Genese 17:1-27

  • Abrahama usepiswa kuli ukaba ndatahe macaba amañata (1-8)

    • Abrame ufiwa libizo la Abrahama (5)

  • Tumelelano ya mupato (9-14)

  • Sarai ufiwa libizo la Sara (15-17)

  • Sepiso ya kupepwa kwa mwana wamushimani wa libizo la Isaka (18-27)

17  Abrame hanaali wa lilimo ze 99, Jehova aiponahaza ku Abrame mi ali ku yena: “Ki na Mulimu Yamaata Kaufela. Uzamaye fapilaa ka mi upile usina mulatu.*  Nikatiisa tumelelano yaka yeniezize mwahalaa ka ni wena,+ mi nika kuatisa hahulu-hulu.”+  Abrame kihaa kubama ainamezi fafasi, mi Mulimu azwelapili kubulela ni yena, ali:  “Haili na, nisali mwa tumelelano ni wena,+ mi luli ukaba ndatahe macaba amañata.+  Hausana kubizwa ka libizo la Abrame;* ukabizwa ka libizo la Abrahama,* kakuli nika kueza ndatahe macaba amañata.  Nika kuatiseza hahulu bana, mi nikatahisa kuli ube macaba, mi malena bakazwa ku wena.+  “Mi nikabuluka tumelelano yaka, ili tumelelano ya kuya kuile, yeniezize mwahalaa ka ni wena+ ni bana* bahao babaka pepwa mwamulaho wahao mwa masika abona kaufela, kuli nibe Mulimu wahao ni wa bana* bahao babaka pepwa mwamulaho wahao.  Mi nikafa wena ni bana* bahao babaka pepwa mwamulaho wahao naha mone upila sina muzwahule+—yona naha kamukana ya Kanana—kuli bailuwe kuya kuile, mi nikaba Mulimu wabona.”+  Mulimu hape ali ku Abrahama: “Haili wena, ulukela kubuluka tumelelano yaka, wena ni bana* bao babaka pepwa mwamulaho wahao mwa masika abona kaufela. 10  Ye ki yona tumelelano yaka yenieza mwahalaa ka ni mina, yemuka buluka mina ni bana* bamina babaka pepwa mwamulaho wamina: Muuna kaufela mwahalaa mina ulukela kukena mwa mupato.+ 11  Mulukela kusehulula matalo amina a kwa buuna, mi seo sikaba sona sisupo sa tumelelano ye mwahalaa ka ni mina.+ 12  Mwa masika amina kaufela, mushimani kaufela yanani mazazi a 8 a kupepwa mwahalaa mina ulukela kukenywa mwa mupato,+ ili mutu kaufela yapepezwi mwa ndu ni mutu kaufela yesi wa bana* bamina ni yanaalekilwe ka masheleñi ku muzwahule. 13  Muuna kaufela yapepezwi mwa ndu yamina ni muuna kaufela yalekilwe ka masheleñi amina ulukela kukenywa mwa mupato,+ mi tumelelano yaka ye mwa mibili yamina ikaba tumelelano ya kamita. 14  Muuna kaufela yasika kena mwa mupato, haiba asasehululi litalo lahae la kwa buuna, mutu yo ulukela kubulaiwa, azwisiwe mwahalaa sicaba sahabo. Ulobile tumelelano yaka.” 15  Cwale Mulimu abulelela Abrahama, ali: “Haili Sarai*+ musalaa hao, usike wamubiza Sarai, kakuli libizo lahae likaba Sara.* 16  Nika mufuyola mi hape nika kufa mwana wamushimani ka yena;+ nika mufuyola mi ukaba mahe macaba amañata; malena ba macaba bakazwa ku yena.” 17  Abrahama hautwa cwalo akubama ainamezi fafasi mi akala kuseha ni kuipulelisa mwa pilu yahae,+ ali: “Kana muuna wa lilimo ze 100 wakona kupepa mwana, mi kana Sara, musali wa lilimo ze 90, wakona kupuluha?”+ 18  Cwale Abrahama ali ku Mulimu wa niti: “Haike Ishimaele apile fapilaa hao!”+ 19  Mulimu kihaa li ku yena: “Musalaa hao Sara kaniti uka kupepela mwana wamushimani, mi umubeye libizo la Isaka.*+ Mi nikatiisa tumelelano yaka ni yena kuli ibe tumelelano ya kuya kuile ni bana* bahae babaka pepwa mwamulaho wahae.+ 20  Kono haili ka za Ishimaele, nikuutwile. Bona! Nika mufuyola mi nika mufa bana ni kumuatisa hahulu-hulu. Ukapepa manduna ba 12, mi nikatahisa kuli abe sicaba sesituna.+ 21  Kono nikatiisa tumelelano yaka ni Isaka,+ yena yaka kupepela Sara isaho ili ka yona nako ye.”+ 22  Mulimu hafeza kubulela ni yena, akambama, asiya Abrahama. 23  Mi Abrahama aanga Ishimaele mwanaa hae ni baana kaufela babapepezwi mwa ndu yahae ni muuna kaufela yanaalekilwe ki yena ka masheleñi, ili baana kaufela ba mwa ndu ya Abrahama, mi asehulula matalo abona a kwa buuna ka lona lizazi leo, kulikana ni mwanaa mubulelezi Mulimu.+ 24  Abrahama naanani lilimo ze 99 hasehululwa litalo la kwa buuna.+ 25  Mi Ishimaele mwanaa hae naanani lilimo ze 13 hasehululwa litalo la kwa buuna.+ 26  Ka lona lizazi leo, Abrahama naakeni mwa mupato, hamohocwalo ni Ishimaele mwanaa hae. 27  Baana kaufela ba mwa ndu yahae, ili muuna kaufela yanaapepezwi mwa ndu yahae, ni muuna kaufela yanaalekilwe ka masheleñi ku muzwahule, ni bona nebakenyizwe mwa mupato hamoho ni yena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “usanyazahali.”
Lelitalusa “Ndate ki Yapahami.”
Lelitalusa “Ndatahe Sicaba; Ndatahe Batu Babañata.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Mwendi lelitalusa “Wa Likomano.”
Lelitalusa “Mukwae.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Lelitalusa “Kuseha.”