Genese 35:1-29

  • Jakobo uzwisa milimu ya kusili (1-4)

  • Jakobo ukutela kwa Betele (5-15)

  • Kupepwa kwa Benjamine; lifu la Rahele (16-20)

  • Bana ba Isilaele babashimani ba 12 (21-26)

  • Lifu la Isaka (27-29)

35  Hasamulaho, Mulimu ali ku Jakobo: “Nanuha, uye kwa Betele+ mi uyo ina kwateñi, mi uyo yahela kwateñi Mulimu wa niti aletare, yena yanaaiponahalize ku wena hane umata kusaba Isau muhulwanaa hao.”+  Cwale Jakobo abulelela ba ndu yahae ni batu kaufela bane bali ni yena, ali: “Muzwise milimu ya kusili ye mwahalaa mina,+ mi muikenise ni kucinca liapalo zamina,  mi lunanuhe luye kwa Betele. Nikayo yahela Mulimu wa niti aletare kwateñi, yena yanaa nialabile ka lizazi la ñalelwa yaka ili yabile ni na koniile kaufela.”*+  Mi bafa Jakobo milimu kaufela ya kusili yene banani yona ni masale a kwa mazebe* abona, mi Jakobo alipumbeka* mwatasaa kota yetuna yeneli bukaufi ni Sikemi.  Hamulaho wa fo, bafunduka, mi sabo yezwa ku Mulimu yaswala mileneñi yene bapotolohile, kabakaleo, nebasika shenja bana ba Jakobo.  Kwa mafelelezo, Jakobo afita mwa Luzi+ mwa naha ya Kanana, fo kikuli mwa Betele, yena ni batu kaufela bane bali ni yena.  Mi ayaha aletare mwateñi mi abiza sibaka seo Eli-betele,* kakuli Mulimu wa niti naaiponahalize ku yena mwa sibaka seo hanaamata kusaba muhulwanaa hae.+  Hasamulaho, Debora+ muleli wa Rebeka, ashwa mi abulukiwa bukaufi ni Betele mwatasaa kota ya Oke. Mi abeya kota yeo libizo la Aloni-bakuti.*  Mulimu hape aiponahaza ku Jakobo hanaazwa kwa Padani-arami mi amufuyola. 10  Mulimu ali ku yena: “Libizo lahao ki wena Jakobo.+ Hausana kubizwa Jakobo, kono ukabizwa Isilaele.” Mi akala kumubiza Isilaele.+ 11  Hape Mulimu ali ku yena: “Ki na Mulimu Yamaata Kaufela.+ Upepe mi uate. Ku wena kukazwa macaba ni puteho ya macaba,+ mi malena bakasimuluha ku wena.*+ 12  Haili naha yenifile Abrahama ni Isaka, nika kufa yona, mi ni bana* bahao babaka pepwa mwamulaho wahao nika bafa naha yeo.”+ 13  Cwale Mulimu akambama kuzwa fa sibaka fanaambolela ni yena. 14  Mi Jakobo atoma licwe mwa sibaka mwanaambolezi ni yena, lona licwe la kupuzo, mi asela fateñi nubu yazenwiwa ni kusela fateñi oli.+ 15  Mi Jakobo azwelapili kubiza sibaka mwanaambolezi ni yena Mulimu kuli Betele.+ 16  Cwale bazwa mwa Betele. Mi hane kusasiyezi sibakanyana kuli bafite mwa Efrata, Rahele akala kupuluha, mi naautwa butuku bobutuna bwakupepa. 17  Kono hanaanze apuluha ka taata, mupepisi amubulelela, ali: “Usike wasaba, kakuli ukaba ni mwana wamushimani yomuñwi yo.”+ 18  Bupilo bwahae hane bunze bufela (kakuli nese ashwa), amubeya libizo la Beni-oni,* kono ndatahe yena amubiza Benjamine.*+ 19  Rahele kihaa shwa mi abulukiwa mwa nzila yeya kwa Efrata, fo kikuli, Betelehema.+ 20  Jakobo atoma licwe lelituna fa libita la Rahele; ki lona licwe leli fa libita la Rahele kuto fita ni la kacenu le. 21  Hamulaho wa fo, Isilaele afunduka mi ayo toma tende yahae kwabuse bwa tawala ya Edere. 22  Nako yeñwi, Isilaele hanaasa pila mwa naha yeo, Rubeni ayo lobala ni Biliha siendi sa ndatahe, mi Isilaele autwa taba yeo.+ Cwale Jakobo naanani bana babashimani ba 12. 23  Bana bane bapepilwe ki Lea neli Rubeni+ mweli wa Jakobo, ni Simioni, Livi, Juda, Isakare, ni Zabuloni. 24  Bana bane bapepilwe ki Rahele neli Josefa ni Benjamine. 25  Mi bana bane bapepilwe ki Biliha mutangaa Rahele, neli Dani ni Nafetali. 26  Mi bana bane bapepilwe ki Zilipa mutangaa Lea, neli Gadi ni Asere. Bao ki bona bana ba Jakobo babashimani, banaapepezwi ki basali bao mwa Padani-arami. 27  Kwa mafelelezo, Jakobo afita kwanaapilanga Isaka ndatahe kwa Mamare,+ mwa sibaka sa Kiriati-ariba, fo kikuli, Hebroni, mone bapilile bo Abrahama ni Isaka sina bazwahule.+ 28  Isaka naapilile lilimo ze 180.+ 29  Isaka afelelwa ki moya, ashwa mi abulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahabo,* hasaapilile nako yetelele ni hasaaikozi bupilo;* mi bana bahae bo Isau ni Jakobo bamubuluka.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwa nzila.”
Kamba “masikiyo.”
Kamba “alipata.”
Lelitalusa “Mulimu wa Betele.”
Lelitalusa “Kota ya Oke ya Sililo.”
Linzwi ka linzwi, “bakazwa mwa teka yahao.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Lelitalusa “Mwana wa Kwa Lizoho la Bulyo.”
Lelitalusa “Mwana wa Sililo Saka.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Linzwi ka linzwi, “hasaasupezi ni kuba ni mazazi atezi.”