Genese 39:1-23

  • Josefa mwa ndu ya Potifaro (1-6)

  • Josefa uhana kufosa ni musalaa Potifaro (7-20)

  • Josefa mwa tolongo (21-23)

39  Cwale Josefa naashetumukiselizwe kwa Egepita,+ mi Muegepita yabizwa Potifaro,+ yena nduna wa kwa lapa la Faro ili yomuhulu wa balibeleli, amuleka kwa Maishimaele+ bane bamushetumukiselize kwateñi.  Kono Jehova naali ni Josefa.+ Kabakaleo, Josefa naakondisa zahae mi afiwa kuokamela ze mwa ndu ya muñaa hae wa Muegepita.  Mi muñaa hae abona kuli Jehova naali ni yena, ni kuli Jehova naamukondiseza lika kaufela zanaaeza.  Josefa naashemubiwa ki Potifaro, mi aba sikombwa sahae. Kabakaleo amuketa kuli aokamele ndu yahae, mi amufa kuzamaisa lika kamukana zanaaluwile.  Kuzwa fanaa muketezi kuokamela ndu yahae ni kuzamaisa lika kamukana zanaaluwile, Jehova azwelapili kufuyola ndu ya Muegepita yo kabakala Josefa, mi Jehova afuyola lika kaufela zanaanani zona mwa ndu ni kwande.+  Abeya lika zahae kaufela mwa pabalelo ya Josefa, mi naasaisi muhupulo kwa nto ifi kamba ifi kwandaa lico zanaaca. Mi Josefa ahula kuba muuna yatomile hande ni yabuheha.  Cwale hamulaho wa zeo, musalaa muñaa hae atalima Josefa mi ali ku yena: “Lobala ni na.”  Kono ahana mi ali ku musalaa muñaa hae: “Bona, muñaaka hazibi sesili ni na mwa ndu, mi lika kamukana zanani zona ulibeile mwa pabalelo yaka.  Hakuna yomutuna mwa ndu mo kunifita, mi haasika nihanisa sesiñwi konji wena, kakuli u musalaa hae. Cwale nikona kueza cwañi bumaswe bobutuna cwalo, nifoseze Mulimu?”+ 10  Ka mukwa ocwalo, naabulelelanga Josefa zazi ni zazi, kono yena naasika lumela kulobala ni yena kamba kuina ni yena. 11  Kono ka zazi leliñwi hanaakeni mwa ndu kuyo eza musebezi wahae, nekusina batanga ba mwa ndu bane bali mwateñi. 12  Kihaa muswala kwa siapalo mi ali: “Lobala ni na!” Kono yena asiya siapalo sahae mwa lizoho lahae ni kumatela kwande. 13  Asabona feela kuli usiile siapalo sahae mwa lizoho lahae mi umatezi kwande, 14  akala kuhuweleza kwa baana ba mwa ndu yahae mi ali ku bona: “Hamubone! Ulutiselize muuna yo wa Muheberu kuto lufetula nto yesehiwa. Naatile ku na kuli ato lobala ni na, kono nakala kuhuwa ka linzwi lelituna. 15  Mi hasaautwile kuli nitumusa kwa linzwi laka kuhuwa, asiya siapalo sahae kwatuko aka ni kumatela kwande.” 16  Hamulaho wa fo, abeya siapalo sa Josefa kwatuko ahae kufitela muñaa hae ataha kwa ndu. 17  Mi amubulelela taba yeswana ye, ali: “Mutanga wa Muheberu yeulutiselize naatile ku na kuli ato nifetula nto yesehiwa. 18  Kono nisatumusa feela linzwi laka kukala kuhuwa, asiya siapalo sahae kwatuko aka ni kumatela kwande.” 19  Muñaa hae asautwa feela manzwi anaabulela musalaa hae a kuli: “Ze ki zona zaezize mutangaa hao ku na,” buhali bwahae bwatuka. 20  Mi mulenaa Josefa amuunga ni kuyo mukenya mwa tolongo, mona mone kubulukelwa mapantiti ba mulena, mi azwelapili cwalo mwa tolongo.+ 21  Kono Jehova azwelapili kuba ni Josefa mi amubonisa lilato lelisa feli ni kumufumanisa sishemo ku mupolisa wa tolongo.+ 22  Mi mupolisa wa tolongo abeya Josefa fa buzamaisi bwa mapantiti kaufela bane bali mwa tolongo, mi zene baeza mwateñi kaufela, ki yena yanaa balaela kuli balieze.+ 23  Mupolisa wa tolongo naasaikalelwi nto niyekana yeneli mwa pabalelo ya Josefa, kakuli Jehova naali ni Josefa mi Jehova naamukondiseza lika kaufela zanaaeza.+

Litaluso ze kwatasi