Genese 50:1-26

  • Josefa ubuluka Jakobo mwa Kanana (1-14)

  • Josefa ukolwisa bahulwani bahae kuli ubaswalezi luli (15-21)

  • Mazazi a mafelelezo a bupilo bwa Josefa ni lifu lahae (22-26)

    • Taelo ya Josefa ka za masapo ahae (25)

50  Cwale Josefa awela fahalimwaa ndatahe,+ alilela fahalimwaa hae, mi amutubeta.  Hasamulaho, Josefa alaela batanga bahae, bona baalafi, kuli batoze situpu sa ndatahe mulyani wa kuli sisike sabola.+ Mi baalafi batoza Isilaele mulyani wo,  mi kwabaangela mazazi a 40 kaufelaa ona, kakuli ki fona fanaakuma mazazi ane batozanga litupu mulyani, mi Maegepita bazwelapili kumulila ka mazazi a 70.  Mazazi a kumulila afela, mi Josefa abulelela ba kuta* ya Faro, ali: “Haiba nishemubiwa mwa meeto amina, mubulelele Faro, muli:  ‘Ndate naanikonkisize,+ ali: “Bona! Na, nashwa.+ Ite uyo nibuluka mwa sibaka saka sa mabita,+ senilukisize kale mwa naha ya Kanana.”+ Shangwe, nilumeleze niyo buluka ndate, mi hasamulaho nikakuta.’”  Faro aalaba, ali: “Zamaya uyo buluka ndataho kulikana ni mwanaa kukonkiselize.”+  Cwale Josefa aya kuyo buluka ndatahe, mi batanga kaufela ba Faro baya ni yena, baana-bahulu+ ba kuta ya Faro ni baana-bahulu kaufela ba naha ya Egepita  ni ba ndu ya Josefa kaufela ni banabahabo yena ni ba ndu ya ndatahe.+ Nebasiile feela bana babona babanyinyani ni mitapi yabona ya lingu ni ya likomu mwa naha ya Gosheni.  Likoloi+ ni bapahami ba lipizi ni bona baya ni yena, mi sikwata saba sesituna hahulu. 10  Cwale bafita fa mapulelo a Atadi, a mwa sibaka sa Jordani, mi habali mo, balila hahulu kabakala kuutwa butuku, mi Josefa azwelapili kulila ndatahe ka mazazi a 7. 11  Batu ba mwa naha yeo, bona Makanana, bababona hane balila fa mapulelo a Atadi, mi bali: “Sililo sa Maegepita se ki sesituna luli!” Ki lona libaka sibaka seo, sesi mwa sibaka sa Jordani, hane sibeilwe libizo la Abele-miziraimi.* 12  Bana bahae babashimani kiha baeza sina mwanaa balaelezi.+ 13  Bamuisa mwa naha ya Kanana mi bamubuluka mwa mukoti o mwa simu ya Makapela, yona simu ye fapilaa Mamare yanaalekile Abrahama ku Efroni wa Muhiti kuli ibe sibaka sahae sa mabita.+ 14  Josefa hasaabulukile ndatahe, akutela kwa Egepita ni banabahabo yena ni batu kaufela bane baile ni yena kuyo buluka ndatahe. 15  Bahulwani ba Josefa hababoni kuli ndataa bona ushwile, bali: “Mwendi Josefa ulubulukezi sitoyo mwa pilu yahae mi uka lukutiseza misuha kabakala bumaswe kaufela bone lumuezize.”+ 16  Kiha balumela Josefa liñusa, bali: “Ndataho asika shwa kale naalaezi kuli: 17  ‘Se ki sona semuka bulelela Josefa, muli: “Nakukupa shangwe, uswalele bahulwani bahao mulatu wabona ni sibi sene baezize ka kukueza maswe cwalo.”’ Cwale lwakukupa, hakuswalele batanga ba Mulimu wa ndataho mulatu wabona.” Mi Josefa alila haba mubulelela manzwi ao. 18  Cwale banabahabo yena ni bona bataha mi bawela fapilaa hae, bali: “Ki luna ba, lu batanga bahao!”+ 19  Josefa ali ku bona: “Musike mwasaba. Kikuli ni mwa sibaka sa Mulimu? 20  Niha nemulelile kunieza maswe ka kezo yani,+ Mulimu yena ka kezo yeswana naalelile bunde ni kupilisa batu babañata, sina mwaezeza kacenu le.+ 21  Cwale musike mwasaba. Nikazwelapili kumifa lico, mina hamoho ni bana bamina babanyinyani.”+ Josefa abaomba-omba ni kubakolwisa cwalo. 22  Mi Josefa azwelapili kupila mwa Egepita, yena ni ba ndu ya ndatahe, mi apila lilimo ze 110. 23  Josefa abona baikulu ba Efraimi,+ ni bana ba Makiri+ mwanaa Manase. Nebapepezwi fa mañwele a Josefa.* 24  Kwa mafelelezo Josefa ali kwa banabahabo yena: “Na senishwa, kono Mulimu uka mitusa luli,+ mi kaniti uka mizwisa mwa naha ye, ni kumiisa mwa naha yanaasepisize ka kukonka ku Abrahama, ku Isaka, ni ku Jakobo.”+ 25  Cwale Josefa akonkisa bana ba Isilaele, ali: “Mulimu uka mitusa luli. Muswanela kulwala masapo aka hamuzwa mo.”+ 26  Mi Josefa ashwa inze anani lilimo ze 110, mi bamutoza mulyani wa kuli situpu sahae sisike sabola,+ mi bamubeya mwa mbokisi* mwa Egepita.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ba ndu.”
Lelitalusa “Sililo sa Maegepita.”
Fo kikuli, naabapilisa sina bana mi naabaolisa hahulu.
Kamba “likwati la mufu.”