Genese 26:1-35

  • Isaka ni Rebeka mwa Gerari (1-11)

    • Sepiso ya Mulimu ikutelwa kubulelwa ku Isaka (3-5)

  • Kulwanela masima (12-25)

  • Tumelelano ya Isaka ni Abimeleki (26-33)

  • Basali ba Isau bababeli ba Mahiti (34, 35)

26  Cwale nekunani lukupwe mwa naha, hamulaho wa lukupwe lwapili lwa mwa miteñi ya Abrahama,+ kuli mane Isaka aya ku Abimeleki mulena wa Mafilisita, mwa Gerari.  Mi Jehova aiponahaza ku yena, ali: “Usike washetumukela kwa Egepita. Uine mwa naha yeni kubonisa.  Uine sina muzwahule mwa naha ye,+ mi nikazwelapili kuba ni wena ni kukufuyola, kakuli wena ni bana* bahao nika mifa linaha ze kaufela,+ mi nikapeta buitamo bone niitamile ku Abrahama+ ndataho, hane niize:  ‘Nikaatisa bana* bahao sina linaleli za mahalimu;+ mi nikafa bana* bahao linaha ze kamukana;+ mi ka bana* bahao macaba kamukana a lifasi akaipumanela mbuyoti,’+  kakuli Abrahama naautwile linzwi laka mi naazwezipili kumamela zenitokwa, litaelo zaka, ni milao yaka.”+  Mi Isaka azwelapili kuina mwa Gerari.+  Baana ba mwa sibaka seo hane babuzanga za musalaa hae, naababulelelanga kuli: “Ki kaizelaaka.”+ Naasaba kubulela kuli: “Ki musalaaka,” kakuli naali: “Baana ba mwa sibaka se bakasuhana banibulaya kabakala Rebeka,” kakuli neli musali yabuheha.+  Hamulaho wa nako, Abimeleki mulena wa Mafilisita naatalima mwa lihaulo, mi abona Isaka habonisa lilato ku* Rebeka musalaa hae.+  Honafo Abimeleki abiza Isaka mi ali ku yena: “Luli yo ki musalaa hao! Kiñi hane uize: ‘Ki kaizelaaka’?” Isaka kihaa li ku yena: “Nenibulezi cwalo bakeñisa kusaba kuli nikabulaiwa kabakala hae.”+ 10  Kono Abimeleki azwelapili ali: “Ki sika mañi seuluezize?+ Mutu naakona kulobala ka bunolo ni musalaa hao, mi neuka lukenya mwa mulatu!”+ 11  Mi Abimeleki alaela batu kaufela, ali: “Mutu kaufela yakaswala muuna yo kamba musalaa hae, ukabulaiwa!” 12  Mi Isaka akala kucala peu mwa naha yeo, mi mwa silimo seo akutula lico zelikana ni peu yanaacezi haiminahanywa ha 100, kakuli Jehova naamufuyola.+ 13  Muuna yo afuma, mi azwelapili kukondisa zahae kufitela aba mufumi yomutuna. 14  Aluwa mitapi ya lingu ni mitapi ya likomu ni batanga babañata-ñata,+ mi Mafilisita bakala kumushwela muna. 15  Cwale Mafilisita baanga mubu mi bakwahela masima ao kaufela ane bayepile batanga ba ndatahe mwa mazazi a Abrahama.+ 16  Cwale Abimeleki abulelela Isaka, ali: “Zwa mwa sibaka saluna, kakuli seunani maata hahulu kulufita.” 17  Isaka kihaa zwa mwa sibaka seo mi ayo toma mafulo mwa musindi* wa Gerari+ mi akala kupila mwateñi. 18  Mi Isaka hape ayepulula masima anaakile ayepiwa mwa mazazi a Abrahama ndatahe, ili masima ane bakwahezi Mafilisita hamulaho wa lifu la Abrahama,+ mi Isaka aabiza ka mabizo anaaafile ndatahe.+ 19  Batanga ba Isaka hane basweli kuyepa mwa musindi* bafumana lisima la mezi akenile. 20  Mi balisana ba mwa Gerari bakala kukananisana ni balisana ba Isaka, bali: “Mezi a ki aluna!” Isaka kihaa beya lisima leo libizo la Eseki,* kakuli nebakananisani ni yena. 21  Bakalisa kuyepa lisima leliñwi, mi bakala kukananisana hape ka za lisima leo. Kihaa libeya libizo la Sitina.* 22  Hasamulaho, ashimbuluka mwa sibaka seo mi ayepa lisima leliñwi, kono nebasika likananela. Kiha saalibeya libizo la Rehoboto* mi ali: “Ki kabakala kuli Jehova cwale ulufile sibaka sesituna mi uluatiselize baikulu.”+ 23  Mi azwa mo ni kukambamela kwa Beere-sheba.+ 24  Jehova aiponahaza ku yena busihu bo, mi ali ku yena: “Ki na Mulimu wa Abrahama+ ndataho. Usike wasaba,+ kakuli niinzi ni wena, mi nika kufuyola ni kukuatiseza bana* kabakala Abrahama mutangaaka.”+ 25  Cwale ayaha aletare mwa sibaka seo mi abiza fa libizo la Jehova.+ Mi Isaka atoma tende yahae mwateñi,+ mi batanga bahae bayepa lisima mwateñi. 26  Hasamulaho, Abimeleki azwa kwa Gerari kutaha ku Isaka, ali hamoho ni Akuzati muelezi wahae, ni Pikoli muzamaisi wa mpi yahae.+ 27  Isaka kihaa li ku bona: “Muteziñi ku na, hailifo nemu nitoile mi nemu nilelekile mwa naha yamina?” 28  Baalaba, bali: “Luiponezi hande kuli Jehova uinzi ni wena.+ Kiha seluli: ‘Lueze buitamo mwahalaa luna ni wena, mi lueze tumelelano ni wena+ 29  ya kuli hauna kueza sesimaswe ku luna sina ni luna halusika kueza maswe, kakuli luezize feela zende ku wena ka kukufundula ka kozo. Cwale wena ufuyozwi ki Jehova.’” 30  Kihaa baezeza mukiti, mi baca ni kunwa. 31  Habusa bazuha ka mapakela mi bakonkisana.+ Hasamulaho Isaka abafundula, mi bazwa ku yena ka kozo. 32  Ka lona lizazi leo batanga ba Isaka bato muzibisa ka za lisima lene bayepile,+ bali: “Lufumani mezi!” 33  Kihaa biza lisima leo kuli Shiba. Ki lona libaka muleneñi haubizwa Beere-sheba+ kuto fita ni la kacenu le. 34  Isau hanaanani lilimo ze 40, anyala Juditi mwanaa Beeri wa Muhiti, mi hape anyala ni Basemati mwanaa Eloni wa Muhiti.+ 35  Bao nebautwisa hahulu butuku* Isaka ni Rebeka.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “hakumbata.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “mulapo.”
Lelitalusa “Likomano.”
Lelitalusa “Kutamiwa Taba ya Buhata.”
Lelitalusa “Libaka Zetuna.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “nebautwisa hahulu butuku pilu ya.”