Genese 32:1-32

  • Mangeloi akopana ni Jakobo (1, 2)

  • Jakobo uitukiseza kukopana ni Isau (3-23)

  • Jakobo umangana ni lingeloi (24-32)

    • Jakobo ufiwa libizo la Isilaele (28)

32  Cwale Jakobo azwelapili mwa musipili wahae, mi mangeloi a Mulimu akopana ni yena.  Asa abona feela, Jakobo ali: “A ki mafulo a mpi ya Mulimu!” Mi abeya sibaka seo libizo la Mahanaimi.*  Cwale Jakobo aluma linumwana kuitangeta kuya ku Isau muhulwanaa hae kwa naha ya Seiri,+ yona naha* ya Edomo,+  mi abalaela kuli: “Muyo bulelela mulenaaka Isau, muli: ‘Ki se sabulela mutangaa hao Jakobo, uli: “Nipilile* ni Labani ka nako yetelele kufitela cwale.+  Mi niluwile likomu, limbongolo, lingu, ni batanga babaana ni babasali,+ mi niluma liñusa le, kuzibisa mulenaaka, kuli nishemubwe ki wena.”’”  Hamulaho wa nako, linumwana zakutela ku Jakobo, mi zali ku yena: “Luizo kopana ni muhulwanaa hao Isau, mi cwale wataha kuto kukatanyeza, ali ni baana babaeza 400.”+  Mi Jakobo asaba hahulu mi aikalelwa.+ Kabakaleo, aalula batu bane bali ni yena, ni mitapi, ni likomu, ni likamele, ka likwata zepeli.  Ali: “Haiba Isau alwanisa sikwata silisiñwi, sesiñwi sikabanduka.”  Hamulaho wa fo, Jakobo ali: “Wena Mulimu wa bo ndate bo Abrahama ni Mulimu wa bo ndate bo Isaka, wena Jehova, yanibulelela kuli: ‘Kutela kwa naha yahenu ni kwa banabahenu, mi nika kueza hande,’+ 10  haniswanelwi ki lilato lahao lelisa feli ni busepahali boubonisize na mutangaa hao,+ kakuli hane nisilile Jordani, neninani feela mulamu, mi cwale nifetuhile likwata zepeli.+ 11  Nakulapela,+ unilamulele mwa lizoho la Isau muhulwanaaka, kakuli ni saba kuli akasuhana ato nilwanisa,+ ni kulwanisa banana ni bo maa bona. 12  Mi ubulezi kuli: ‘Kaniti luli nika kueza hande, mi nikaatisa bana* bahao sina mushabati wa liwate, osakonahali kubaliwa kabakala buñata bwaona.’”+ 13  Mi alobala mo busihu bo. Mi aanga ku zanaaluwile kuli afe Isau muhulwanaa hae mpo+ 14  naamufile lipuli zabasali ze 200 ni lipuli zabaana ze 20, lingu zabasali ze 200 ni lingu zabaana ze 20, 15  likamele ze 30 zeanyisa, litole ze 40 ni lipoho zelishumi, limbongolo zabasali ze 20 ni limbongolo zabaana zekolile zelishumi.+ 16  Alifa batanga bahae, mutapi omuñwi ni omuñwi, mi ali kwa batanga bahae: “Musile, muitangete, mi musiye sibaka mwahalaa mutapi omuñwi ni omuñwi.” 17  Mi alaela wapili, ali: “Haiba Isau muhulwanaaka akukatana mi akubuza kuli: ‘Muñaa hao ki mañi, mi uya kai, mi limunanu ze kwapilaa hao ze ki za mañi?’ 18  Uswanela kubulela kuli: ‘Ki za Jakobo mutangaa hao. Ki mpo yelumezwi ku mulenaaka, ku Isau,+ mi hakubone! ni yena wataha mwamulaho waluna.’” 19  Mi hape alaela wabubeli, wabulaalu, ni batu kaufela bane bali mwamulaho wa mitapi, ali: “Se ki sona semuswanela kubulela ku Isau hamu mukatana. 20  Mi hape muswanela kubulela kuli: ‘Ki yo mutangaa hao Jakobo wataha mwamulaho waluna.’” Kakuli naaipulelisize mwa pilu yahae, ali: ‘Haiba nimutabisa ka kutangeta mpo ku yena,+ hanika mubona hamulaho mwendi uka niamuhela hande.’ 21  Cwale batanga bahae baitangeta, basila ni mpo, kono yena alobala mwa sibaka mwanaatibelezi busihu bo. 22  Hasamulaho, bona busihu bo, azuha mi aanga basali bahae bababeli+ ni batanga bahae bababeli babasali ni bana bahae babashimani+ ba 11 mi asila fa mupao wa Jaboki.+ 23  Ka mukwa ocwalo abaanga mi abasilisa nukana,* mi asilisa ni lika kamukana zanaanani zona. 24  Kwa mafelelezo, Jakobo asiyala anosi. Mi muuna yomuñwi akala kumangana ni yena kuisa hakupatalala.+ 25  Muuna yo haboni kuli upalezwi kubita Jakobo, amuswala mwa malukuluhelo a noka yahae; mi malukuluhelo a noka ya Jakobo asikuka hanzaa mangana ni yena.+ 26  Hamulaho wa fo, muuna yo ali: “Nituhele niye, kakuli sekupatalala.” Yena amualaba, ali: “Hanina kukutuhela kuli uye konji hauka nifuyola.”+ 27  Cwale amubuza, ali: “Libizo lahao ki wena mañi?” Mi amualaba, ali: “Ki na Jakobo.” 28  Mi ali: “Libizo lahao haisali Jakobo, ki wena Isilaele,*+ kakuli umangani ni Mulimu+ ni batu mi kwa mafelelezo utuzi.” 29  Mi Jakobo amubuza, ali: “Nakupa, nibulelele libizo lahao.” Kono yena ali: “Unibuzezañi libizo laka?”+ Kiha saamufuyola mwa sibaka seo. 30  Kabakaleo Jakobo abeya sibaka seo libizo la Peniele,*+ kakuli naaize: “Niboni Mulimu pata ka pata kono bupilo* bwaka bubukelelizwe.”+ 31  Mi lizazi lamupazulela hamano zwa mwa Penuele,* kono naacuñuta bakeñisa noka yahae.+ 32  Ki lona libaka bana ba Isilaele habasa cangi musifa wa silupi, o fa malukuluhelo a noka, kuto fita ni la kacenu le, kakuli muuna yo naasweli Jakobo mwa malukuluhelo a noka yahae kwa musifa wa silupi.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mafulo Amabeli.”
Linzwi ka linzwi, “simu.”
Kamba “Nipilile sina muzwahule.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “musindi; mulapo.”
Lelitalusa “Yalwana (Yatundamena) ni Mulimu” kamba “Mulimu Walwana.”
Lelitalusa “Pata ya Mulimu.”
Kamba “moyo.”
Kamba “Peniele.”