Genese 20:1-18

  • Sara ulukululwa mwa mazoho a Abimeleki (1-18)

20  Cwale Abrahama atutiseza mafulo ahae+ kwa naha ya Negebe mi akala kupila mwahalaa Kadeshi+ ni Shuri.+ Hanaapila* mwa Gerari,+  Abrahama akutela kubulela ka za Sara musalaa hae, ali: “Yo ki kaizelaaka.”+ Cwale Abimeleki mulena wa Gerari aluma batu kuyo tisa Sara mi amuunga.+  Hasamulaho, Mulimu ataha ku Abimeleki mwa tolo busihu mi ali ku yena: “Bona, uswana feela sina mutu yashwile kabakala musali yoikungezi,+ kakuli unyezwi mi ki musalaa mutu.”+  Kono Abimeleki naasika sutelela ku yena.* Kihaa li: “Jehova, kikuli ukabulaya sicaba sesisina mulatu* luli?  Hanili muuna yo naaize ku na: ‘Yo ki kaizelaaka,’ mi ni yena musali naaize: ‘Yo ki kaizelaaka’? Niezize cwalo ka pilu yesepahala ni ka mazoho asina mulatu.”  Mulimu wa niti kihaa li ku yena mwa tolo: “Naziba kuli uezize cwalo ka pilu yesepahala, kihona hani kutibezi kuli usike wanifoseza. Ki lona libaka hanisika kulumeleza kumuswala.  Cwale kutisa musalaa mutu, kakuli muunaa hae ki mupolofita,+ mi uka kukupela,+ mi ukazwelapili kupila. Kono haiba usa mukutisi, uzibe kuli ukashwa luli, wena ni batu bahao kamukana.”  Abimeleki azuha ka mapakela, abiza batanga bahae kaufela, mi ababulelela litaba zeo kamukana, mi basaba maswe.  Abimeleki kihaa biza Abrahama mi ali ku yena: “Kiñi zeuezize ku luna? Kanti seni kufoselize ki sika mañi kuli utiseze na ni mubuso waka sibi sesituna cwana? Seuezize ku na hasisika luka.” 10  Mi Abimeleki azwelapili kubuza Abrahama, ali: “Neulelileñi hane ueza taba ye?”+ 11  Abrahama ali: “Kakuli neniipulelezi mwa pilu yaka kuli: ‘Kaniti hakuna sabo ya kusaba Mulimu mwa sibaka se, mi baka nibulaya kabakala musalaaka.’+ 12  Mi mane, ki kaizelaaka luli, mwanaa bo ndate, kono halupepwi hamoho ku bo ma, mi seni munyala, aba musalaaka.+ 13  Cwale Mulimu hanaa nizwisize mwa ndu ya bo ndate ni kuniyambaelisa,+ nali ku Sara: ‘Unibonise lilato lahao lelisa feli, ka nzila ye: Koluya kaufela, ubulelange kuli: “Yo ki kaizelaaka.”’”+ 14  Cwale Abimeleki afa Abrahama lingu, likomu, ni batanga babaana ni babasali, mi amukutiseza Sara musalaa hae. 15  Abimeleki hape ali: “Bona, naha yaka ki ye. Uikahele koulata kaufela.” 16  Mi ali ku Sara: “Bona, nifa kaizelaa hao+ lishekele za silivera ze 1,000. Ki sisupo sa kuli hauna mulatu,* sebaka iponela babali ni wena kaufela ni batu kamukana, mi uzwisizwe lishubu.” 17  Mi Abrahama akala kukupela Abimeleki ku Mulimu wa niti, mi Mulimu afolisa Abimeleki ni musalaa hae ni batanga bahae babasizana, mi bakala kupepa bana; 18  kakuli Jehova naakwalile lupepo lwa basali kaufela ba ndu ya Abimeleki* kabakala Sara, musalaa Abrahama.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Hanaapila sina muzwahule.”
Kamba “sesilukile.”
Fo kikuli, naasika lobala ni yena.
Linzwi ka linzwi, “Bona, ku wena ki sona sesikwahela meeto.”
Kamba “naakwalile limba kaufela za ba ndu ya Abimeleki.”