Genese 19:1-38

  • Lota upotelwa ki mangeloi (1-11)

  • Lota ni lubasi lwahae balaelwa kuli bafunduke (12-22)

  • Mileneñi ya Sodoma ni Gomora yasinyiwa (23-29)

    • Musalaa Lota ufetuha sikoto sa lizwai (26)

  • Lota ni bana bahae babasizana (30-38)

    • Simuluho ya Moabi ni Amoni (37, 38)

19  Mangeloi amabeli afita mwa Sodoma ka nako ya manzibwana, mi Lota naainzi mwa munyako wa Sodoma. Lota hababona, ananuha kuyo bakatanyeza mi akubama ainamezi fafasi.+  Mi ali ku bona: “Namikupa malenaaka, hamufapuhele kwa ndu ya mutangaa mina, mulobale kwateñi busihu bo, mi mutapiswe kwa mahutu. Habusa kihona mukapakela ni kuzwelapili mwa musipili wamina.” Mangeloi kihaa li: “Batili, lukayo lobala fa patelo busihu kaufela.”  Kono abatundamena hahulu kuli mane baya ni yena kwa ndu yahae. Kihona abaezeza mulalelo omutuna ni kubabeseza sinkwa sesisika ya mumela mi baca.  Baenyi bao basika lobala kale, baana ba mwa muleneñi—bona baana ba mwa Sodoma, kuzwa kwa bashimani kuisa kwa baana babahulu, ili kaufelaa bona—bayema ñumbili ni kupotoloha ndu.  Mi baswalelela kuhuweleza ku Lota, bali: “Bakai baana babatile ku wena busihu bo? Luzwiseze bona kwanu lulobale ni bona.”+  Cwale Lota azwela ku bona kwa munyako, mi akwala sikwalo.  Ali ku bona: “Namikupa banabahesu, musike mwaeza nto yemaswe cwalo.  Shangwe, ninani bana babasizana bababeli babasika lobala kale ni muuna. Hamu nilumeleze nimitisize bona kuli mubaeze momubatela kaufela. Kono musike mwaeza sesiñwi kwa baana ba, kakuli ba mwa mukunda* wa ndu yaka.”+  Habautwa cwalo, bali: “Zwa mwa nzila!” Mi baekeza, bali: “Muzwahule yo utilo pila kwanu ku luna sina muenyi kono cwale ubata kuluatula! Cwale luka kueza maswe kufita mone lubata kubaezeza.” Mi bato pitihanya* Lota ni kuliba kwapili kuli balobe sikwalo. 10  Baana bao kiha baotolola mazoho abona mi baswala Lota ni kumuhohela mwa ndu mone bainzi, mi bakwala sikwalo. 11  Kono banata baana bane bali fa munyako wa ndu ka bubofu, kuzwa ku yomunyinyani ka kufitisisa kuisa ku yomuhulu ka kufitisisa, kuli mane bakatala kububutela kubata munyako. 12  Cwale baana bao bali ku Lota: “Kana usanani mutu yomuñwi mo? Makwenyanaa hao, bana bahao babashimani kamba babasizana, ni batu bahao kaufela baba mwa muleneñi, ubazwise mwa sibaka se! 13  Kakuli lwasinya sibaka se, bakeñisa kuli muhuwo outwahezi ku Jehova ka za batu ba mwateñi seli omutuna hahulu,+ kuli mane Jehova ululumile kuto sinya muleneñi wo.” 14  Lota kihaa ya mi akala kuzibisa makwenyanaa hae bane bakanyala bana bahae babasizana, mi aswalelela kubabulelela, ali: “Hamunanuhe! Muzwe mwa sibaka se, kakuli Jehova utuha asinya muleneñi wo!” Kono makwenyanaa hae nebali mwendi ueza lisheha.+ 15  Hanese kupatalala, mangeloi aakufisa Lota, ali: “Hakunanuhe! Uunge musalaa hao ni bana bahao babasizana bababeli babali ni wena mo, kuli usike washwa hakusinyiwa muleneñi kabakala bufosi bwaona!”+ 16  Kabakala mukekecima wa Jehova ku yena,+ Lota hanaasa lika-lika, baana bao bamuswala kwa lizoho, ni kuswala lizoho la musalaa hae, ni mazoho a bana bahae babasizana bababeli, mi bamuzwiseza kwande a muleneñi ni kuyo musiya kwateñi.+ 17  Basa bazwiseza feela kwande a muleneñi, yomuñwi wa baana bao ali: “Hamusabe, mupilise bupilo* bwamina! Musike mwaitemuna+ mi musike mwayema mwa sibaka sifi kamba sifi sa sikiliti se!+ Musabele kwa malundu kuli musike mwashwa!” 18  Lota kihaa li ku bona: “Nakupa Jehova, isike kwani! 19  Mutangaa hao ushemubilwe ki wena mi unibonisa sishemo sesituna* ka kupilisa bupilo bwaka,+ kono hanikoni kusabela kwa malundu kakuli nisaba kuli kozi ikasuhana yanitahela mi nikashwa.+ 20  Cwale nakupa shangwe, tolopo yani i fakaufi mi nakona kusabela ku yona; hanili ki tolopo yenyinyani feela. Shangwe, kana nakona kusabela ku yona? Ki tolopo yenyinyani feela. Mi fo, nikapunyuha.” 21  Kihaa li ku yena: “Ki hande, nikaeza moukupezi+ hape ka kusasinya tolopo yeubulela.+ 22  Akufa! Sabela kwateñi, kakuli hanikoni kueza sesiñwi usika fita kale kwateñi!”+ Ki lona libaka hanaabeile tolopo yeo libizo la Zoari.*+ 23  Lizazi nese likambami Lota hapunya mwa Zoari. 24  Cwale Jehova anelisa sulufula ni mulilo fahalimwaa Sodoma ni Gomora—zeo nelizwa ku Jehova, kwa mahalimu.+ 25  Ka mukwa ocwalo, asinya mileneñi yeo, sona sikiliti kamukana, kubeya cwalo ni batu kaufela babapila mwa mileneñi yeo ni limela kaufela za mwa mubu.+ 26  Kono musalaa Lota, yanaali mwamulaho wahae, akala kuitemuna, mi afetuha sikoto sa lizwai.+ 27  Cwale Abrahama azuha isali kakusasana mi aya fa sibaka fanaayemi fapilaa Jehova.+ 28  Hatalimela kwa Sodoma ni Gomora ni sibaka kaufela sa sikiliti, abona nto yesabisa. Nekunani musi omunsu one utunya kuzwa fafasi sina musi omunsu wa ondo!+ 29  Cwale Mulimu hanaasinya mileneñi ya mwa sikiliti seo, naahupuzi Abrahama ka kuzwisa Lota mwa mileneñi yeo yanaasinyize, ili mileneñi mwanaayahile Lota.+ 30  Hasamulaho, Lota azwa mwa Zoari ni bana bahae babasizana bababeli mi akala kupila mwa naha ya malundu,+ kakuli naasaba kupila mwa Zoari.+ Kihaa kala kupila mwa sikoti sa mwa macwe ni bana bahae babasizana bababeli. 31  Mi mweli ali ku wamwanana: “Ndataa luna saasupezi, mi hakuna muuna mwa naha yakalobala ni luna sina mokuezezwa mwa lifasi kaufela. 32  Taha, lufe ndataa luna waine anwe, mi lulobale ni yena kuli lubukeleze lusika lwa ndataa luna.” 33  Ka mukwa ocwalo, ona busihu bo, baswalelela kufa ndataa bona waine; mweli kihona akena kuyo lobala ni ndatahe, kono ndatahe naasika lemuha sesiñwi musizana halobala ni yena ni hazuha. 34  Cwale habusa, mweli abulelela munyanaa hae, ali: “Na nenilobezi ni ndate busihu bwa mabani. Halu mufe waine mwa busihu bwa kacenu hape. Kihona ukakena uyo lobala ni yena, mi lubukeleze lusika lwa ndataa luna.” 35  Mi busihu bo hape, baswalelela kufa ndataa bona waine; wamwanana kihaa ya kuyo lobala ni ndatahe, kono ndatahe naasika lemuha sesiñwi musizana halobala ni yena ni hazuha. 36  Ka mukwa ocwalo, bana babasizana ba Lota baitwala ka ndataa bona mwa bubeli bwabona. 37  Mweli apepa mwana wamushimani mi amubeya libizo la Moabi.+ Ki yena ndatahe Mamoabi ba kacenu.+ 38  Wamwanana ni yena apepa mwana wamushimani, mi amubeya libizo la Beni-ami. Ki yena ndatahe Maamoni+ ba kacenu.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “silelezo.” Linzwi ka linzwi, “muluti.”
Kamba “bato kasha.”
Kamba “moyo.”
Kamba “lilato lelisa feli.”
Lelitalusa “Bunyinyani.”