Genese 34:1-31

  • Dina uswalwa likalala (1-12)

  • Bana ba Jakobo baeza ka bupumi (13-31)

34  Cwale Dina mwanaa Jakobo, yanaa mupepezi Lea,+ naayanga kuyo potela* basizana ba mwa naha yeo.+  Sikemi mwanaa Hamori wa Muhivi,+ nduna wa naha, haamubona, amuunga mi ayo muswala likalala.  Mi akumalela Dina mwanaa Jakobo, mi alata kalibe yo mi abulela ni yena ka kalembeshwa kuli amulate.*  Kwa mafelelezo Sikemi abulelela Hamori+ ndatahe, ali: “Uniingele kalibe yo kuli abe musalaaka.”  Jakobo hanaautwile kuli Sikemi usilafalize Dina mwanaa hae, bana bahae babashimani nebali mwa naheñi ni mutapi wahae. Jakobo kihaa ikuzeza kufitela bakuta.  Hasamulaho, Hamori ndatahe Sikemi, aya kuyo ambola ni Jakobo.  Kono bana ba Jakobo bautwa ka za teñi mi honafo bakuta kuzwa mwa naheñi. Nebasika ikutwa hande mi nebahalifile maswe kakuli Sikemi naashubuzi Isilaele ka kulobala ni mwanaa Jakobo wamusizana,+ ili nto yesaswaneli kueziwa.+  Hamori abulela ni bona, ali: “Mwanaka Sikemi ulakaza hahulu mwanaa mina wamusizana. Shangwe, hamumufe yena kuli abe musalaa hae,  mi lunyalelane. Mulufe bana bamina babasizana, mi muikungele bana baluna babasizana.+ 10  Mwakona kuina ni luna, mi naha yaluna kaufela i fapilaa mina. Muine mwateñi mi mueze lipisinisi mwateñi mi muyahe mwateñi.” 11  Mi Sikemi abulelela ndatahe Dina ni likaizeli zahae, ali: “Haike nishemubwe mwa meeto amina, mi nika mifa nto kaufela yemuka nikupa. 12  Mwakona kunituliseza hahulu malobolo ni mpo.+ Niitukiselize kumifa semuka nibulelela kaufela. Munife feela kalibe kuli abe musalaaka.” 13  Mi bana ba Jakobo baalaba Sikemi ni Hamori ndatahe ka bupumi kakuli Sikemi naasilafalize Dina kaizelaa bona. 14  Bali ku bona: “Halukoni kueza nto yecwalo, halukoni kufa kaizelaa luna ku muuna yasika kena mwa mupato,*+ kakuli kueza cwalo ki kuishubula. 15  Lukona feela kulumela haiba mueza cwana: haiba muba inge luna ka kukenya baana kaufela babali ku mina mwa mupato.+ 16  Fohe, luka mifa bana baluna babasizana, mi lukaikungela bana bamina babasizana, mi lukaina ni mina, lube sicaba silisiñwi. 17  Kono hamusa lumeli kukena mwa mupato, lukaanga mwanaa luna wamusizana ni kuikela.” 18  Manzwi abona atabisa Hamori+ ni Sikemi, mwanaa Hamori.+ 19  Mutangana naasika liyeha kueza sene bakupile,+ kakuli naatabezi hahulu mwanaa Jakobo wamusizana, mi Sikemi neli yena yanaakutekeha hahulu mwahalaa ba ndu ya ndatahe kaufela. 20  Hamori ni Sikemi mwanaa hae kiha baya kwa munyako wa muleneñi mi bayo bulelela batu ba mwa muleneñi wabona,+ bali: 21  “Batu ba, batabela kupila ka kozo ni luna. Hamu balumelele baine mwa naha, baeze lipisinisi mwateñi, kakuli naha ki yetuna, bakona kuina mwateñi ni bona. Lwakona kuinyalela bana babona babasizana, mi lwakona kubafa bana baluna babasizana.+ 22  Kono batu ba, bakalumela feela kuina ni luna kuli lube sicaba silisiñwi ni bona haiba lueza nto iliñwi ye: muuna kaufela mwahalaa luna akenywe mwa mupato sina bona habakenyizwe mwa mupato.+ 23  Mi maluwo abona, sifumu sabona, ni limunanu zabona kaufela kikuli lisike zaba zaluna? Cwale halulumeleñi kuli bapile ni luna.” 24  Kaufela bane bakopanezi kwa munyako wa muleneñi bautwa Hamori ni Sikemi mwanaa hae, mi baana kaufela bakena mwa mupato, ili kaufela bane bakopanezi kwa munyako wa muleneñi. 25  Kono ka lizazi labulaalu, hane basautwa butuku, bana bababeli ba Jakobo, Simioni ni Livi, likaizeli za Dina,+ baanga mikwale yabona mi baliba mwa muleneñi wa batu bane basika lemuha sesiñwi mi babulaya baana kaufela.+ 26  Babulaya Hamori ni Sikemi mwanaa hae ka mukwale, kihona baanga Dina mwa ndu ya Sikemi mi baikela. 27  Bana babañwi ba Jakobo bataha kwa baana bababulailwe mi baikungela lika mwa muleneñi kakuli Sikemi naasilafalize kaizelaa bona.+ 28  Baanga mitapi yabona ya lingu ni ya likomu, ni limbongolo, ni lika kaufela zeneli mwa muleneñi ni kwande aona. 29  Hape baanga maluwo abona kaufela, bahapa bana babona babanyinyani ni basali babona, mi baikungela lika kamukana zeneli mwa mandu. 30  Jakobo haboni cwalo ali ku Simioni ni ku Livi+ “Munitahiselize butata bobutuna* ka kunieza nto yenunka maswe kwa batu babayahile mwa naha, kwa Makanana ni Maperizi. Ninani batu babanyinyani, mi luli bakakopana hamoho kuto nilwanisa mi nikayundiswa, na ni ba ndu yaka.” 31  Kono bali: “Kana kaizelaa luna waswanela kueziwa sina lihule?”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuyo bona.”
Linzwi ka linzwi, “abulela kwa pilu ya kalibe.”
Linzwi ka linzwi, “yanani litalo lelikwahela toho ya buuna.”
Kamba “bumai bobutuna.”