Genese 31:1-55

  • Jakobo watoba, kuliba kwa Kanana (1-18)

  • Labani ufumana Jakobo (19-35)

  • Tumelelano ya Jakobo ni Labani (36-55)

31  Nako hainze iya, Jakobo autwa zene babulela bana ba Labani, habali: “Jakobo uungile lika kamukana zeneli za ndataa luna, mi uikubukanyelize sifumu se kaufela ku zeneli za ndataa luna.”+  Jakobo hanaatalimanga pata ya Labani, naabona kuli Labani naasa muungi sina mwanaa muungelanga sapili.+  Kwa mafelelezo, Jehova ali ku Jakobo: “Kutela kwa naha ya bo kuku wahao ni ku bahenu,+ mi nikazwelapili kuba ni wena.”  Cwale Jakobo alumela liñusa ku Rahele ni Lea kuli batahe ku yena kwa mafulisezo, kwa mutapi wahae,  mi ali ku bona: “Niboni kuli ndataa mina hasa niinga sina mwanaa niingela sapili,+ kono Mulimu wa ndate ubile ni na.+  Mina mwaizibela hande kuli nisebelelize ndataa mina ka maata aka kaufela.+  Mi ndataa mina ulikile kunipuma mi ucinca-cincize tifo yaka halishumi; kono Mulimu hasika mulumeleza kunieza maswe.  Hanaabulela kuli: ‘Za bundolindoli ki zona zekaba tifo yahao,’ mutapi kaufela neuzwala za bundolindoli; kono hanaabulela kuli: ‘Za mishulundu ki zona zekaba tifo yahao,’ mutapi kaufela neuzwala za mishulundu.+  Ka mukwa wo, Mulimu naazwelapili kuamuha ndataa mina mutapi ni kunifa ona. 10  Ka nako ya kupalisa kwa mutapi, nainula meeto aka mi mwa tolo nabona kuli lipuli zabaana zenepahama lipuli zabasali neli za mishulundu, za bundolindoli, ni za mibala-bala.+ 11  Mi lingeloi la Mulimu wa niti lanibiza mwa tolo, lali: ‘Jakobo!’ Mi senili: ‘Ki na yo.’ 12  Mi laekeza, lali: ‘Hakuinule meeto ahao, mi ubone kuli lipuli zabaana kaufela zepahama lipuli zabasali ki za mishulundu, za bundolindoli, ni za mibala-bala, kakuli niboni lika kamukana zaeza Labani ku wena.+ 13  Ki na Mulimu wa niti yanaaiponahalize ku wena mwa Betele,+ mone utozelize licwe oli ni mone uezelize buitamo bwahao ku na.+ Cwale nanuha, uzwe mwa naha ye, mi ukutele kwa naha yene upepezwi ku yona.’”+ 14  Rahele ni Lea kiha bamualaba, bali: “Kana kunani kabelo yesiyezi yelukona kuyola mwa ndu ya ndataa luna? 15  Kikuli haaluungi sina bazwahule, hakubona ululekisize mi usweli kuitusisa masheleñi elulekilwe ka ona?+ 16  Sifumu kaufela seo Mulimu aamuhile ndataa luna ki saluna ni bana baluna.+ Cwalehe, ueze lika kaufela zakubulelezi Mulimu kuli ulieze.”+ 17  Cwale Jakobo ananuha mi apahamisa bana bahae ni basali bahae fa likamele,+ 18  mi akalisa kusoteza mutapi wahae kaufela, aanga ni maluwo ahae kaufela anaabile ni ona,+ limunanu zahae zanaabile ni zona mwa Padani-arami, kuli aye ku Isaka ndatahe kwa naha ya Kanana.+ 19  Cwale Labani naaile kuyo kuta lingu zahae, mi Rahele auzwa maswaniso a literafimi*+ za ndatahe.+ 20  Mi Jakobo apuma Labani wa Muarami, kakuli naasika mubulelela kuli watoba. 21  Atoba mi asila Nuka,*+ yena ni zanaaluwile kamukana. Mi aliba kwa naha ya malundu ya Giliadi.+ 22  Ka lizazi labulaalu, Labani abulelelwa kuli Jakobo utobile. 23  Cwale aanga banabahabo yena mi amatisa Jakobo musipili wa mazazi a 7 mi ayo mufumana mwa naha ya malundu ya Giliadi. 24  Mi Mulimu ataha ku Labani wa Muarami+ mwa tolo busihu+ mi amubulelela, ali: “Utokomele zeubulela ku Jakobo, nihaikaba zende kamba zemaswe.”*+ 25  Mi Labani aatumela Jakobo, yanaatomile tende yahae fa lilundu, mi Labani ni banabahabo yena nebatomile mafulo abona mwa naha ya malundu ya Giliadi. 26  Labani kihaa li ku Jakobo: “Ki sika mañi seuezize? Ki kabakalañi hau nipumile ni kuunga bana baka babasizana inge batu babahapilwe ka mukwale? 27  Ki kabakalañi haupicukile ni kunipuma ni kufunduka usa nibuleleli? Kambe neu nibulelezi, nenika kufundula ka tabo ni ka lipina, ka tulupanyana ni ka liharepa. 28  Kono neusika nifa nako ya kutubeta baikulyange* ni bana baka babasizana. Uezize ka bukuba. 29  Ninani maata a kumieza maswe, kono Mulimu wa ndataa mina ubulezi ni na busihu bwa kacenu, ali: ‘Utokomele zeubulela ku Jakobo, nihaikaba zende kamba zemaswe.’+ 30  Cwale ufundukile kakuli neunyolelwa kukutela kwa ndu ya ndataho, kono kiñi seuuzwelize milimu yaka?”+ 31  Jakobo aalaba Labani, ali: “Ki kabakala kuli nenisaba, kakuli neniipulelezi mwa pilu yaka, nali: ‘Ukasuhana waniamuha bana bahao babasizana.’ 32  Mutu kaufela yakafumaneha ni milimu yahao haana kupila. Fapilaa banabahabo luna, utatube zeninani zona, mi uunge zeli zahao.” Kono Jakobo naasika ziba kuli Rahele ki yena yanaa iuzwize. 33  Cwale Labani ayo kena mwa tende ya Jakobo ni mwa tende ya Lea ni mwa tende ya batanga babasizana bababeli,+ kono naasika ifumana. Mi azwa mwa tende ya Lea mi ayo kena mwa tende ya Rahele. 34  Kono Rahele naangile maswaniso a literafimi mi naabeile mwa mukotana wasisali wa fa saale sa kamele, mi naainzi fateñi. Mi Labani abatisisa mwa tende kaufela kono naasika afumana. 35  Cwale Rahele ali ku ndatahe: “Usike wahalifa, mulenaaka, kakuli hanikoni kuyema fapilaa hao, kabakala kuli mukwa wa basali ukuna.”+ Mi Labani azwelapili kubatisisa, kono naasika fumana maswaniso a literafimi.+ 36  Jakobo kihaa halifa mi akala kuomanya Labani. Mi Jakobo ali ku Labani: “Nifosizeñi, mi ki sifi sibi seniezize kuli unindongwame cwalo? 37  Cwale haubona utatubile mwa lika zaka kamukana, ki sifi sa ndu yahao seufumani? Sibeye fa, fapilaa banabahesu ni banabahenu, mi bona baatule mwahalaa ka ni wena. 38  Mwa lilimo ze 20 ze, zenipilile ni wena, lingu zahao ni lipuli zahao halisika foloza,+ mi nalikuba nice lingu zabaana mwa mutapi wahao. 39  Nenisika kutiseza folofolo yehahauzwi ki sibatana.+ Ki na yanaasinyehelwanga. Folofolo hane iuzwiwa musihali kamba hane iuzwiwa busihu, neutokwanga kuli nikulife yona. 40  Musihali nenicisiwa ki kalengelenge, mi busihu neniandiwa ki silami, mi buloko nebufelanga mwa meeto aka.+ 41  Se ki silimo sabu 20 inze nili mwa ndu yahao. Nikusebelelize lilimo ze 14 bakeñisa bana bahao babasizana bababeli mi nikusebelelize lilimo ze 6 bakeñisa mitapi yahao, mi neuzwezipili kucinca-cinca tifo yaka halishumi.+ 42  Kambe Mulimu wa ndate,+ Mulimu wa Abrahama ni Yena yasabiwa ki Isaka,*+ hasika ba ni na, kambe unifunduzi mazoho-zoho feela. Mulimu uboni manyando aka ni musebezi otaata wa mazoho aka, mi ki lona libaka hakukalimezi busihu bwa kacenu.”+ 43  Labani kihaa alaba Jakobo, ali: “Basali ba ki bana baka mi bana ba ki baikulyange mi mutapi wo ki mutapi waka, mi lika kamukana zeubona ki zaka ni bana baka. Ki nto mañi yemaswe yenikona kueza kacenu le kwa basali ba kamba kwa bana babona bebaipepezi? 44  Cwalehe, taha, lueze tumelelano, wena ni na, mi ikaba paki mwahalaa luna.” 45  Jakobo kihaa nga licwe mi alitoma sina licwe la kupuzo.+ 46  Mi Jakobo ali kwa banabahabo yena: “Hamunope macwe!” Mi baanga macwe ni kuakubukanya, kuaeza libunda. Hamulaho wa fo, bacela lico fahalimwaa libunda la macwe. 47  Mi Labani abiza libunda leo kuli Jegari-sahaduta,* kono Jakobo yena alibiza Galedi.* 48  Cwale Labani ali: “Libunda le la macwe ki paki mwahalaa ka ni wena kacenu.” Ki lona libaka Jakobo hanaa libeile libizo la Galedi,+ 49  ni Tawala ya Mulibeleli, kakuli Labani naaize: “Jehova abone zeueza ni zenieza halusiyo hamoho. 50  Haiba unyandisa bana baka mi unyala basali babañwi kuekeza kwa bana baka, niha kusina mutu yainzi ni luna, uhupule kuli Mulimu ukaba paki mwahalaa ka ni wena.” 51  Labani azwelapili kubulelela Jakobo, ali: “Libunda la macwe ki le, ni licwe la kupuzo lenitomile mwahalaa ka ni wena ki le. 52  Libunda la macwe le ki paki, mi licwe la kupuzo le, lifa bupaki,+ kuli hanina kufitelela libunda la macwe le kuto kueza maswe mi ni wena hauna kufitelela libunda la macwe le ni licwe le kuto nieza maswe. 53  Haike Mulimu wa Abrahama+ ni Mulimu wa Nakori, Mulimu wa ndataa bona, aatule mwahalaa luna.” Mi Jakobo akonka ka Yena yasabiwa ki Isaka ndatahe.+ 54  Hamulaho wa fo, Jakobo aeza sitabelo fa lilundu mi abiza banabahabo yena kuto ca sinkwa. Mi baca mi balobala fa lilundu leo busihu bo. 55  Kono Labani azuha ka mapakela habusa mi atubeta baikulyae*+ ni bana bahae babasizana mi abafuyola.+ Kihona cwale afunduka ni kukutela habo yena.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milimu ya lubasi; milimu ya maswaniso.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “Utokomele kuli haubuleleli Jakobo zende kamba zemaswe.”
Linzwi ka linzwi, “bana baka babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “Yena sabo ya Isaka.”
Ki pulelo ya Siarame yetalusa “Libunda la Bupaki.”
Ki pulelo ya Siheberu yetalusa “Libunda la Bupaki.”
Linzwi ka linzwi, “bana bahae babashimani.”