Genese 44:1-34

  • Komoki ya Josefa ya silivera mwa saka ya Benjamine (1-17)

  • Juda uitilelela kabakala Benjamine (18-34)

44  Hasamulaho, alaela sikombwa sa ndu yahae, ali: “Utaze masaka a baana ba ka lico zebakona kulwala, mi ubeye masheleñi a yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona mwa mulomo wa saka yahae.+  Kono uunge komoki yaka, yona komoki ya silivera, uibeye mwa mulomo wa saka ya yomunyinyani ka kufitisisa, hamoho ni masheleñi a lico zahae.” Kihaa eza mwamulaelezi Josefa.  Kakusasana, hase kupatalalile, baana bao bafundulwa ni limbongolo zabona.  Nebasika ya kwahule kuzwa mwa muleneñi, mi Josefa abulelela sikombwa sa ndu yahae kuli: “Nanuha! Umatele baana bani! Hauka bafumana, uyo li ku bona: ‘Kiñi hamukutisize bumaswe mwa sibaka sa bunde bomuezelizwe?  Kana ye haki yona komoki yanwelanga ku yona muñaaka ni kunuha ka yona ka kunepahala? Muezize kezo yemaswe hahulu.’”  Cwale sikombwa yo abaswala mi ababulelela manzwi ao.  Kono bona bali ku yena: “Ki sika mañi sesibulelisa mulenaaka taba yecwalo? Batanga bahao habakoni kueza nto ya mufuta wo.  Hakubone, masheleñi ene lufumani mwa milomo ya masaka aluna, nelu kukutiselize ona kuzwa kwa naha ya Kanana.+ Cwale neluka uzwa cwañi silivera kamba gauda mwa ndu ya muñaa hao?  Haiba ifumanwa ku yomuñwi wa batanga bahao, yena yo ashwe, mi ni luna kaufela lukaba batanga ba muñaa hao.” 10  Kihaa li ku bona: “Kube sina momubulelezi: yakafumanwa ni yona ukaba mutangaa ka, kono mina kaufela hamuna kuba ni mulatu.” 11  Honafo, yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona apakisa kulula saka yahae fafasi ni kuikwalula. 12  Atatuba ka tokomelo, kukalela ku yomuhulu kuisa ku mwanana. Kwa mafelelezo, komoki yafumanwa mwa saka ya Benjamine.+ 13  Cwale bapazula liapalo zabona fahali, mi yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona akutiseza saka yahae fa mbongolo yahae ni kukutela mwa muleneñi. 14  Juda+ ni banabahabo yena habakena mwa ndu ya Josefa, Josefa naasali mwa ndu; mi bawela fafasi fapilaa hae.+ 15  Cwale Josefa ali ku bona: “Ki kezo ya mufuta mañi ye yemuezize? Kana nemusa zibi kuli muuna yaswana sina na wakona kunuha ka kunepahala?”+ 16  Juda kihaa alaba, ali: “Lukabulelañi ku muñaaka? Ki sifi selukona kubulela? Mi lukona kubonisa cwañi kuli lu batu babalukile? Mulimu wa niti upatuluzi bufosi bwa batanga bahao.+ Cwale seluli batanga ba muñaaka, luna hamoho ni yena yafumanwi ni komoki!” 17  Kono ali ku bona: “Hanikoni kueza cwalo! Yafumanwi ni komoki ki yena yakaba mutangaaka.+ Haili mina kaufela, muye ka kozo ku ndataa mina.” 18  Cwale Juda amusutelela mi ali: “Nakukupa, muñaaka, hakulumeleze mutangaa hao kubulela linzwi mwa mazebe a muñaaka, mi usike wahalifela mutangaa hao, kakuli wena uswana ni Faro kasibili.+ 19  Muñaaka naabuzize batanga bahae kuli: ‘Kana musanani ndataa mina kamba mwanahenu yomuñwi?’ 20  Kiha seluli ku muñaaka: ‘Lunani ndataa luna yasaasupezi, ni mwanaa hae wa mwa busupali yomunyinyani ka kufitisisa.+ Kono muhulwanaa hae ushwile,+ mi ki yena feela yasiyezi mwa mba ya mahe,+ mi ndatahe umulata hahulu.’ 21  Hamulaho wa fo, neuize kwa batanga bahao: ‘Muyo mutisa kuli nimubone.’+ 22  Kono lwali ku muñaaka: ‘Mushimani hakoni kusiya ndatahe. Haiba asiya ndatahe, ndatahe ukashwa luli.’+ 23  Kiha seuli kwa batanga bahao: ‘Hamuna kubona pata yaka hape, kufitela mutaha ni munyanaa mina.’+ 24  “Kiha luya ku mutangaa hao, yena ndate, mi lwamubulelela manzwi a muñaaka. 25  Hasamulaho, ndataa luna ali: ‘Hamukute, muyo lulekela liconyana.’+ 26  Kono lwali ku yena: ‘Halukoni kukutela kwateñi. Haiba munyanaa luna ashetumuka ni luna, fohe lukaya, kakuli halukoni kuyo bona pata ya muuna yani konji haiba munyanaa luna aya ni luna.’+ 27  Cwale mutangaa hao, yena ndate, ali ku luna: ‘Mwaizibela hande kuli musalaaka naanipepezi feela bana bababeli babashimani.+ 28  Kono yomuñwi wa ku bona anisiya mi nali: “Kaniti kulukela kuba kuli utatauzwi!”+ Mi hanisika mubona kuzwa fo. 29  Haiba muzwisa ni yena yo fapilaa meeto aka mi atahelwa ki kozi yeka mubulaya, fo luli mukashetumukiseza limbi zaka ka maswabi mwa Libita.’*+ 30  “Mi cwale, bakeñisa kuli bupilo* bwa ndate bukumalelani ni bupilo* bwa mushimani yo, haiba nikutela ku mutangaa hao, yena ndate, mushimani asiyo ni luna, 31  ndate asabona feela kuli mushimani haayo, ukashwa, mi batanga bahao kaniti bakabe bashetumukiselize limbi za mutangaa hao, yena ndataa luna, ka maswabi mwa Libita.* 32  Mutangaa hao naaitamile ku ndate ka za mushimani, ali: ‘Haiba nipalelwa kumukutiseza ku wena, fo nikaba ni mulatu ku ndate kuya kuile.’+ 33  Cwalehe, nakukupa shangwe, hakulumeleze mutangaa hao kuli asiyale abe mutangaa muñaaka mwa sibaka sa mushimani, ilikuli mushimani akute ni bahulwani bahae. 34  Nikakutela cwañi ku ndate mushimani asiyo ni na? Hanikoni kubona ndate hatahelwa ki ziyezi yeo!”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.