Genese 29:1-35

  • Jakobo ukopana ni Rahele (1-14)

  • Jakobo ulata Rahele (15-20)

  • Jakobo unyala Lea ni Rahele (21-29)

  • Bana ba Jakobo babane bakupepa ku Lea: Rubeni, Simioni, Livi, ni Juda (30-35)

29  Hamulaho wa fo, Jakobo azwelapili mwa musipili wahae mi aya kwa naha ya ba kwa Upa.  Cwale abona lisima mwa mafulisezo mi mitapi yemilaalu ya lingu neibutile kwatuko alona, kakuli kwa lisima leo ki kona kone banwisezanga mitapi yabona. Nekunani licwe lelituna lene likwahezwi fa mulomo wa lisima leo.  Mitapi kaufela hase ikopani kwa lisima, basutisa licwe leli fa mulomo wa lisima, ni kunwisa mitapi, mi hasamulaho bakutisa licwe mwa sibaka salona fa mulomo wa lisima.  Jakobo kihaa li ku bona: “Banabahesu, muzwa kwa sibaka mañi?” Mi bamualaba, bali: “Luzwa kwa Harani.”+  Ali ku bona: “Kana Labani+ muikulyaa Nakori+ mwamuziba?” Mi bali: “Lwamuziba.”  Hautwile cwalo, ali ku bona: “Kana uiketile?” Bamualaba, bali: “Uiketile. Mi ki yo Rahele+ mwanaa hae wamusizana wataha ni lingu!”  Kihaa li: “Wo isali musihali omutuna. Haki nako ya kukopanya mitapi. Hamunwise lingu, mi muye muyo lifulisa.”  Bamualaba, bali: “Halusika lumelezwa kueza cwalo konji mitapi hase ikopani, ni licwe lelikwahezwi fa mulomo wa lisima hase lisutisizwe. Kihona cwale lukanwisa lingu.”  Hanaasa bulela ni bona, Rahele apunya ni lingu za ndatahe, kakuli neli mulisana. 10  Jakobo habona Rahele, mwanaa Labani malumahe, ni lingu za Labani, kapili-pili asutelela ni kusutisa licwe leli fa mulomo wa lisima mi anwisa lingu za Labani malumahe. 11  Cwale Jakobo atubeta Rahele mi atumusa linzwi kulila mi alotisa miyoko. 12  Mi Jakobo akala kuipulela ku Rahele kuli ki wahabo ndatahe ni kuli ki mwanaa Rebeka. Mi Rahele amata kuyo bulelela ndatahe. 13  Labani+ autwa piho ya litaba za Jakobo mwanaa kaizelaa hae, akitima kuyo kopana ni yena. Akumbata Jakobo ni kumutubeta mi amutisa mwa ndu yahae. Mi Jakobo akala kukandekela Labani litaba ze kaufela. 14  Hamulaho wa zeo, Labani ali ku yena: “Luli u lisapo laka ni nama yaka.”* Mi Jakobo aina ni yena kweli mutumbi. 15  Mi Labani ali ku Jakobo: “Kikuli uswanela kunisebeleza feela usalifiwi sesiñwi, ka libaka feela la kuli u wahesu?+ Nitaluseze, tifo yahao ikaba ifi?”+ 16  Cwale Labani naanani bana babasizana bababeli. Libizo la yomuhulu neli Lea, mi libizo la yomunyinyani neli Rahele.+ 17  Lea naasina meeto abuheha, kono Rahele yena naabuheha hahulu mi neli musali yomunde. 18  Jakobo naalatile Rahele, mi ali: “Nakona kukusebeleza lilimo ze 7 kuli unife Rahele mwanaa hao yomunyinyani.”+ 19  Labani amualaba, ali: “Ki hande kuli nikufe yena kufita kumufa ku muuna usili. Ina ni na.” 20  Mi Jakobo asebeleza Rahele lilimo ze 7,+ kono mwa meeto ahae lilimo zeo nelibonahala inge mazazinyana feela kabakala lilato lahae ku yena. 21  Cwale Jakobo ali ku Labani: “Nife musalaaka, nilobale ni yena, kakuli mazazi aka akwanile.” 22  Labani kihaa kopanya batu kaufela ba mwa sibaka seo mi aeza mukiti. 23  Kono manzibwana, aanga Lea mwanaa hae mi amuisa ku Jakobo kuli alobale ni yena. 24  Mi Labani aanga Zilipa mutangaa hae wamusali, amufa ku Lea mwanaa hae, kuli abe mutangaa hae.+ 25  Kakusasana Jakobo abona kuli kanti naafilwe Lea! Cwale ali ku Labani: “Ki sika mañi seu niezize? Kana nenisika kusebeleza ka mulelo wa kuli unife Rahele? Cwale kiñi hau nipumile?”+ 26  Labani amualaba, ali: “Sizo saluna kwanu hasilumelezi kufa musali yomunyinyani kuli anyalwe pili mweli asika nyalwa kale. 27  Ufeze sunda iliñwi ni musali yo. Mi hamulaho kihona ukafiwa ni musali yomuñwi yo yeuka sebeleza hape lilimo zeñwi ze 7.”+ 28  Jakobo aeza cwalo mi afeza sunda mutumbi ni Lea, mi hasamulaho Labani amufa Rahele mwanaa hae kuli abe musalaa hae. 29  Hape Labani aanga Biliha+ mutangaa hae wamusali mi amufa Rahele mwanaa hae, kuli abe mutangaa hae.+ 30  Cwale Jakobo alobala ni Rahele, mi alata hahulu Rahele kufita Lea, mi asebeleza Labani lilimo zeñwi ze 7.+ 31  Jehova haboni kuli Lea naaca mulinda,* amukonisa kuitwala,*+ kono Rahele yena naasapepi.+ 32  Lea kihaa itwala mi apepa mwana wamushimani mi amubeya libizo la Rubeni,*+ kakuli naaize: “Ki kabakala kuli Jehova uboni manyando aka,+ kakuli cwale muunaaka uka nilata.” 33  Mi hape aitwala mi apepa mwana wamushimani mi ali: “Ki kabakala kuli Jehova uutwile, kakuli nenica mulinda, cwale hape unifile ni yo.” Kihaa mubeya libizo la Simioni.*+ 34  Hape aitwala mi apepa mwana wamushimani mi ali: “Cwale fa muunaaka uka nikumalela, kakuli nimupepezi bana babalaalu.” Kabakaleo, abeiwa libizo la Livi.*+ 35  Aitwala hape mi apepa mwana wamushimani mi ali: “Fa cwale nikalumbeka Jehova.” Kabakaleo amubeya libizo la Juda.*+ Hamulaho wa fo, atuhela kupepa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “u mwanahesu ka sipepo.”
Linzwi ka linzwi, “naatoilwe.”
Linzwi ka linzwi, “akwaulula mba yahae.”
Lelitalusa “Hamubone, ki Mwana Wamushimani!”
Lelitalusa “Kuutwa.”
Lelitalusa “Kukumalela; Kungungana.”
Lelitalusa “Yalumbiwa; Nto Yelumbiwa.”