Genese 45:1-28

  • Josefa waizibahaza (1-15)

  • Banabahabo Josefa bakuta kuyo nga Jakobo (16-28)

45  Josefa hautwa cwalo apalelwa kuiswala fapilaa batanga bahae kaufela.+ Kihaa kalumuka, ali: “Hamuzwise batu kaufela fapilaa ka!” Nekusina mutu yomuñwi yanaali ni Josefa ka nako yanaa izibahaza kwa banabahabo yena.+  Kihona akala kulila ka linzwi lelituna kuli mane Maegepita bautwa linzwi lahae mi ni ba ndu ya Faro bautwa.  Kwa mafelelezo, Josefa ali kwa banabahabo yena: “Ki na Josefa. Kana ndate usapila?” Kono banabahabo yena bapalelwa kumualaba, kakuli nebakomokile hahulu.  Cwale Josefa ali kwa banabahabo yena: “Hamusutelele ku na, shangwe.” Kiha basutelela ku yena. Mi ali: “Ki na Josefa mwanahenu, yene mulekisize kwa Maegepita.+  Kono cwale musike mwabilaela mi musike mwanyazana kabakala kuli nemu nilekisize kwanu; kakuli Mulimu unilumile kuitangeta ku mina kuli nipilise bupilo.+  Se ki sona silimo sabubeli sa lukupwe mwa naha,+ mi kusasiyezi lilimo zeketalizoho ze kusike kwakekelwa kamba kukutulwa.  Kono Mulimu naanilumile kuitangeta ku mina kuli nipunyuse+ lusika lwamina mwa lifasi* ni kumipilisa ka nzila yekomokisa.  Cwalehe, haki mina bane banilumile kwanu, kono neli Mulimu wa niti yanaa nilumile, kuli anikete kuba muelezi yomutuna* wa Faro ni kuba muzamaisi wa ndu yahae kaufela ni kuba mubusi wa naha kamukana ya Egepita.+  “Mukutele kapili ku ndate, muyo li ku yena: ‘Mwanaa hao Josefa uize: “Mulimu uniketile kuba muzamaisi wa Egepita kamukana.+ Hakushetumukele ku na. Usike waliyeha.+ 10  Uswanela kuto yaha mwa naha ya Gosheni,+ mouka pila bukaufi ni na—wena, bana bahao, baikulu bahao, mitapi yahao, ni lika kamukana zeunani zona. 11  Nikana nikufa lico mwateñi, kakuli kusasiyezi lilimo zeketalizoho za lukupwe.+ Hakusicwalo, wena ni ba ndu yahao mukalapa, mi lika kamukana zeunani zona likayunda.”’ 12  Mina ni munyanaaka Benjamine mukaiponela cwale ka meeto amina kuli ki na luli yabulela ni mina.+ 13  Hakulicwalo, muswanela kuyo bulelela ndate za libubo laka kaufela mwa Egepita ni lika kamukana zemuboni. Cwale muakufe mi muyo tisa ndate kwanu.” 14  Kihona akumbata* Benjamine munyanaa hae mi alila, mi Benjamine ni yena alilela mwa mulala wahae.+ 15  Mi atubeta banabahabo yena kaufela mi alila anzaa bakumalela mwa milala, mi hasamulaho banabahabo yena baambola ni yena. 16  Taba yautwahala kwa ndu ya Faro kuli: “Banabahabo Josefa batile!” Mi taba yeo yatabelwa ki Faro ni batanga bahae. 17  Faro kihaa li ku Josefa: “Bulelela banabahenu, uli: ‘Mueze cwana: Mubelese lipelesa zamina mi muye kwa naha ya Kanana, 18  muyo nga ndataa mina ni mabasi amina mi mutahe kwanu ku na. Nika mifa lika zende za naha ya Egepita, mi mukaca* za kalulo yende* hahulu ya naha.’+ 19  Mi nikulaela kuli ubabulelele kuli+ ‘Mueze cwana: Muunge likoloi+ mwa naha ya Egepita za kuyo shimbela mwateñi bana bamina ni basali bamina, mi muswanela kuyo tisa ndataa mina ku yeñwi ya ku zona mi mutahe kwanu.+ 20  Musike mwabilaezwa ki liluwo lamina,+ kakuli lika zende hahulu za naha ya Egepita ki zamina.’” 21  Mi bana ba Isilaele baeza cwalo, mi Josefa abafa likoloi ka kuya ka taelo ya Faro, mi abafa mifaho. 22  Afa yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona siapalo sesinca, kono Benjamine amufa lishekele za silivera ze 300 ni liapalo zenca zeketalizoho.+ 23  Mi alumela ndatahe lika zelatelela: limbongolo zelishumi zelwezi lika zende za Egepita ni limbongolo zabasali zelishumi zelwezi buloto ni linkwa ni lico zeñwi za mufaho wa ndatahe. 24  Cwale afundula banabahabo yena, mi hane banze bafunduka, ali ku bona: “Musike mwanyemelana mwa nzila.”+ 25  Kiha bafunduka mwa Egepita mi bayo punya mwa naha ya Kanana ku Jakobo ndataa bona. 26  Mi bamuzibisa, bali: “Josefa usapila, mi ki yena mubusi wa naha kamukana ya Egepita!”+ Kono Jakobo naasika isa kwateñi pilu kakuli naasika bakolwa.+ 27  Hase bamutaluselize manzwi kaufela anaa babulelezi Josefa ni hasaaboni likoloi zanaalumile Josefa kuto mushimba, moya wa ndataa bona Jakobo waikutwa hande. 28  Cwale Isilaele ali: “Kulikani! Josefa mwanaka usapila! Nilukela kuyo mubona nisika shwa kale!”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mwa naha.”
Linzwi ka linzwi, “kuba ndatahe.”
Linzwi ka linzwi, “awela mwa mulala wa.”
Kamba “mukapila.”
Kamba “yenunile.”