Genese 42:1-38

  • Bahulwani ba Josefa baya kwa Egepita (1-4)

  • Josefa ukopana ni bahulwani bahae mi wabalika (5-25)

  • Bahulwani ba Josefa bakutela kwa hae ku Jakobo (26-38)

42  Jakobo hautwa kuli mwa Egepita nekunani lico,+ ali kwa bana bahae: “Kiñi hamutalimana feela kwa meeto?”  Aekeza, ali: “Niutwile kuli kwa Egepita kunani lico. Hamushetumukele kwateñi muyo lulekela lico, kuli lupile mi lusike lwashwa.”+  Cwale bahulwani ba Josefa+ baalishumi bashetumukela kwa Egepita kuyo leka kwateñi lico.  Kono Jakobo naasika luma Benjamine+ munyanaa Josefa, kuli aye ni bahulwani bahae, kakuli naaize: “Akasuhana atahelwa ki kozi yeka mubulaya.”+  Hakulicwalo, bana ba Isilaele babashimani bazamaelela hamoho ni babañwi bane bataha kuto leka lico, kakuli lukupwe nelukeni mwa naha ya Kanana.+  Josefa ki yena yanaazamaisa naha ya Egepita,+ mi ki yena yanaalekisa lico kwa batu kamukana ba mwa lifasi.+ Cwale bahulwani ba Josefa bataha mi bamukubamela banze bainamiselize lipata zabona fafasi.+  Josefa habona bahulwani bahae, abaziba isali honafo feela, kono yena naasika izibahaza ku bona.+ Kihaa bulela ni bona ka buhali, ali: “Muzwa kai?” Mi bona bali: “Luzwa kwa naha ya Kanana, lutilo leka lico.”+  Ka mukwa wo, Josefa aziba bahulwani bahae, kono bona nebasika muziba.  Honafo Josefa ahupula litolo zanaalolile ka zabona,+ mi ali ku bona: “Mu matwela! Mutilo bona libaka za naha zekonwa kukenwa ka bunolo!”* 10  Kiha bali ku yena: “Batili, mulenaaka, batanga bahao batilo leka lico. 11  Kaufelaa luna lu bana ba mutu alimuñwi. Lu batu babasepahala. Batanga bahao haki matwela.” 12  Kono yena ali ku bona: “Hakucwalo! Mutile kuto bona libaka zefokola za naha!” 13  Habautwa cwalo, bali: “Batanga bahao ki bana babashimani ba 12.+ Lu bana ba mutu alimuñwi+ mwa naha ya Kanana, mi yomunyinyani ka kufitisisa uinzi ni ndataa luna+ ka nako ya cwale, mi yomuñwi yena hasaliyo.”+ 14  Kono Josefa ali ku bona: “Nimibulelezi kale—‘Mu matwela!’ 15  Mukalikiwa ka taba ye: Nikonka ka Faro yapila, kuli hamuna kuzwa mwa sibaka se, konji fakatahela munyanaa mina wamucaha kwanu.+ 16  Mulume yomuñwi wa ku mina kuli ayo tisa munyanaa mina, mina hamunze mutamilwe. Ka nzila yeo, manzwi amina akalikiwa kuli kubonwe haiba nji mubulela niti. Hakusicwalo, nikonka ka Faro yapila, kuli mu matwela.” 17  Hafeza kubulela cwalo, abakenya kaufelaa bona mwa tolongo ka mazazi amalaalu. 18  Josefa ali ku bona ka lizazi labulaalu: “Mueze cwana kuli mupile, kakuli ni mutu yasaba Mulimu. 19  Haiba mwasepahala, yomuñwi wa ku mina asiyale mwa tolongo yemuli ku yona, kono mina kaufela mwakona kuya, muise lico kuli muyo imulula mabasi amina kwa lukupwe.+ 20  Cwale mutise munyanaa mina wamucaha ku na, kuli manzwi amina abonahale kuba a niti ni kuli musike mwashwa.” Mi baeza cwalo. 21  Mi babulelisana mwahalaa bona, bali: “Kaniti lufiwa koto kabakala munyanaa luna,+ kakuli neluboni mwanaaziyelehezi hanaa lukupa kuli lumuutwele butuku, kono nelusika muteeleza. Ki lona libaka ziyezi ye hailutahezi.” 22  Cwale Rubeni abaalaba, ali: “Kikuli nenisika mibulelela kuli: ‘Musike mwaeza maswe mwanana,’ kono mina nemusautwi?+ Cwale mali ahae kaniti abatiwa ku luna.”+ 23  Kono nebasika ziba kuli Josefa naautwa zene babulela, kakuli nekunani mutoloki mwahalaa bona ni yena. 24  Cwale Josefa abasiya mi ayo kala kulila.+ Haakutile abulela ku bona hape, mi aanga Simioni+ ni kumutama banze baiponela.+ 25  Mi Josefa afa taelo kuli bataze masaka* abona ka lico ni kukutiseza masheleñi a yomuñwi ni yomuñwi wa baana bao mwa saka yahae ni kubafa lico za mufaho. Mi baezezwa cwalo. 26  Cwale bapaheka masaka abona a lico fa limbongolo zabona mi bafunduka. 27  Yomuñwi wa ku bona hatamulula saka yahae kuli afe mbongolo yahae lico fa sibaka sene batibelezi ku sona, abona masheleñi ahae mwa mulomo wa saka yahae. 28  Mi ali kwa banabahabo yena: “Bati nikutiselizwe masheleñi aka, mi ki a, mwa saka yaka!” Lipilu zabona zaletuka, mi batalimana-talimana banze banjanja, bali: “Ki nto mañi ye yaluezize Mulimu?” 29  Habafita ku Jakobo ndataa bona mwa naha ya Kanana, bamukandekela lika kaufela zebaezahalezi, bali: 30  “Muuna yali muzamaisi wa naha naabulezi ka buhali ku luna+ mi naalutamelelize kuli luizo twela naha. 31  Kono lwali ku yena: ‘Luna lu batu babasepahala. Halu matwela.+ 32  Lu bana babashimani ba 12,+ bana ba ndataa luna. Alimuñwi hasaliyo,+ mi yomunyinyani ka kufitisisa uinzi ni ndataa luna mwa naha ya Kanana ka nako ya cwale.’+ 33  Kono muuna yali muzamaisi wa naha naaize ku luna: ‘Nikaziba kuli mwasepahala hamukaeza se: Musiye yomuñwi wa ku mina aine ni na.+ Kihona mukalwala sesiñwi, mi muye, kuli muyo imulula mabasi amina kwa lukupwe.+ 34  Mi mutise munyanaa mina ku na, kuli nizibe kuli hamu matwela, kono mu batu babasepahala. Mi fo, nika mikutiseza mwanahenu, mi mukakona kuleka lico mwa naha.’” 35  Hane bazwisa lika mwa masaka abona, yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona afumana mukotana wahae wa masheleñi mwa saka yahae. Bona hamoho ni ndataa bona, basaba hahulu hane baboni mikotana yabona ya masheleñi. 36  Cwale Jakobo ndataa bona abalilokela, ali: “Ki na yemuamuhile bana!+ Josefa hayo,+ ni Simioni hasaliyo,+ mi cwale mubata kuniamuha Benjamine! Zeo kaufela liwela na!” 37  Kono Rubeni ali ku ndatahe: “Ubulaye bana baka babashimani bababeli hanisa kukutisezi yena.+ Unife yena abe mwa pabalelo yaka, mi ki na yaka kukutiseza yena.”+ 38  Kono yena ali: “Mwanaka hana kuya ni mina, kakuli muhulwanaa hae ushwile mi yena usiyezi anosi.+ Haiba atahelwa ki kozi yeka mubulaya mwa musipili wamina, fohe luli mukashetumukiseza limbi zaka ka maswabi mwa Libita.”*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muinelo wa naha ofokola.”
Kamba “mikotana.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.