.”+ Josefa kihaa li: “Nikaeza moubulelela.” 31  Mi cwale Isilaele ali: “Konka.” Kihaa konka.+ Honafo Isilaele ainama kwa litoho za mumbeta wahae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “za kunyunyumana kwaka; zenipilile sina muzwahule.”
Kamba “nako ya kunyunyumana kwabona; nako yebapilile sina bazwahule.
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa.”
Linzwi ka linzwi, “Hanika lobala sina bo ndate.”