Genese 1:1-31

 • Kubupiwa kwa mahalimu ni lifasi (1, 2)

 • Mazazi a 6 a kubupa lifasi (3-31)

  • Lizazi Lapili: liseli; musihali ni busihu (3-5)

  • Lizazi Labubeli: mbyumbyulu (6-8)

  • Lizazi Labulaalu: mubu oomile ni limela (9-13)

  • Lizazi Labune: maboni a mwa lihalimu (14-19)

  • Lizazi Labuketalizoho: litapi ni linyunywani (20-23)

  • Lizazi Labu 6: lifolofolo zezamaya fafasi ni batu (24-31)

1  Kwa simuluho, Mulimu naabupile mahalimu ni lifasi.+  Cwale lifasi nelisina sibupeho, nelisina sesiñwi,* mi nekunani lififi fahalimwaa buliba bwa mezi,*+ mi maata a Mulimu*+ naaya kafa ni kafa fahalimwaa mezi.+  Mi Mulimu ali: “Kube ni liseli.” Mi liseli labateñi.+  Hasamulaho Mulimu abona kuli liseli ki lelinde, mi Mulimu akala kukauhanya liseli ni lififi.  Mulimu abiza liseli kuli ki Musihali, kono lififi alibiza kuli ki Busihu.+ Mi kwaba manzibwana, kwaba kakusasana, leo ki lizazi lapili.  Cwale Mulimu ali: “Kube ni mbyumbyulu+ mwahalaa mezi, ikauhanye mezi ni mezi.”+  Mulimu kihaa eza mbyumbyulu mi akauhanya mezi akwatasaa mbyumbyulu ni mezi akwahalimwaa mbyumbyulu.+ Mi kwaba cwalo.  Mulimu abiza mbyumbyulu kuli ki Lihalimu. Mi kwaba manzibwana, kwaba kakusasana, leo ki lizazi labubeli.  Cwale Mulimu ali: “Mezi akwatasaa mahalimu akubukane hamoho mwa sibaka silisiñwi mi mubu oomile ubonahale.”+ Mi kwaba cwalo. 10  Mulimu abiza mubu oomile kuli ki Lifasi,+ kono abiza mezi akubukani hamoho kuli ki Mawate.+ Mi Mulimu abona kuli kulukile.+ 11  Cwale Mulimu ali: “Lifasi limelise bucwañi, limela zebeya peu ni likota za miselo ka mifuta yazona, ili zebeya miselo ni peu fa lifasi.” Mi kwaba cwalo. 12  Mi lifasi lakala kumelisa bucwañi, limela zebeya peu,+ ni likota zebeya miselo ni peu, ka mifuta yazona. Mi Mulimu abona kuli kulukile. 13  Mi kwaba manzibwana, kwaba kakusasana, leo ki lizazi labulaalu. 14  Cwale Mulimu ali: “Kube ni maboni*+ mwa mbyumbyulu ya mahalimu kuli akauhanye musihali ni busihu,+ mi akaba lisupo za linako za myaha ni mazazi ni lilimo.+ 15  Akaba maboni mwa mbyumbyulu ya mahalimu kuli atahise liseli mwa lifasi.” Mi kwaba cwalo. 16  Mi Mulimu aeza maboni amatuna amabeli, kuli liboni lelituna ku leliñwi libuse musihali+ mi lelinyinyani libuse busihu, mi aeza ni linaleli.+ 17  Ka mukwa ocwalo, Mulimu abeya maboni ao mwa mbyumbyulu ya mahalimu kuli atahise liseli fa lifasi 18  ni kuli abuse musihali ni busihu ni kukauhanya liseli ni lififi.+ Mi Mulimu abona kuli kulukile. 19  Mi kwaba manzibwana, kwaba kakusasana, leo ki lizazi labune. 20  Cwale Mulimu ali: “Mwa mezi kutale libupiwa* zepila, mi libupiwa zefufa lifufe fahalimwaa lifasi mwa mbyumbyulu ya mahalimu.”+ 21  Mi Mulimu abupa libupiwa* zetuna za mwa mawate ni libupiwa zepila kaufela zezamaya, zetezi mwa mezi ka mifuta yazona, ni libupiwa zefufa kaufela ka mifuta yazona. Mi Mulimu abona kuli kulukile. 22  Cwale Mulimu alifuyola, ali: “Muzwale mi muate, mi mutale mwa mezi a mawate,+ mi libupiwa zefufa liate mwa lifasi.” 23  Mi kwaba manzibwana, kwaba kakusasana, leo ki lizazi labuketalizoho. 24  Cwale Mulimu ali: “Lifasi litahise libupiwa* zepila ka mifuta yazona, limunanu ni lifolofolo zehohoba* ni lifolofolo za mwa naheñi ka mifuta yazona.”+ Mi kwaba cwalo. 25  Mi Mulimu aeza lifolofolo za mwa naheñi ka mifuta yazona ni limunanu ka mifuta yazona ni lifolofolo kaufela zehohoba ka mifuta yazona. Mi Mulimu abona kuli kulukile. 26  Cwale Mulimu ali: “Halueze+ mutu ka siswaniso saluna,+ ka kuswana ni luna,+ mi abe ni maata fahalimwaa litapi za mwa mawate ni libupiwa zefufa mwa mbyumbyulu ni limunanu ni lifasi kaufela ni lifolofolo kaufela zehohoba, zezamaya fa lifasi.”+ 27  Mi Mulimu abupa mutu ka siswaniso sahae, amubupa ka siswaniso sa Mulimu; ababupa bali muuna ni musali.+ 28  Hape, Mulimu abafuyola, mi ali ku bona: “Mupepe mi muate, mutaze lifasi+ mi mubuse fahalimwaa lona,+ mi mube ni maata fahalimwaa+ litapi za mwa mawate ni libupiwa zefufa mwa mbyumbyulu ni libupiwa zepila kaufela zezamaya fa lifasi.” 29  Cwale Mulimu ali: “Hamubone, nimifile limela kaufela zebeya peu ze mwa lifasi kaufela ni likota kaufela zebeya miselo yenani peu. Libe lico zamina.+ 30  Mi haili lifolofolo kaufela za mwa naheñi ni libupiwa kaufela zefufa mwa mbyumbyulu ni libupiwa kaufela zezamaya fa lifasi zenani bupilo, nilifile bucwañi kaufela bobutala kuli bube sico+ sazona.” Mi kwaba cwalo. 31  Hasamulaho, Mulimu atalima lika kaufela zaezize, mi hamubone! Nelilukile hahulu.+ Mi kwaba manzibwana, kwaba kakusasana, leo ki lizazi labu 6.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nelili mukungulu.”
Kamba “mezi abuba ka maata.”
Kamba “moya wa Mulimu.”
Kamba “maseli.”
Kamba “mioyo.”
Kamba “libatana.”
Kamba “lifolofolo zezamaya,” mwendi ili kukopanyeleza lihahabe ni lifolofolo zeñwi zeshutana ni mifuta yemiñwi.
Kamba “mioyo.”