Genese 3:1-24

  • Simuluho ya sibi sa batu (1-13)

    • Buhata bwapili (4, 5)

  • Katulo ya Jehova kwa bakwenuheli (14-24)

    • Bupolofita bwa kutaha kwa mwanaa musali (15)

    • Kulelekwa mwa Edeni (23, 24)

3  Cwale noha+ neli yona yeneinani hahulu maseme* kwa lifolofolo kaufela za mwa naheñi zanaabupile Jehova Mulimu. Kiha ili ku musali: “Kana luli Mulimu naaize musike mwaca kwa likota kaufela za mwa simu?”+  Musali kihaa li ku noha: “Lwakona kuca kwa muselo wa likota za mwa simu.+  Kono Mulimu ubulezi cwana ka za muselo wa kota yefahalaa simu,+ uize: ‘Musike mwaca kwateñi, mi musike mwaiswala; hamukaeza cwalo, mukashwa.’”  Noha kiha ili ku musali: “Kushwa, hamuna kushwa.+  Kakuli Mulimu waziba kuli fa lizazi lemuka ca kwateñi, meeto amina akatona mi mukaba sina Mulimu, muzibe bunde ni bumaswe.”+  Ka mukwa ocwalo, musali abona kuli kota yeo neli yende haiciwa ni kuli neilakazeha mwa meeto, ki cwalo, kota yeo neikateleha haitalimwa. Mi cwale akoyola muselo kwa kota ni kuuca.+ Hasamulaho, afa kwateñi muunaa hae ka nako yanaali ni yena, mi ni yena aca.+  Cwale meeto abona bababeli atona, mi balemuha kuli nebali mapunu. Kiha baluka matali a kota ya feiga mi baikezeza mabindo akutina.+  Hasamulaho, bautwa linzwi la Jehova Mulimu hanaazamaya mwa simu ka nako yene kufuka kamoya, mi muuna ni musalaa hae baipata mwa likota za mwa simu kuli basike babonwa ki Jehova Mulimu.  Mi Jehova Mulimu naasweli kubiza muuna inze ali: “Uinzi kai?” 10  Kwa nalulelule, muuna ali: “Niutwile linzwi lahao hanenili mwa simu, kono nenisaba kakuli nenili mapunu, mi seniipata.” 11  Mulimu kihaa li: “Ki mañi yanaa kubulelezi kuli neuli mapunu?+ Kana ucile kwa kota yene nikulaezi kuli usike waca kwateñi?”+ 12  Muuna ali: “Musali yene unifile kuli aine ni na ki yena yanifile muselo wa kota, mi senica.” 13  Jehova Mulimu kihaa li ku musali: “Kiñi seuezize?” Musali aalaba, ali: “Noha nei nipumile, mi senica.”+ 14  Jehova Mulimu kihaa li ku noha+ “Kakuli uezize nto ye, ukutilwe mwahalaa limunanu kaufela ni mwahalaa lifolofolo kaufela za mwa naheñi. Ukazamaya ka mba, mi ukaca liluli mwa mazazi a bupilo bwahao kamukana. 15  Mi nikabeya sitoyo+ mwahalaa hao+ ni musali+ ni mwahalaa mwanaa* hao+ ni mwanaa* musali.+ Mwana yo ukapyata* toho yahao,+ mi wena uka muluma* kwa lisito.”+ 16  Mulimu ali ku musali: “Nikaekeza hahulu kwa butuku bwa kuitwala kwahao; ukautwa butuku hauka pepa bana, mi ukalakaza hahulu kuba ni muunaa hao, mi uka kubusa.” 17  Mi Mulimu ali ku Adama:* “Kakuli uutwile linzwi la musalaa hao mi ucile kwa kota yene nikulaezi+ kuli: ‘Usike waca kwateñi,’ mubu ukutilwe kabakala hao.+ Ukaca sesibeiwa ku ona ka manyando mwa bupilo bwahao kaufela.+ 18  Mubu uka kumeliseza miutwa ni liseto, mi uce limela za naha. 19  Ukafufulelwa ni kusebeza ka taata kuli uce sico* kufitela ukutela mwa mubu, kakuli ki mona mone uzwisizwe.+ Kakuli uliluli mi ukakutela kwa liluli.”+ 20  Hasamulaho, Adama abeya musalaa hae libizo la Eva,* kakuli ki yena yanaakaba mahe batu kaufela babapila.+ 21  Mi Jehova Mulimu aezeza Adama ni musalaa hae liapalo zetelele za matalo, kuli abaapese zona.+ 22  Jehova Mulimu kihaa li: “Mutu ki kale aba sina yomuñwi waluna bakeñisa kuli saaziba bunde ni bumaswe.+ Cwale kuli asike aisa lizoho lahae kuli akoyole muselo hape ni kwa kota ya bupilo+ mi ace ni kupila kuya kuile,*—” 23  Kabakaleo Jehova Mulimu amuleleka mwa simu ya Edeni+ kuli ayo lima mubu wanaazwisizwe ku ona.+ 24  Mulimu aleleka mutu cwalo, mi kwa upa wa simu ya Edeni abeya kwateñi likerubimi+ ni mukwale otuka one uswalelezi kupikuluha, ili kukantela nzila yeya kwa kota ya bupilo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yenetalifile hahulu.”
Kamba “uka muholofaza; uka mupyata.”
Kamba “ukaholofaza; ukanata.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Lelitalusa “Mutu wa fa Lifasi; Batu.”
Kamba “sinkwa.”
Lelitalusa “Yapila.”
Kamba “kamita ni mita.”