Genese 24:1-67

  • Kubatela Isaka musali (1-58)

  • Rebeka uyo kopana ni Isaka (59-67)

24  Cwale Abrahama naahulile, naasupezi, mi Jehova naafuyozi Abrahama mwa lika kaufela.+  Abrahama abulelela mutangaa hae, yena yomuhulu ku ba ndu yahae, ili yanaazamaisa lika kamukana zanaaluwile,+ ali: “Hakubeye lizoho lahao mwatasaa silupi saka,  mi nika kukonkisa ka Jehova, yena Mulimu wa mahalimu ni Mulimu wa lifasi, kuli hauna kuungela mwanaka musali kwa bana babasizana ba Makanana, beniyahile mwahalaa bona.+  Kono uye kwa naha yahesu ni ku bahesu,+ uyo ngela mwanaka Isaka musali kwateñi.”  Kono mutanga ali ku yena: “Kucwañi haiba musali hatabeli kutaha ni na mwa naha ye? Kana fo niswanela kukutisa mwanaa hao kwa naha yene uzwile ku yona?”+  Cwale Abrahama ali ku yena: “Utokomele kuli hauisi mwanaka kwateñi.+  Jehova Mulimu wa mahalimu, yanaa nizwisize mwa ndu ya ndate ni mwa naha ya banabahesu,+ yena yanaabulezi ni na ni kukonka,+ ali: ‘Naha ye, nika ifa bana* bahao,’+ ki yena yakaluma lingeloi lahae lelika itangeta ku wena,+ mi luli ukayo ngela mwanaka musali kwateñi.+  Kono musali hasatabeli kutaha ni wena, fo ukalukuluha kwa buitamo bo. Kono usike waisa mwanaka kwateñi.”  Mutanga hautwa cwalo abeya lizoho lahae mwatasaa silupi sa Abrahama muñaa hae, mi akonka ku yena kuli ukaeza cwalo.+ 10  Cwale mutanga yo aanga likamele zelishumi kwa likamele za muñaa hae mi afunduka, alwezi lika zende za mifuta-futa zezwa ku muñaa hae. Kihaa ya kwa Mesopotamia, kwa muleneñi wa Nakori. 11  Abutisa likamele kwatuko a lisima la mezi, kwande a muleneñi. Neibata iba manzibwana, ka nako yeo basali nebazwelanga kwande kuyo ka mezi. 12  Cwale ali: “Jehova, Mulimu wa muñaaka Abrahama, shangwe haku nituse kukondisa mwa lizazi le, mi ubonise lilato lahao lelisa feli ku muñaaka Abrahama. 13  Ki na yo, niyemi kwa lisima la mezi, mi bana babasizana ba batu ba muleneñi bazwela kwande kuto ka mezi. 14  Haike kuezahale kuli kalibe yeni kali ku yena: ‘Hakusikeke nkwana yahao ninwe kwa mezi,’ mi yena anialabe, ali: ‘Hakunwe, mi nikanwisa ni likamele zahao,’ yena yo ibe yena musali yeu ketezi mutangaa hao Isaka; mi ka mukwa wo nikaziba kuli ubonisize lilato lahao lelisa feli ku muñaaka.” 15  Mutanga yo asika feza kale kubulela, Rebeka, mwanaa Betuele+ mwanaa Milika+ musalaa Nakori,+ muhulwanaa Abrahama, azwela kwande a muleneñi inzaalwezi nkwana yahae ya mezi fa liheta. 16  Cwale musizana yo neli yomunde hahulu, neli mwalyanjo; naasika lobala kale ni muuna. Ashetumukela kwa lisima mi ataza nkwana yahae ya mezi kihona amenuha. 17  Honafo mutanga amata kuyo mukatanyeza mi ali: “Nife kwa mezi mwa nkwana yahao ninwe.” 18  Yena ali: “Hakunwe, mulenaaka.” Mi kapili-pili ashetumunena nkwana yahae fa lizoho mi amunwisa. 19  Hafelize kumunwisa, ali: “Nikakela ni likamele zahao mezi kufitela likolwa.” 20  Kapili-pili aanga mezi anaali mwa nkwana yahae ni kuyo asela mwa sikungu mi aswalelela kukitima inze aka mezi mwa lisima, mi akela likamele zahae kaufela mezi. 21  Mwahalaa nako yeo kaufela, muuna yo naamulubukezi feela asabuleli sesiñwi kabakala kukomoka, inzaa nahana ka za haiba Jehova nasaakondisize musipili wahae kamba kutokwa. 22  Likamele hase lifelize kunwa mezi, muuna yo ashokomona lisale la gauda la fa ngo, la buima bobueza licika la shekele* iliñwi, ni maseka amabeli a gauda, a buima bobueza lishekele* zelishumi, alifa Rebeka, 23  mi ali ku yena: “Haku nitaluseze, u mwanaa mañi? Kana mwa ndu ya ndataho kunani sibaka molukona kuyo pumula busihu bo?” 24  Aalaba ali: “Ni mwanaa Betuele,+ yena mwanaa Milika, ili yo Milika naapepezi Nakori.”+ 25  Mi aekeza ali: “Lunani bucwañi ni lico zeñata za limunanu, mi hape lunani sibaka momukona kuyo pumula busihu bo.” 26  Muuna yo kihaa inama ni kuwiseza pata fafasi fapilaa Jehova 27  mi ali: “Jehova alumbekwe, yena Mulimu wa muñaaka Abrahama, kakuli hasika tuhela kubonisa lilato lahae lelisa feli ni busepahali bwahae ku muñaaka. Jehova unietelezi kwa ndu ya banabahabo muñaaka.” 28  Mi kalibe amata kuyo bulelela ba ndu ya mahe litaba zeo. 29  Cwale Rebeka naanani kaizelaa hae yabizwa Labani.+ Mi Labani amatela ku muuna yo yanaali kwande a muleneñi kwa lisima. 30  Hanaaboni lisale fa ngo ni maseka kwa mazoho a kaizelaa hae ni hanaautwile manzwi a Rebeka kaizelaa hae, yanaali: “Ze ki zona litaba zanibulelezi muuna yo,” Labani ayo kopana ni muuna yo, yanaasali kwande anzaayemi kwatuko a likamele kwa lisima. 31  Mi honafo ali: “Hakutahe wena yafuyozwi ki Jehova. Kiñi seuyemezi kwande kwanu? Nilukisize ndu ni sibaka sa likamele.” 32  Muuna yo hautwa cwalo, akena mwa ndu, mi yena* atamulula likamele mi alifa bucwañi ni lico zazona ni kufa muuna yo mezi a kutapa kwa mahutu hamoho ni baana bane bali ni yena. 33  Kono hayumbulwa lico, muuna yo ali: “Hanina kuca kufitela nimibulelela litaba zenizamaezi.” Mi Labani ali: “Bulela!” 34  Muuna yo kihaa li: “Na ni mutangaa Abrahama.+ 35  Mi Jehova ufuyozi hahulu muñaaka, mi umufumisize hahulu ka kumufa lingu ni likomu, silivera ni gauda, batanga babaana ni babasali, ni likamele ni limbongolo.+ 36  Mi Sara musalaa muñaaka hasaasupezi,+ apepela muñaaka mwana wamushimani, mi muñaaka ukafa mwanaa hae lika kamukana zaluwile.+ 37  Mi cwale muñaaka naanikonkisize, ali: ‘Usike waangela mwanaka musali kwa bana babasizana ba Makanana, bona bañi ba naha yeniyahile ku yona.+ 38  Usike waeza cwalo, kono uye kwa ndu ya ndate ni kwa lubasi lwahesu,+ mi uyo ngela mwanaka+ musali kwateñi.’ 39  Kono nali ku muñaaka: ‘Kucwañi haiba musali asatabeli kutaha ni na kwanu?’+ 40  Ali ku na: ‘Jehova, yena yenizamaile fapilaa hae,+ ukaluma lingeloi lahae+ kuli liye ni wena mi yena kaniti ukakondisa musipili wahao, mi wena uswanela kuungela mwanaka musali ku ba lubasi lwahesu ni ku ba ndu ya ndate.+ 41  Ukalukuluha kwa buitamo bouezize ku na haiba uya kwa lubasi lwahesu, mi cwale bona bahana kukufa musali. Fohe, ukabe ulukuluhile kwa buitamo bwahao.’+ 42  “Hanifitile fa lisima kacenu, nali: ‘Jehova, Mulimu wa muñaaka Abrahama, haiba wakondisa musipili waka, kuezahale cwana: 43  Haninze niyemi cwana fa lisima la mezi, hakuka taha kalibe+ kuto ka mezi, nikabulela kuli: “Haku ninwise kwa mezi mwa nkwana yahao,” 44  mi yena ukali ku na: “Hakunwe, mi nikakela ni likamele zahao.” Yena yo ibe yena musali yo Jehova aketezi mwanaa muñaaka.’+ 45  “Nisika feza kale kubulela mwa pilu yaka, nabona Rebeka ki yo wataha alwezi nkwana yahae fa liheta, mi ashetumukela kwa lisima ni kukala kuka mezi. Kiha senili ku yena: ‘Hakunife kwa mezi ninwe.’+ 46  Mi kapili-pili ashetumuna nkwana yahae kuzwa fa liheta mi ali: ‘Hakunwe,+ mi nikanwisa ni likamele zahao.’ Kiha seninwa, mi anwisa ni likamele. 47  Hasamulaho, namubuza nali: ‘U mwanaa mañi?’ Mi yena anialaba, ali: ‘Ni mwanaa Betuele, yena mwanaa Nakori, yanaa mupepezi Milika.’ Cwale namubeya lisale fa ngo ni kumutinisa maseka kwa mazoho.+ 48  Mi nakubama ni kuwiseza pata fafasi fapilaa Jehova mi nalumbeka Jehova, Mulimu wa muñaaka Abrahama,+ yanietelezi mwa nzila yelukile kuli nito nga mwana wamusizana, wa muhulwanaa muñaaka, kuli abe musalaa mwanaa muñaaka. 49  Cwale hamu nibulelele haiba nji mwalata kubonisa lilato lelisa feli ni busepahali ku muñaaka; mi hamusa lati kueza cwalo, munibulelele, ilikuli niyo batela kusili.”*+ 50  Mi cwale Labani ni Betuele baalaba, bali: “Taba ye izwa ku Jehova. Lupalelwa kulumela kamba kuhana.* 51  Rebeka ki yo fapilaa hao. Umuunge mi uye ni yena, abe musalaa mwanaa muñaa hao, kulikana ni mwabulelezi Jehova.” 52  Mutangaa Abrahama hautwa manzwi abona, honafo akubama fafasi fapilaa Jehova. 53  Mi mutanga akala kulongola libyana za silivera ni za gauda ni liapalo mi alifa Rebeka, mi afa muhulwanaa Rebeka ni mahe lika za butokwa. 54  Hamulaho wa fo, mutanga yo ni baana banaali ni bona, baca ni kunwa, mi balobala mo busihu bo. Hazuha kakusasana, ali: “Hamu nifundule nikutele ku muñaaka.” 55  Muhulwanaa Rebeka ni mahe bali: “Lumeleza musizana aine ni luna nihaiba feela mazazi alishumi. Kihona akaya.” 56  Kono yena ali ku bona: “Musike mwaniliyehisa, haubona Jehova ukondisize musipili waka. Hamu nifundule, nikutele ku muñaaka.” 57  Kiha bali: “Halubizeñi musizana luto ipuzeza yena.” 58  Babiza Rebeka, mi bato li ku yena: “Kana walata kuya ni muuna yo?” Aalaba, ali: “Eni, nalata kuya.” 59  Cwale bafundula Rebeka+ kaizelaa bona ni muleli*+ wahae ni mutangaa Abrahama ni batu bahae. 60  Mi bafuyola Rebeka, bali ku yena: “Wena kaizelaa luna, haike ube likiti zeeza likiti zemashumi-shumi,* mi bana* bahao bahape munyako* wa baba batoile.”+ 61  Cwale Rebeka ni likombwa zahae zabasizana bananuha, ni kupahama fa likamele, mi balatelela muuna yo. Mi mutanga yo aanga Rebeka ni kuya ni yena. 62  Cwale Isaka naazwa kwa neku la Beere-lakai-roi,+ kakuli naapila mwa naha ya Negebe.+ 63  Mi Isaka naasweli kutambala mwa naheñi ibato ba ka swalala kuli akengeyele.+ Hainula meeto, hamubone, nekutaha likamele! 64  Rebeka hainula meeto, abona Isaka, mi atuluka kapili-pili fa kamele. 65  Kihona abuza mutanga, ali: “Ki mañi muuna yani, yazamaya mwa naheñi kuto lukatanyeza?” Mi mutanga ali: “Ki muñaaka.” Mi Rebeka aanga lisila lahae la kwa toho ni kuikwahela lona. 66  Mi mutanga abulelela Isaka lika kaufela zanaaezize. 67  Hasamulaho, Isaka atisa Rebeka mwa tende ya Sara, yena mahe.+ Isaka aanga Rebeka cwalo kuli abe musalaa hae; mi amulata,+ mi Isaka aomba-ombiwa hamulaho wa lifu la mahe.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Mwendi ili kutalusa Labani.
Linzwi ka linzwi, “ilikuli nisikuluhele kwa lizoho la bulyo kamba la nzohoto.”
Kamba “Halukoni kubulela sesinde kamba sesimaswe ku wena.”
Fo kikuli, muleli yanaali sikombwa sahae ka nako yeo.
Kamba “ube mahe likiti zemashumi-shumi.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “mileneñi.”