Genese 40:1-23

  • Josefa utalusa litolo za mapantiti (1-19)

    • ‘Litaluso za litolo ki za Mulimu’ (8)

  • Mukiti wa lizazi la kupepwa kwa Faro (20-23)

40  Zeo halifelile, nduna wa balwali ba likomoki+ wa mulena wa Egepita ni nduna wa baapei, bafoseza mulenaa bona, yena mulena wa Egepita.  Cwale Faro anyemela manduna bahae bababeli, ili nduna wa balwali ba likomoki ni nduna wa baapei,+  mi abakenya mwa tolongo ya mwa ndu ya nduna wa balibeleli,+ mwa sibaka mwanaatamezwi Josefa.+  Cwale nduna wa balibeleli abulelela Josefa kuli abe ni bona ni kubababalela,+ mi baina mwa tolongo ka nakonyana.*  Mulwali wa komoki ni muapei wa mulena wa Egepita, bane bakwalezwi mwa tolongo, balola tolo yomuñwi ni yomuñwi mwa busihu bulibuñwi, mi tolo yeñwi ni yeñwi neinani taluso yayona.  Habusa kakusasana, Josefa hanaatile kone bainzi abona kuli nebabonahala kuswaba.  Kihaa buza manduna bao ba Faro bane batamilwe hamoho ni yena mwa ndu ya muñaa hae, ali: “Ki kabakalañi lipata zamina halibonahala kuswaba kacenu?”  Bamualaba, bali: “Lulolile litolo mwa bubeli bwaluna, kono haluna mutalusi mo.” Josefa ali ku bona: “Kikuli litaluso za litolo haki za Mulimu?+ Hamu nibulelele litolo zamina.”  Cwale nduna wa balwali ba likomoki abulelela Josefa tolo yahae, ali: “Mwa tolo yaka, neniboni kota ya veine fapilaa ka. 10  Mi kota ya veine yeo neinani mitai yemilaalu, mi hane kumela mitai yemiñwi, kota yeo yatubula lipalisa mi likoyowela zayona za veine zabuzwa. 11  Mi mwa lizoho laka nenisweli komoki ya Faro, mi naanga veine ni kuihamulela mwa komoki ya Faro. Hamulaho wa fo, natambeka Faro komoki mwa lizoho lahae.” 12  Cwale Josefa ali ku yena: “Taluso yayona ki ye: Mitai yemilaalu ki mazazi amalaalu. 13  Mazazi amalaalu kuzwa cwale, Faro uka kulukulula,* akukutiseze situlo sahao,+ mi ukatambeka Faro komoki mwa lizoho lahae sina mone uezezanga sapili hane uli mulwali wa komoki yahae.+ 14  Kono ite unihupule zahao halika kuzamaela hande. Nakupa, unibonise lilato lelisa feli mi unizibahaze ku Faro, ilikuli nizwe mwa sibaka se. 15  Mane neniuzwizwe kwa naha ya Maheberu,+ mi hakuna seniezize kwanu sebaswanela kunikenyeza mwa tolongo.”*+ 16  Nduna wa baapei haboni kuli Josefa ufile taluso yende, ni yena ali ku Josefa: “Ni na nenilolile, mi mwa tolo yaka nekunani lizuma zetaalu za sinkwa sesisweu fa toho yaka, 17  mi mwa sizuma sa fahalimu, nekunani lico za Faro za mifuta-futa zenebesizwe, mi nekunani linyunywani zeneca lico zeo mwa sizuma sene sili fa toho yaka.” 18  Cwale Josefa aalaba, ali: “Taluso yayona ki ye: Lizuma zetaalu ki mazazi amalaalu. 19  Mazazi amalaalu kuzwa cwale, Faro uka kupuma toho* mi uka kupaheka fa kota, mi linyunywani likaca nama yahao.”+ 20  Cwale lizazi labulaalu neli lona lizazi la kupepwa kwa Faro,+ mi aezeza batanga bahae kaufela mukiti mi alukulula* nduna wa balwali ba likomoki ni nduna wa baapei, batanga bahae inze babona. 21  Mi akutiseza nduna wa balwali ba likomoki fa situlo sahae sa bulwali bwa likomoki, mi yena azwelapili kutambeka Faro komoki. 22  Kono apaheka nduna wa baapei, kulikana ni taluso yanaabafile Josefa.+ 23  Kono nduna wa balwali ba likomoki naasika hupula Josefa; naamulibalanga.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mazazinyana.”
Linzwi ka linzwi, “ukainula toho yahao.”
Linzwi ka linzwi, “lisima; musima.”
Linzwi ka linzwi, “ukananulela toho yahao mwahalimu, kuizwisa ku wena.”
Linzwi ka linzwi, “ananulela mwahalimu toho ya.”