Genese 21:1-34

  • Kupepwa kwa Isaka (1-7)

  • Ishimaele usheununa Isaka (8, 9)

  • Hagare ni Ishimaele bafundulwa (10-21)

  • Tumelelano ya Abrahama ni Abimeleki (22-34)

21  Jehova ahupula Sara sina mwanaabulelezi, mi Jehova aezeza Sara sanaasepisize.+  Sara kihaa itwala+ mi apepela Abrahama mwana wamushimani mwa busupali bwa Abrahama, ka nako yetomilwe yanaa musepisize Mulimu.+  Abrahama abeya mwanaa hae yanaasazo mupepela Sara libizo la Isaka.+  Mi Abrahama akenya mwanaa hae Isaka mwa mupato hanaali wa mazazi a 8, kulikana ni mwanaa mulaelezi Mulimu.+  Abrahama naali wa lilimo ze 100 Isaka mwanaa hae hapepwa.  Cwale Sara ali: “Mulimu unitiselize liseho; mutu kaufela yakautwa za teñi ukaseha ni na.”*  Mi aekeza, ali: “Ki mañi yanaakona kubulelela Abrahama kuli: ‘Sara kaniti ukaanyisa bana’? Kono ki na yo nimupepezi mwana wamushimani mwa busupali bwahae.”  Cwale mwana ahula mi akwiswa, mi Abrahama aeza mukiti omutuna fa lizazi lakwiswa Isaka.  Kono Sara naalemuhanga kuli mwanaa Hagare+ wa Muegepita, ili yo Hagare naapepezi Abrahama, naanze asheununa Isaka.+ 10  Kihaa li ku Abrahama: “Leleka mutanga yo wamusali ni mwanaa hae, kakuli mwanaa mutanga yo haana kuyola saanda hamoho ni mwanaka Isaka!”+ 11  Kono zanaabulezi Sara ka za mwanaa Abrahama zafilikanya hahulu Abrahama.+ 12  Mulimu kihaa li ku Abrahama: “Usike wafilikana kabakala zakubulelela Sara ka za mushimani ni mutangaa hao wamusali. Uutwe zakubulelela,* kakuli yakabizwa mwanaa* hao ukataha ka Isaka.+ 13  Haili mwanaa mutangaa hao,+ ni yena nika mueza sicaba,+ kakuli ki mwanaa* hao.” 14  Cwale Abrahama azuha ka mapakela mi aanga sinkwa ni mukotana wa mezi wa litalo mi alifa Hagare. Amulwesa zona fa liheta kihona amufundula hamoho ni mushimani.+ Hagare kihaa funduka mi ayambaela mwa lihalaupa la sibaka sa Beere-sheba.+ 15  Kwa mafelelezo, mezi afela mwa mukotana wa litalo, mi Hagare akasheza mushimani mwatasaa sicacani. 16  Kihona azamaya sibaka sesibato likana ni folikona kufita lisho halikunupwa mi ayo ikinela anosi, kakuli naaize: “Hanilati kubona kwakashwela mushimani.” Kihaa ina cwalo kwahulenyana mi akala kulila ka linzwi lelituna. 17  Mi Mulimu autwa linzwi la mushimani,+ mi lingeloi la Mulimu labiza Hagare kuzwelela kwa mahalimu, lali+ “Ukatazwa kiñi, Hagare? Usike wasaba, kakuli Mulimu uutwile linzwi la mushimani kuzwa kwani kwainzi. 18  Yema, unanule mushimani mi umuswale ka lizoho lahao, kakuli nika mueza sicaba sesituna.”+ 19  Cwale Mulimu amuapula fa meeto, mi Hagare abona lisima la mezi, mi aya, ayo taza mukotana ka mezi, mi anwisa mushimani. 20  Mi Mulimu naali ni mushimani+ hanaanze ahula. Mushimani apila mwa lihalaupa mi aba muzumi yazuma ka buta. 21  Ayaha mwa lihalaupa la Parani,+ mi mahe amuungela musali kwa naha ya Egepita. 22  Ka nako yeo Abimeleki hamoho ni Pikoli muzamaisi wa mpi yahae bali ku Abrahama: “Mulimu uinzi ni wena ku zeueza kaufela.+ 23  Cwalehe ukonke ka Mulimu kuli hauna kunipuma, na ni bana baka ni baikulyange, ni kuli sina hani kubonisize lilato lelisa feli, ni wena uka nibonisa lilato leliswana, na hamoho ni naha moupilile.”+ 24  Abrahama ali: “Nikonka cwalo.” 25  Kono Abrahama abilaela ku Abimeleki ka za lisima la mezi lene baangile batanga ba Abimeleki ka mifilifili.+ 26  Abimeleki aalaba, ali: “Hanizibi yaezize cwalo; neusika nibulelela zateñi, mi hanisika utwa sesiñwi ka za teñi konji kacenu.” 27  Abrahama hautwa cwalo, aanga lingu ni likomu mi alifa Abimeleki, mi sibeli sabona baeza tumelelano. 28  Abrahama hanaaketile lingunyana zabasali ze 7 mwa mutapi ni kulibeya kwatuko, 29  Abimeleki ali ku Abrahama: “Ki kabakalañi hauketile lingunyana zabasali ze 7 ze ni kulibeya kwatuko?” 30  Abrahama kihaa li: “Uswanela kuamuhela lingunyana zabasali ze 7 ze, zezwa mwa lizoho laka, kuli ibe bupaki bwa kuli ki na yayepile lisima le.” 31  Ki lona libaka hanaabeile sibaka seo libizo la Beere-sheba,*+ kakuli sibeli sabona nebaezize buitamo mwa sibaka seo. 32  Baeza cwalo tumelelano+ mwa Beere-sheba, mi hasamulaho Abimeleki hamoho ni Pikoli muzamaisi wa mpi yahae, bafunduka hamoho ni kukutela kwa naha ya Mafilisita.+ 33  Hamulaho wa fo, Abrahama acala kota ya tamarisike mwa Beere-sheba, mi mwateñi abiza fa libizo la Jehova,+ Mulimu wa kamita.+ 34  Mi Abrahama aina* mwa naha ya Mafilisita ka nako yetelele.*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “uka niseha.”
Linzwi ka linzwi, “linzwi lahae.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Mwendi lelitalusa “Lisima la Buitamo; Lisima la ze 7.”
Kamba “apila sina muzwahule.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi amañata.”